منابع مقالات علمی : تحلیل فضایی تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد …

۳-۳-۲-۳- نتایج حاصل از تخمین روش رگرسیون وزنی جغرافیایی
نتایج حاصل از رگرسیون وزنی جغرافیایی مجموعه‌ای از تخمین‌های پارامترهای منطقه‌ای می‌باشند که قابلیت تولید نقشه را نیز دارا می‌باشند و همچنین امکان تحلیل جهت نشان دادن غیرایستایی فضایی در روابط را فراهم می‌کنند.
بطور خلاصه می‌توان نتایج زیر را از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی انتظار داشت:
تخمین خطاهای استاندارد منطقه‌ای
آماره t منطقه‌ای
محاسبه خوبی برازش منطقه‌ای
انجام آزمون معناداری تغییرات فضایی در تخمین پارامترهای منطقه‌ای
انجام آزمون جهت تعیین برتری رگرسیون عمومی و رگرسیون وزنی جغرافیایی
یکی از نتایج قابل توجه رگرسیون وزنی جغرافیایی امکان تحلیل تغییرات فضایی در داده‌های مکانمند است این قابلیت با انجام مراحل زیر امکان‌پذیر است:
آزمون مونت- کارلو[۷۳]
مقادیر t منطقه‌ای[۷۴]
تغییرپذیری تخمین پارامترهای منطقه‌ای[۷۵]
الف) چگونگی انجام آزمون مونت- کارلو
تخمین پارامترهای منطقه‌ای را بدست آورید و واریانس تخمین‌ها را محاسبه کنید.
داده‌ها را به صورت تصادفی در طول نواحی با یکدیگر (Yi, X1i,X2i, …) دوباره مرتب کنید.
مجموعه جدیدی از تخمین پارامترهای منطقه‌ای را بر مبنای داده‌ای مرتب شده محاسبه کنید.
گام دوم و سوم را پی‌یاپی برای محاسبه واریانس تخمین‌های منطقه‌ای تکرار کنید.
واریانس تخمین پارامترهای منطقه‌ای در گام اول را با گام‌های دوم و سوم مقایسه کنید.
مقدار p حاصل شده از اول نسبت واریانس‌هایی است که در لیست واریانس‌های مرتب شده از بزرگ به کوچک می‌باشد.
ب) چگونگی محاسبه مقادیر t منطقه‌ای:
(۳-۱۴)
روی نقشه نواحی با مقادیر ۲<ti و یا مقادیر ۲->ti مورد قبول می باشند.
مقادیر t به طور خودکار در نرم‌افزار GWR3حاصل می‌شوند.
ج) تغییرپذیری تخمین پارامترهای منطقه‌ای:
اهمیت تغییرات فضایی هر رابطه آزمون می‌شود، تغییرات تخمین پارامترهای منطقه‌ای از رگرسیون وزنی جغرافیایی با خطای استاندارد تخمین پارامتر عمومی مقایسه می‌شود که بصورت شاخص زیر معرفی می‌گردد:
محاسبه شاخص
با یک حساب سرانگشتی اگر۵/۱<Iباشد به طور بالقوه تغییر فضایی وجود دارد.
استفاده از دامنه میان- چارکی [۷۶]:
۵۰ درصد از تخمین پارامترهای منطقه‌ای در دامنه میان چارکی قرار خواهد گرفت. حدود ۶۸% مقادیر در توزیع نرمال بین ۱ انحراف معیار از میانه قرار گرفته‌اند، تخمین پارامتر عمومی میانگین یک توزیع نرمال می‌باشد. بنابراین اگر دامنه میان چارکی تخمین منطقه‌ای بزرگتر از ۲ انحراف معیار میانه رگرسیون عمومی باشد، نشان‌دهنده‌ی مراحل غیرایستا می‌باشد.
چگونگی تشخیص و تعیین پهنای باند و تعداد پارامترهای موثر به صورت زیر می باشد:
اگر پهنای باند به سمت بی‌نهایت میل کند، الگو منطقه‌ای به الگو عمومی با تعداد پارامتر kمیل می‌کند.
اگر پهنای باند به سمت صفر میل کند، الگو منطقه‌ای شامل همگی داده‌ها می‌شود و تعداد پارامترها برابر n می‌شود.
تعداد پارامترهای در الگو‌های منطقه‌ای دامنه‌ای بین kو nدارد، که بستگی به پهنای باند دارد (کارلتون، براندسون، فودرینگهام،۲۰۰۲)
۳-۴- تصریح الگو:
همان‌گونه که در مطالب قبل بیان شد بر خلاف الگو‌های رگرسیون عمومی، تخمین ضرایب متغیرهای توضیحی در الگوGWRثابت نمی‌باشد و برای هر مکان ضریب منحصر به فردی ارایه می‌شود. iدر این رگرسیون که در ضرایب متغیرها بیان شده نشان‌دهنده‌ی قلمرو جغرافیایی مورد بحث یعنی استان‌های ایران (۲۸ استان) می باشد. تخمین ضرایب هر استان در جداول پیوست آورده شده‌اند.
الگوی مورد استفاده در این پژوهش جهت بررسی تأثیر سیاستهای مالی دولت بر نابرابری درآمد در استانهای ایران بر اساس الگوی بلیجر و گایرریو (۱۹۹۰) می باشد.الگو مورد بررسی در این پژوهش به صورت زیر در نظر گرفته شده است:
GINIi=f(GEC,GEI,TI,INF,GDP)
GINIi: شاخص نابرابری درآمد برای استان‌های ایران
GEC:سرانه مخارج جاری دولت
GEI:سرانه مخارج عمرانی دولت

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.