تحلیل فضایی تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد …

۳۲/۱۶

۱/۰

باقیمانده GWR

منبع: یافته های پژوهش
در این جدول، SSمجموع مربعات باقیمانده، DFدرجه آزادی و MSمیانگین مربعات، (حاصل تقسیم SSبر DF) می باشد. مقدار آماره Fنیز حاصل تقسیم MSمربوط به بهبود مدل با استفاده از GWRبر MSمربوط به باقیمانده GWRاست. بر اساس آزمونF در جدول (۴-۲)، با مقداری برابر۷۸/۳ برتری روش GWRبر روش OLSبه دلیل بزرگتر از ۲ بودن تأیید می شود، که بیان کننده پذیرش روش رگرسیونوزنی جغرافیایی بر روش حداقل مربعات برای مدل مورد مطالعه در سال ۸۰ است.
جدول (۴-۳): مقایسه آماره های مدل در دو روش برآورد OLS و GWR، ۱۳۸۰

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

OLS GWR
تعدیل شدهR2 ضریب تعیین AIC تعدیل شدهR2 ضریب تعیین AIC
۰۱/۰ ۲۱/۰ ۱/۳۶- ۴۰/۰ ۶۶/۰ ۶۵/۲۹-

منبع: یافته های پژوهش
در جدول (۴-۳) مقایسه ای بین دو روش رگرسیون وزنی جغرافیایی و رگرسیون مرسوم آورده شده است. همانطور که از نتایج بر میآید ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده، در روش GWRبه ترتیب معادل ۶۶/۰ و ۰/۴ و برای روش OLS21/0 و ۰۱/۰ می باشد که نتایج مربوط به GWRبه مراتب بهتر از روش OLSاست. در روش OLS، الگوی مورد نظر قادر است یک درصد از تغییرات سطح نابرابری در میان استان های کشور را توضیح دهد در حالی که روش GWR، ۴۰ درصد از تغییرات سطح نابرابری را توضیح می دهد.
جدول (۴-۴) خلاصه ای از نتایج مدل به روشGWR ،۱۳۸۰

حداکثر