علمی : تحلیل فضایی تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد در …

GDP

-۰/۰۶

۰/۰۴

-۱/۳۹

منبع: یافته های پژوهش
در جدول (۴-۱) نتایج روش OLSبرای سال ۸۰ نشان داده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد در سطح اطمینان۹۰درصد، ضریب متغیر سرانه مخارج عمرانی معنادار بوده است و اثر کاهشی بر نابرابری درآمد دارد به این معنی که هر ده میلیون ریال افزایش در سرانه مخارج عمرانی استانی یک واحد (در صورت ثبات دیگر عوامل) از سطح نابرابری اقتصادی میکاهد. علی رغم اینکه، سرانه مخارج جاری و درآمد مالیاتی دولت اثر افزایشی، و تورم و سرانه تولید ناخالص، اثر کاهشی بر نابرابری درآمد در استانها دارد آماره یt این متغیرها نشان میدهد که مقدار برآورد شده متغیرها از لحاظ آماری در سطح اطمینان۹۰درصد معنادار نمی باشد.با توجه به روش تخمین حداقل مربعات در اقتصادسنجی مرسوم این ضرایب برای همه استانها لحاظ شده است و در نتیجه تفاوت های منطقه ای نمیتواند در این ضرایب نشان داده شود. لذا برای نشان دادن تفاوت های منطقهای و متفاوت بودن اثرات متغیرهای در نظرگرفته شده برای هر استان، رهیافت رگرسیون وزنیجغرافیایی مورد استفاده قرار گرفتهشده است.
در جدول (۴-۲) آزمون تحلیل واریانس[۷۸] و تأیید برتری روش GWRبر روش OLSنشان داده شده است.
جدول (۴-۲) آزمون برتری روش GWR بر روشOLS ،۱۳۸۰

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

ANOVA
F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات باقیمانده مأخذ
۰۰/۶ ۲/۰ باقیمانده OLS
۰۲۲۴/۰ ۶۸/۵ ۱/۰ بهبود مدل با استفاده از GWR
۷۸/۳ ۰۰۵۹/۰