تحلیل فضایی تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد در …

TI: سرانه درآمد مالیاتی
INF: تورم (میانگین رشد شاخص قیمت های مصرفی خانوارهای شهری و روستایی)
GDP: سرانه تولید ناخالص داخلی
الگو به شکل زیر تصریح می شود.
 
هر گاه از دو طرف معادله لگاریتم طبیعیگرفته و جمله خطا به آن اضافه کنیم، فرمسنجیالگو به دست میآید که به صورت زیر است:
(۳-۱۵)
ماتریس wi مطرح شده برای این الگو ماتریسی است قطری که بر مبنای فاصله‌ی میان مکان‌ها به طور خودکار با توجه به طول و عرض جغرافیایی وارد شده در نرم‌افزار محاسبه می‌شود، که هرچه فاصله‌ی دو مکان نزدیک‌تر وزن بیشتری اختصاص داده می‌شود.
شاخص های مورد نیاز برای رسیدن به اهداف پژوهش، محصول ناخالص داخلی، هزینه های جاری و عمرانی دولت، تورم، درآمدمالیاتی به تفکیک استان می باشد. در این پژوهش از اطلاعات محصول ناخالص داخلی استانی، درآمد مالیاتی استانی، هزینه هایجاری (عملکرد اعتبارات هزینه ای (جاری) دستگاه های اجرایی از محل درآمد عمومی)، هزینه هایعمرانی (عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) استان ها از محل درآمد عمومی)، تورم (میانگین رشد شاخص قیمت های مصرفی خانوارهای شهری و روستایی)، از سالنامه های آماری سال های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۵ استخراج شده است.
۳-۵- توصیف متغیرهای الگو
۳-۵-۱- شاخص نابرابری توزیع درآمد
همان طور که در فصل ۲ ذکر کردیم، شاخص های بسیار زیادی برای برآورد نابرابری پیشنهاد شده است. بدون شک می توان گفت که در بررسی های توزیع درآمد، ضریب جینی متداول ترین شاخص نابرابریدرآمد است که در الگو به عنوان متغیر وابسته استفاده می شود.
برای بدست آوردن ضریب جینی روش های بسیاری ارائه گردیده است. در این پژوهش از روش مورگان و میلر[۷۷]استفاده شده است. فرمول میلر که برای برآورد ضریب جینی از داده های طبقه بندی شده، بسیار مناسب و مشهور است عبارت است از:
(۳-۱۶)
که در این فرمول:
G: ضریب جینی
Xi: درصد تجمعی افراد یا خانوارها در گروه i
Yi: درصد تجمعی درآمد افراد یا خانوار در گروه i
n: تعداد گروه ها
۳-۵-۲- مخارج (جاری و عمرانی) دولت
اثر هزینه های مصرفی دولت بر توزیع درآمد بستگی به توزیع این مخارج بین بخش ها، مناطق و گروههای درآمدی خواهد داشت. اگر هزینه های عمرانی دولت به گونه ای باشد که از ثمرات آن گروه های درآمدی متوسط و پایین منتفع شوند مانند ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی به اقشار یا فراهم آوردن امکانات استفاده از این خدمات برای این گروه های درآمدی، در این صورت هزینه های دولت اثر توزیعی دارند. دولتها می توانند با سرمایه گذاری در بخش های زیر بنایی، با افزایش و بهبود امکان دسترسی برای اقشار مختلف خصوصاً خانوارهای کم درآمد، آنها را به هسته فعالیت های اقتصادی متصل کنند. از این طریق به آنها اجازه دستیابی به فرصتهای تولیدی بیشتر و در نتیجه درآمد بیشتر را میدهند و توزیع درآمد را در جامعه بهبود میبخشند.
۳-۵-۳- تورم (INF)
