تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی در ایران طی دوره ی …

LGDP

۲۸/۰

۳۲۴۰۳۴/۰

LMS

۹۹۶/۰

۰۱۷۸۸۸/۰

LGS

۹۹۵/۰

۱۰۴۵۱/۰

LTEDPIX

ماخذ: یافتههای پژوهش
در هنگام بررسی قدرت توضیحدهندگی معادلات موجود در مدل همزمان، R2CN همان نقشR2 در سایر روشهای برآورد را دارد. بنابراین هر چه مقدار این آماره به عدد یک نزدیکتر باشد، قدرت توضیحدهندگی معادله برآورد شده بیشتر است و نتایج قابل استنادتر میباشد(این شاخص براساس معیار [۱۵۷]MSE تعریف شده است). همچنین مقدار RMSE که مجذور MSE است، هر چه به صفر نزدیکتر باشد، نتایج مطمئنتری را در پی دارد. بنابراین با توجه به نتایج برآورد شده بخش بانکی و بازار سهام در جداول(۴-۸) و (۴-۹) میتوان دریافت، قدرت توضیحدهندگی معادله برآورد شده بالا، و نتایج قابل استناد میباشند.
۴-۴- برآورد معادلات و تفسیر نتایج
در این بخش از مطالعه با استفاده از نتایج تخمین معادلات همزمان، به بررسی اثرگذاری آزادی اقتصادی بر توسعه مالی ایران، از کانال مستقیم و غیرمستقیم پرداخته میشود.
معادله توسعه بخش بانکیشاخص آزادی اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه بخش بانکی دارد، در حقیقت آزادی اقتصادی با ایجاد نظام قانونی کارآمد و امنیت حقوق مالکیت، دسترسی به پول سالم، آزادی تجاری و تنظیم مناسب قوانین بازار اعتباری، بازار نیروی کار وکسب وکار با حجم پایینی از فعالیتهای دولت زمینه را برای تجهیز منابع مالی و هدایت سرمایههای اندک افراد به سمت فعالیتهای تولیدی غیردولتی فراهم آورده است و منجر به افزایش سوددهی بخشهای تولیدی و افزایش درآمد و تقویت حس سپردهگذاری بانکی در عموم افراد جامعه و افزایش داراییهای بخش بانکی شده و در نهایت زمینه برای توسعه بخش بانکی فراهم شده است. هافر(۲۰۱۳) ، چورتاریس و همکاران(۲۰۱۳)، شاهآبادی و ثمری(۲۰۱۳) و لاو و ساینی(۲۰۱۲) نیز تاثیر این شاخص را بر توسعه بخش بانکی مثبت و معنادار ارزیابی نمودهاند. طبق نتایج تخمین جدول(۴-۱۰) نرخ سود واقعی تاثیر معناداری بر توسعه بخش بانکی ندارد. علت این امر اینکه افراد در سبد دارایی خود ترکیبات مالی مختلفی از جمله پول نقد، سهام، سپردههای بانکی، اوراق مشارکت و… نگهداری میکنند و در انتخاب این سبد دارایی درصدد آن هستند که حداکثر بازدهی را از داراییهای خود کسب نمایند. با توجه به اینکه ریسک سپردهگذاری در بخش بانکی نسبت به سایر سبد داراییها کمتر و اندک است، افراد داراییهای خود را بدون توجه به نرخ سود واقعی به سمت بخش بانکی سوق میدهند. آریسیتس و همکاران(۲۰۰۲) و ازوجی و فرهادیکیا(۱۳۸۶) نیز این مورد را مورد ارزیابی و تائید قرار دادهاند. متغیر حجم نقدینگی نیز تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه بخش بانکی ایران دارد که اعمال سیاست پولی انبساطی موجب افزایش سپردههای بانکی شده و به تبع آن، اعتبارات بانکی افزایش مییابد. افزایش اعتبارات بانکی نیز باعث افزایش سرمایهگذاری و تولید واقعی خواهد شد. لذا با اعمال سیاست پولی انبساطی، سرمایهگذاری و تولید واقعی به دنبال افزایش سپردههای بانکی و در پس آن قدرت اعتباردهی بانکها، افزایش یافته و زمینه را برای دستیابی افراد جامعه به داراییها، عرضه منابع مالی و ورود داراییها به بخش بانکی در جهت توسعه بخش بانکی، افزایش مییابد. راجان(۲۰۰۵) و کریلووا (۲۰۰۲) نیز تاثیر این شاخص را بر توسعه بخش بانکی مثبت و معنادار ارزیابی نمودهاند. همچنین نتایج جدول(۴-۱۰) حاکی از آن است، تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه بخش بانکی دارد، در واقع با توسعه اقتصادی، تقاضا برای واسطهگری مالی و ابزارهای نوین مالی افزایش یافته که به نوبه خود منجر به توسعه بخش بانکی میگردد، شاو(۱۹۷۳)، گلداسمیت(۱۹۶۹) و جانگ(۱۹۸۶) نیز این مورد را مورد ارزیابی و تائید قرار دادهاند.
جدول(۴-۱۰): نتایج برآورد معادله بخش بانکی

FD2 FD1 متغیر
۰۰۴/۰
(۹۸۷۳/۰)
۶۹۸/۲-
(۰۰۰۱/۰)
C
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است