تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌ گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان- قسمت ۵

۳- شناسائی اثرات مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان 
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

 •  
  1. فرضیات تحقیق

 

فرضیه اصلی
سرمایه اجتماعی درون و برون سازمانی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان اثر دارد.
فرضیه اصلی ۱:
سرمایه اجتماعی درون سازمانی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان اثر دارد.
فرضیه‌های فرعی:

 

 

 •  
   1. میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی درون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.

   

   1. میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد شناختی سرمایه اجتماعی درون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.

   

  1. میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد رابطه‌ای سرمایه اجتماعی درون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.

 

فرضیه اصلی ۲:
سرمایه اجتماعی برون سازمانی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان اثر دارد.
فرضیه های فرعی:

 

 

 •  
   1. میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی برون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.

   

   1. میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد شناختی سرمایه اجتماعی برون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.

   

   1. میان تصمیم‌گیری استراتژیک و بعد رابطه‌ای سرمایه اجتماعی برون سازمانی در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد.

   

  1. روش و ابزار گردآوری اطلاعات

 

الف: نوع روش تحقیق:
در این پژوهش هدف، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان می‌باشد. روش تحقیق توصیفی ازنوع پیمایشی است. «در تحقیق پیمایشی پژوهشگر برای کشف عقاید، افکار، ادراکات و ترجیح‌های افراد مورد نظر از پرسشنامه و مصاحبه استفاده می‌کند»(سلیمی، ۱۳۷۰). در این پژوهش از پرسشنامه استفاده خواهد گردید.
ب: روش گردآوری اطلاعات(میدانی،کتابخانه ای و غیره)
از آنجائیکه روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است و برای این منظور از پرسشنامه و مصاحبه استفاده خواهد گردید لذا روش گردآوری اطلاعات میدانی خواهد بود.
پ: ابزار گردآوری اطلاعات
تبدیل پاسخها به داده‌ها بخش مهمی از فرایند پژوهش است. پژوهشگر برای این تبدیل به یک وسیله اندازه‌گیری نیاز دارد. هرگاه ارزش متغیر بخصوصی را در آزمودنی بخصوص یا در لحظه معینی از زمان معلوم کنیم، می‌گوییم آن متغیر را اندازه گرفته‌ایم. اندازه‌گیری شامل قواعدی است برای اختصاص اعداد به چیزها، افراد یا رویدادها به منظور کمی ساختن آنها(هومن،۱۳۷۵).
با عنایت به اینکه انتخابها به وسیله و ابزار تحقیق به اهداف و روش انتخابی در تحقیق بستگی دارد لذا در این تحقیق چون از شیوه توصیفی ـ پیمایشی استفاده خواهد گردید، پرسشنامه به عنوان ابزار مناسب جمع‌ آوری داده‌ها خواهد بود. در تحقیق حاضر از پرسشنامه محقق ساخته که شامل ۴۳ پرسش بسته پاسخ می‌باشد استفاده گردیده است.
ت: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق استفاده از نرم افزار SPSS صورت خواهد پذیرفت. در سطح آمار توصیفی از مشخصه‌ های آماری نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی کندال استفاده خواهد گردید.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

۱-۷ ) تعریف واژه ها و اصطلاحات

 

با عنایت به این مسأله که در هر مطالعه علمی به واژه ها و اصطلاحاتی برمی خوریم که معانی گوناگونی دارند و برای اینکه بتوانیم دقیق تر و سریع تر به نتیجه برسیم و خوانندگان نیز معانی و تعاریف خاص اصطلاحات تحقیق را بدانند، نیاز به بررسی اجمالی واژه ها و اصطلاحات خواهیم داشت. هرچند که اصطلاحات و واژه های زیادی در این تحقیق برای تعریف و بیان معنی وجود دارد اما هدف از بحث، معانی، متغیرها و مفاهیمی است که اولاً دارای اهمیت بیشتری هستند و ثانیاض آن متغیرها و یا واژه ها دارای معانی متفاوتی باشند که با روشن شدن معنی و مفاهیم واژه ها سریعتر می توانیم به منابع اطلاعاتی مناسب و صحیح دست یابیم.
«اسکینر خاطر نشان ساخته است که استفاده از تعاریف عملیاتی علیرغم محدودیت هائی که دارد، در هر علمی و در غالب موارد مشکل گشاست».
– تصمیمات استراتژیک
شامل آن دسته از تصمیماتی است که جهت آنها متوجه آینده و هدفهای عالی سازمان است و فعالیتهای سازمان را در بلند مدت تحت بررسی، مطالعه و تاثیر قرار می‌دهند.
– جهت دهی: میزانی که سازمان اهداف و انتظارات عملکرد را بصورت واضح و روشن بیان می‌دارد.
– تحمل مخاطره : حد و حدودی است که کارکنان پیشرفت و نوآوری را دوست داشته و مخاطره می‌پذیرند.
سرمایه اجتماعی درون یازمانی: ارتباطات مبتنی بر اعتماد و همکاری و ارزش‌های مشترک بین کارکنان و مدیران یک سازمان یا گروه اجتماعی که موجب پیشرفت اهداف آن سازمان می‌شود.
سرمایه اجتماعی برون سازمانی: ارتباطات مبتنی بر اعتماد و همکاری بین سازمان‌ها و شهروندان و مشتریان.