تورم یک پدیده نامطلوب اقتصادی محسوب می شود، زیرا مطلوبیت ناشی از خرج یک مقدار درآمد پولی ثابت را کاهش میدهد. اثر تورم بر توزیع درآمد بر حسب تغییرات نسبی قیمت ها متفاوت است. افزایش نسبی قیمت مواد خوراکی و کالاهای ضروری ممکن است موجب افزایش نابرابری و در مقابل، افزایش نسبی قیمت کالاهای لوکس می تواند باعث کاهش نابرابری در توزیع درآمد شود (ابونوری، ۱۳۷۶).
۳-۵-۴- درآمد مالیاتی(TI)
مالیاتها یکی از اجزای مهم سیاستهای دولت در بهبود توزیع درآمد هستند. تمامی مالیاتها دارای اثر درآمدی هستند و به نحوی در توزیع درآمد تأثیر دارند. اثر مالیات بر توزیع درآمد بر حسب نوع مالیات، پایه هایمالیاتی و نرخهای مالیاتی متفاوت است. مالیاتهای تنازلی آثار نامناسب، مالیاتهای تناسبی بیاثر و مالیاتهای تصاعدی آثار مطلوبی بر توزیع درآمد دارند (صباحی، دهقان شبانی، شهنازی، ۱۳۸۹).
۳-۵-۵- تولید ناخالص داخلی(GDP)
بررسی اثر رشد و توسعه بر نابرابری با پژوهش کوزنتس (۱۹۵۵) آغاز شده است. طبق این فرضیه، نابرابری در توزیع درآمد طی اولین مراحل رشد اقتصادی افزایش یافته، سپس ثابت شده و سرانجام کاهش مییابد. بنابراین اثر رشد اقتصادی بر نابرابری توزیع درآمد می تواند مثبت یا منفی باشد.
۳-۶- خلاصه فصل
در این فصل، به منظور بررسی تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد در استان های ایران پس از اشاره به اقتصاد سنجی فضایی، الگو رگرسیونی مورد نیاز ساخته شده و سپس به معرفی متغیرهای موجود در الگو و نحوه محاسبه ی آنها پرداخته شده است.
فصل چهارم
یافته ها و نتایج پژوهش
۴-۱- مقدمه
در این فصل برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن مورد توجه قرار خواهد گرفت. برآورد مدل با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی صورت می گیرد؛ لذا در جداول و نتایج عنوان شده مقایسه ای بین اقتصادسنجی مرسوم و اقتصاد سنجی فضایی انجام خواهد شد. نقشه ها و نمودارهای مربوط به نتایج نیز با استفاده از نرمافزارهای ArcGISو GeoDataترسیم شده است.
بدین منظور در بخش ۴-۲ مقایسه ای بین دو رگرسیون وزنیجغرافیایی و رگرسیون مرسوم و خلاصه ای از نتایج GWRبرای سال های ۸۰ و ۸۵ آورده شده است. به منظور بررسی وابستگی فضایی شاخص نابرابریتوزیعدرآمد در استان های ایران از آما

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

ره ی موران استفاده شده است. نقشه های مربوطه نیز در هر بخش ترسیم شده است.
۴-۲- مدل پژوهش و نتایج حاصل از برآورد آن
در فصل سوم الگو ارائه شده جهت تحلیل فضایی، تأثیر سیاست مالی دولت بر نابرابری درآمد در استان های کشور مورد بررسی قرار گرفت. الگوی ارائه شده عبارت است از:
(۴-۱)
که در آن،G ، GEC ، GEI ، TI ، INF ، GDPبه ترتیب، شاخص توزیع درآمد (ضریب جینی) به عنوان متغیر وابسته و سرانه مخارج جاری، سرانه مخارج عمرانی، سرانه درآمد مالیاتی، تورم و سرانه تولیدناخالصداخلی به عنوان متغیرهای مستقل مدل می باشند.
در ابتدا نتایج حاصل از برآورد مدل برای سال ۱۳۸۰ و توضیحات مربوط به آنها ذکر خواهد شد و سپس به سال ۱۳۸۵ پرداخته می شود.
در جدول (۴-۱) نتایج مربوط به مدل رگرسیون مرسوم آورده شده است: