پژوهش دانشگاهی – تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی در ایران طی دوره …

(۰۰۴۹/۰)

۳۱۸/۰-
(۰۵۸۶/۰)

AR(2)

۰۶۴/۲

۹۶۶/۱

D- W

۹۶۳/۰

۹۷۶/۰

R2

ماخذ: یافتههای پژوهش
معادله توسعه بازار سهاممطابق جدول(۴-۱۱) آزادی اقتصادی بر شاخص قیمت و بازده نقدی سهام تاثیر مثبت و معنادار دارد. در بهترین حالت آزادی اقتصادی زمانی میتواند موجب افزایش تقاضا سهام و در پس آن افزایش شاخص قیمت و بازده نقدی سهام گردد که دولت یک ساختار و چارچوب حقوقی و قانونی را برای حفاظت از حقوق صاحبان صاحبان دارایی و اجرای عادلانه قراردادها فراهم و دسترسی به پول سالم را تسهیل کند و پول باثباتی را ارائه دهد و از فعالیتها و اعمالی که در انتخابهای شخصی، مبادله و معاوضه داوطلبانه و آزادی برای ورود به رقابت در بازارهای محصولات و کار مداخله میکند، خودداری نماید. شهید و همکاران(۲۰۱۴)، هافر(۲۰۱۳)، استیرینقام و همکاران(۲۰۰۸) و چین و ایتیو(۲۰۰۵) نیز این رابطه را مورد ارزیابی قرار داده و به این نتیجه دست یافتهاند که ارتقاء شاخص آزادی اقتصادی منجر به توسعه بازار سهام میگردد. همچنین نتایج جدول(۴-۱۱) رابطه منفی و معنادار بین نرخ سپرده بانکی و قیمت سهام و بازده نقدی سهام را تائید مینماید. سرمایهگذاران دارایی خود را به اشکال مختلف از جمله پول نقد، سهام، سپرده بانکی و… نگه میدارند، در واقع سرمایهگذاران به دنبال سبد دارایی هستند که حداکثر بازدهی را از داراییهای خود کسب نمایند. با توجه به تجربیات به دست آمده از نتایج بازدهی سرمایهگذاری در بازار سهام ایران و ریسکی بودن آن، سرمایهگذاران بازده دریافتی ناشی از سرمایهگذاری در بازار سهام را در قبال مخاطره آن کافی نمیدانند. علاوه بر آن نرخ سپرده بانکی بدون ریسک نیز به عنوان یک رقیب برای سرمایهگذاری در بازار سهام عمل مینماید، که هر چه نرخ سپرده بانکی بالاتر باشد منجر به کاهش تقاضا و قیمت سهام شده و زمینه را برای کاهش بازدهی سهام شرکت پذیرفته شده در بازار سهام میشود. آلام و همکاران(۲۰۰۹) و کریمزاده(۱۳۸۵) نیز تاثیر این شاخص را بر توسعه بازار سهام منفی و معنادار ارزیابی نمودهاند. هزینههای دولت نیز اثر منفی و معناداری بر شاخص قیمت سهام و بازده نقدی دارد. به عبارت دیگر عمدتا افزایش هزینههای دولت منجر به کسری بودجه دولت شده و دولت برای تامین کسری بودجه به اعتبارات بانک مرکزی متوسل میگردد و به این ترتیب افزایش حجم پول و نقدینگی که در بخش مولد جامعه به کار گرفته نمیشود، منجر به افزایش نرخ تورم در جامعه خواهد شد. افزایش نرخ تورم نیز سود واقعی شرکتها را پایین میآورد و باعث کاهش قدرت خرید مردم میشود. چاتزی آنتونیو و همکاران(۲۰۱۳)، پدرام و حری(۱۳۹۳) و اکبری روشن و شاکری(۱۳۸۹) نیز این مورد را مورد ارزیابی و تائید قرار دادهاند. متغیر دیگری که در این مطالعه تاثیر آن بر شاخص قیمت سهام و بازده نقدی برآورد شده، نقدینگی است. همان طور که در جدول(۴-۱۱) نشان داده شده است، این متغیر تاثیر مثبت و معناداری بر شاخص قیمت سهام و بازده نقدی دارد. با افزایش این شاخص نرخ سود اسمی بانکی و سطح عمومی قیمتها افزایش یافته و شاخص قیمت اسمی سهام و بازده نقدی افزایش مییابد، چرا که با افزایش نرخ تورم و نرخ سود بانکی، انگیزه افراد جامعه برای سپردهگذاری افزایش یافته و منجر به افزایش منابع بانکی برای اعتباردهی در جهت سرمایهگذاری و افزایش سوددهی شرکتهای پذیرفته شده در بازار سهام شده و زمینه را برای افزایش تقاضا سهام، قیمت سهام و بازده آن فراهم میآورد. هوو و همکاران(۲۰۰۴) نیز این مورد را مورد ارزیابی و تائید قرار دادهاند. نتایج جدول(۴-۱۱) نیز رابطه منفی و معنادار نرخ ارز و شاخص قیمت و بازده نقدی سهام را تائید مینماید. با توجه به اینکه در ایران شرکتها و موسسات به طور عمده نیازهای خود را به صورت واردات از کشورهای توسعهیافته تامین مینمایند، افزایش نرخ ارز منجر به کاهش سود شرکتهای واردکننده نهادههای واسطهای و کاهش قیمت سهام آنها میشود. علاوه بر آن نیز تفکر نگهداری بخشی از ثروت به صورت ارز، به عنوان یک دارایی در کنار سایر داراییها دارای اهمیت است. به نحوی که با تغیر در قیمت هر یک از داراییها سرمایهگذار ترکیب این سبد را طوری تغییر خواهد داد که بازده کل داراییها افزایش یابد و یا حداقل ثابت بماند. ابراهیم(۲۰۰۳) و ابونوری و مشرقی(۱۳۸۵) نیز تاثیر این شاخص را بر توسعه بازار سهام منفی و معنادار ارزیابی نمودهاند. همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه اقتصادی نیز بر توسعه بازار سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد. در واقع با توسعه اقتصادی، تقاضا برای واسطهگری مالی و ابزارهای نوین مالی افزایش یافته که به نوبه خود به توسعه بازار سهام منجر میشود. بورتون و همکاران(۲۰۰۵)، ترابی و هومن(۱۳۸۹) و تفضلی(۱۳۷۸) نیز این مورد را مورد ارزیابی و تائید قرار دادهاند.
جدول(۴-۱۱): نتایج برآورد معادله بازار سهام

R2 D-W AR(2) AR(1) LRER LGS LMS LGDP LEF RIR C متغیر
۹۹۸/۰
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است