 

 

 

فصل دوم

 

 

ادبیات تحقیق

 

 

بخش اول: سرمایه اجتماعی

 

 

۲-۱-۱ مقدمه

 

در یک نظام اجتماعی، تقابل میان کنش‌گران، پایه و اساس نظام به شمار می‌رود. بر مبنای کنش‌های هدفمند، این تقابل در راستای تامین اهداف نهایی کنش‌گران است. تقابل درمبادلات دائمی کالا و خدمات بین افراد و گروه ها در هر تشکل ساده‌ای از یک جامعه دیده می‌شود و این، جامعه را از یک طرف در تولید هنجارهای مشترک، هویت مشترک، اعتماد و اطمینان و از طرف دیگر روابط اقتصادی قوی با یکدیگر متحد می‌سازد (اسوندسن[۱۱]، ۲۰۰۰). منظور از سرمایه اجتماعی انسجام درونی فرهنگی و اجتماعی جامعه، هنجارها و ارزشهای حاکم بر تعاملات فیمابین مردم و نهادهایی است که این هنجارها و ارزشها در آن تعبیه می‌شوند. سرمایه اجتماعی به منزله چسبی است که انسجام جوامع را تضمین می‌کند و بدون آن هیچ رشد اقتصادی یا بهزیستی انسانی میسر نمی‌شود(فاین[۱۲]، ۲۰۰۳).کلمن[۱۳](۱۹۹۰) معتقد است سرمایه اجتماعی، به نوبه خود، هنگامی به وجود می‌آید که روابط میان افراد به شیوه‌هایی دگرگون شود که کنش را تسهیل کند. مفهوم سرمایه اجتماعی بر منافع بالقوه پیوندهای اجتماعی احاطه دارد (مگدول و بسل[۱۴]، ۲۰۰۳). از دیدگاه کلمن، مفهوم سرمایه اجتماعی نشان‌دهنده آن است که چگونه ساختار اجتماعی یک گروه می‌تواند به عنوان منبعی برای افراد آن گروه عمل نماید. به دیگر سخن سرمایه اجتماعی عبارت است از ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعی که به عنوان منبعی در اختیار اعضا قرار می‌گیرد تا بتوانند به اهداف خود دست یابند. به عبارت دیگر، مفهوم سرمایه اجتماعی دارای دو جز مهم است: ۱- سرمایه اجتماعی منابع جا گرفته در روابط اجتماعی را نسبت به روابط فردی نمایان می‌کند. ۲- دسترسی و استفاده از منابع موجود در اجتماع تنها با عضویت در شبکه‌های اجتماعی مذکو قابل کسب است. بنابراین سرمایه اجتماعی یک جایگاه مشترک برای اعضا و شبکه‌ها خلق می‌کند تا با بهره گرفتن از این سرمایه به سود و رفاه بالاتر رسند (سوی‌میناندا[۱۵]، ۲۰۰۷). به بیان کلی ادواردز[۱۶](۲۰۰۴)، عقیده دارد که، سرمایه اجتماعی به ارزشها و هنجارهایی مربوط است که از پیوندها و روابط متقابل گروهی اجتماعی تفاهم شده مردم نشات گرفته و به نوبه خود پدیدآورنده آن پیوندها و روابط نیز محسوب می‌شود.
عکس مرتبط با اقتصاد

 

۲-۱-۲ مفهوم سرمایه اجتماعی

 

سرمایه اجتماعی با کار کردش تعریف می شود. سرمایه اجتماعی شیئی واحد نیست ، بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارد : همه انها شامل جنبه ای از یک ساخت اجتماعی هستند واکنشهای معین افرادی را که در درون ساختار هستند تسهیل می کنند. سرمایه اجتماعی ، مانند شکلهای دیگر سرما به مولد است و دستیابی به هدف های معینی را که در نبودن آن دست یافتنی نخواهد بود امکان پذیر می سازد. (الوانی – شیروانی – ۱۳۸۳ ،ص۱۶)
تئوری سرمایه اجتماعی، اشاره به منابعی دارد که افراد به واسطه حضور و یا تعلقشان به یک گروه اجتماعی به آنها دسترسی می یابد. این گروه می تواند به بزرگی ملت و یا به کوچکی خانواده باشد. منابع نیز می توانند شامل چیزهایی مملوس همچون پول، مسکن، شغل، حمایت اجتماعی و یا امکانات غیر مملوسی همچون اطلاعات مفید، مشاوره فکری و آرامش روحی باشند. جامعه داری سرمایه اجتماعی زیاد، جامعه ای است که شبکه روابط وسیعتری داشته باشد و این روابط از عمق صمیمیت و اعتماد قابل توجهی بر خودار بوده و افراد دارای میزان قابل توجهی از سرمایه فیزیکی، انسانی و یا فرهنگی باشند. مفهوم سرمایه اجتماعی ، اهمیت اساسی شبکه های قوی، روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری را در اجتماعات آشکار می سازد. سرمایه اجتماعی مجموعه از مفاهیمی مانند اعتماد، هنجارها و شبکه هاست که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع شده و در نهایت منافع متقابل آنان را تامین خواهد کرد. به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی مجموعه ای از روابط فعال در بین افراد، اعتماد، فهم متقابل و ارزش ها و رفتارهای مشترک است که اعضای شبکه ها و اجتماعات انسانی را به هم پیوند می دهد و همکاری بین آنها را امکان پذیر می سازد (مقیمی، ۱۳۸۶).
سرمایه اجتماعی اهمیت اساسی شبکه های قوی، روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری را در اجتماعات آشکار می سازد.گوشال و ناهاپیت[۱۷] سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود در درون، قابل دسترس از طریق، و ناشی شده از شبکه روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف می کنند. (قلیچ لی، مشبکی- ۱۳۸۵، ص ۱۳۰)

 

اهمیت سرمایه اجتماعی

 

  در گذشته های نه چندان دور انواع سرمایه در متون اقتصادی تنها به سرمایه های فیزیکی و انسانی محدود می شد، اما در دهه های اخیر سرمایه اجتماعی نیز در تحلیل های اقتصادی گنجانده شد تا بدین وسیله نقص مدل های اقتصادی در توضیح پدیده هایی چون رشد و توسعه اقتصادی کم رنگ تر گردد.
«سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش های غیررسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است، در آن سهیم هستند. مشارکت در ارزش ها و هنجارها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد، چرا که این ارزش ها ممکن است ارزش های منفی باشد.» (فوکویاما،۱۳۷۹ : ۱۱ به نقل از نادمی، ۱۳۸۸)
بانک جهانی نیز سرمایه اجتماعی را پدیده ای می داند که حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد.  امروزه سرمایه اجتماعی، نقشی بسیار مهم تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان ها و جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط جمعی و گروهی، انسجام بخش میان انسان ها، سازمان ها و انسان ها و سازمان ها با سازمان ها می باشد. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار می‌شوند (نادمی، ۱۳۸۸).

 

۲-۱-۴ تعاریف سرمایه اجتماعی

 

سرمایه اجتماعی واقعأ ایده نویی نیست، شرایطی که موجب شده این مفهوم به گونه ای مطرح شود تا مردم به آن ها فکر کنند و اهمیت و فایده آن را تشخیص دهند، نو است. سرمایه اجتماعی سازمان، به عنوان منبع ناشی از روابط اجتماعی درون سازمان تعریف می شود که از طریق گرایش به هدف جمعی و اعتماد مشترک سطوح اعضا مشخص شده است. (فقیهی، فیضی- ۱۳۸۵، ص۲۳ )
دربررسی های و مطالعات در مورد سرمایه اجتماعی می توان به سه گروه از افراد و نظریه پردازان برخورد کرد. گروه اول سرمایه اجتماعی را به مثابه منبعی که کارها را از طریق یک کنشگر مرکزی تسهیل می کند، تأکید دارد. از این دیدگاه سرمایه اجتماعی می تواند موفقیت های مختلف افراد و گروه ها را در یک هماورد رقابتی بیان کند. گروهی دیگر از تحقیقات سرمایه اجتماعی، آن را نتیجه ساختاری ارتباطی بین افراد و بین گروه ها در درون اجتماعات می دانند که به این اجتماعات انسجام بخشیده و از مزایای ارتباطی بهره مند می سازد. گروه سوم نگاه دو سویه متعادل نسبت به ابعاد داخلی و خارجی دارند. این دیدگاه عمدتاً با نگرش سیستم های باز به شکل گیری سرمایه اجتماعی می پردازد. (رحمان سرشت، ۱۳۸۲،ص ۲۶۳)
بوردیو سرمایه اجتماعی را منبعی حقیقی یا مجازی به حساب می آورد که فرد یا گروه به واسطه موقعیتش در یک شبکه ارتباطی که دارای روابط دیرینه و تا حدودی نهادی شده است، بدست می آورد.
از دیدگاه برت سرمایه اجتماعی عبارت از دوستان، همکاران و ارتباطات عمومی است که فرصت های لازم برای استفاده از سرمایه انسانی و مالی را فراهم می آورد.
از دیدگاه پورتز سرمایه اجتماعی عبارت از توانایی کنشگران برای تأمین منافع خود از طریق عضویت در شبکه های اجتماعی است.
عکس مرتبط با شبکه های اجتماعی

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *