تحلیل فضایی تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد در استان …

۰۷/۰-

۱/۰-

۱۶/۰-

۲۵/۰-

INF

۰۱/۰-

۰۴/۰-

۰۵/۰-

۰۶/۰-

۰۸/۰-

GDP

منبع: یافته های پژوهش
با توجه به اینکه نابرابری توزیع درآمد متأثر از متغیرهای مخارج دولت، درآمد مالیاتی، تورم و سرانه تولیدناخالص داخلیاستانی است؛ روش رگرسیون وزنی جغرافیایی دامنه ی تأثیرات هر یک از این متغیرها را نشان میدهد.
جدول (۴-۴) بازه ی  را برای متغیر سرانه مخارج جاری دولت (GEC) را نشان می دهد. حداقل و حداکثر تأثیر این متغیر بر نابرابری توزیع درآمد به ترتیب مقدارهای۰۴/۰- و ۶۲/۰ میباشد، میانهای که برای این متغیر در جدول نشان داده شده است نشان دهندهی تأثیر مثبت سرانه مخارججاری بر نابرابری توزیعدرآمد میباشد که معادل ۲۸/۰ است.به عبارت دیگر به طور متوسط متغیر GECبر نابرابری تأثیر مثبت دارد یعنی با افزایش سرانه مخارج جاری، نابرابری توزیع درآمد افزایش مییابد. حداقل تأثیرگذاری منفی و حداکثر تأثیرگذاری مثبت مخارج جاری دولت به مقدارهای ۰۴/۰- و ۶۲/۰ در استان قزوین و خوزستان میباشد.
متغیر سرانه مخارج عمرانی دارای بازه ی  است، حداقل و حداکثر تأثیرگذاری متغیر GEIبر نابرابری درآمد به ترتیب ۲۸/۰- و ۰۱/۰ می باشد. میانه این متغیر معادل ۱۶/۰- است که نشان دهنده ی تأثیر منفی این متغیر بر توزیع درآمد است یعنی با افزایش سرانه مخارج عمرانی دولت، نابرابری درآمد کاهش مییابد و اثر مطلوبی بر توزیع درآمد دارد. در حالی شاهد هستیم حداکثر تأثیرگذاری مخارج عمرانی بر توزیع درآمد مثبت است. حداقل تأثیرگذاری منفی و حداکثر تأثیرگذاری مثبت مخارج عمرانی دولت بر توزیع درآمد به ترتیب در استان های خوزستان و خراسان می باشد.
متغیر سرانه درآمد مالیاتی دارای بازه ی اثرگذاری  بر توزیع درآمد می باشد. حداقل، میانه و حداکثر تأثیرگذاری متغیر TIبر نابرابری به ترتیب مقدارهای۰۷۶/۰- ، ۰۲/۰ و ۰۵/۰ می باشد. به طور متوسط این متغیر بر نابرابری درآمد اثر مثبت دارد در حالی که حداقل تأثیرگذاری و چارک پایین اثر منفی بر نابرابری دارند. نتایج نشان می دهد، به طور متوسط با افزایش سرانه درآمد مالیاتی، نابرابری توزیع درآمد در سطح کل کشور افزایش مییابد. بر اساس نتایج GWRحداقل تأثیرگذاری منفی و حداکثر تأثیرگذاری مثبت متغیر درآمد مالیاتی دولت به ترتیب در استان های کرمان و آذربایجان غربی می باشد.
متغیر تورم دارای بازه ی اثرگذاری  بر توزیع درآمد در استان های ایران می باشد. حداقل، میانه و حداکثر تأثیر گذاری به ترتیب مقدارهای۲۵/۰- ، ۱/۰- و ۰۴/۰- می باشد. نتایج نشان می دهد به طور متوسط این متغیر بر نابرابری توزیع درآمد اثر منفی دارد و با افزایش تورم، نابرابری درآمد کاهش مییابد. حداقل و حداکثر تأثیرگذاری منفی تورم به ترتیب در استان های هرمزگان و خراسان می باشد.
متغیر سرانه تولید ناخالص داخلی دارای بازه ی۰۸/۰- تا ۰۱/۰- می باشد؛ که نشان دهنده ی حداقل و حداکثر تأثیرگذاری منفی متغیر GDPبر توزیع درآمد در استان هایاردبیل و بوشهر است. به طور متوسط متغیر GDPاثر منفی بر نابرابری توزیعدرآمد دارد و باعث بهبودی در توزیع درآمد می شود. در روش GWRبرای تمامی استان ها تخمین جداگانه برآورد شده که در فایل خروجی با فرمت  بدست می آید، که بر اساس این تخمین ها نقشه ها ترسیم شدهاند (فایل خروجی در پیوست آورده شده است).
با توجه به نتایج حاصل از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی میتوان سهم تأثیرگذاری ضرایب متغیرهای توضیحی بر نابرابری درآمد را بر روی نقشه جغرافیایی توسط نرم افزار GISنشان داد.
شکل (۴-۱): نقشه ایران به تفکیک استان
شکل (۴-۲): پراکندگی اثرگذاری سرانه مخارج جاری دولت بر توزیع درآمد استان های ایران، ۱۳۸۰
شکل (۴-۲) توزیع فضایی اثر متغیر سرانه مخارج جاری دولت بر توزیع درآمد را نشان می دهد. این متغیر در دامنه ی  بر حسب هر منطقه در حال تغییر است. حداقل و حداکثر تأثیرگذاری این متغیر به ترتیب مقدارهای-۰/۰۴ و ۰/۶۲ است اما به طور متوسط تأثیر مثبت به مقدار ۰/۲۸ بر نابرابری توزیع درآمد دارد. با حرکت از شرق به سمت غرب کشور تأثیرگذاری متغیر GECبر نابرابری توزیع درآمد بیشتر می شود و حداکثر تأثیرگذاری در استان هایی است که با رنگ آبی پررنگ نشان داده شده است.
شکل (۴-۳): پراکندگی اثرگذاری سرانه مخارج عمرانی دولت بر توزیع درآمد استان های ایران، ۱۳۸۰
شکل (۴-۳) توزیع فضایی اثر سرانه مخارج عمرانی دولت بر توزیع درآمد را نشان می دهد. اثرگذاری متغیر GEIدر دامنه ی  بر حسب هر منطقه در حال تغییر است. با حرکت از غرب به سمت شرق کشور اثرگذاری سرانه مخارج عمرانی بر نابرابری توزیع درآمد بیشتر می شود و حداکثر اثرگذاری در استانهایی است که با آبی پررنگ نشان داده شده است اما متغیر GEIبه طور متوسط اثر منفی بر نابرابری درآمد در سطح کل کشور دارد.
شکل (۴-۴): پراکندگی اثرگذاری سرانه درآمد مالیاتی بر توزیع درآمد استان های ایران، ۱۳۸۰
اثرگذاری سرانه درآمد مالیاتی بر توزیع درآمد در دامنه ی  بر حسب هر منطقه متفاوت است. پراکندگی این اثرگذاری در شکل نشان داده شده است. با حرکت از جنوب شرقی کشور به سمت شمالغربی اثرگذاریTIبر نابرابری توزیع درآمد بیشتر می شود و با افزایش سرانه درآمد مالیاتی، نابرابری درآمد افزایش مییابد. متغیر TIبه طور متوسط تأثیر مثبت بر نابرابری توزیع درآمد در سطح کل کشور دارد.
شکل (۴-۵): پراکندگی اثرگذاری تورم بر توزیع درآمد استان های ایران، ۱۳۸۰
شکل (۴-۵) پراکندگی اثرگذاری متغیر تورم بر شاخص توزیع درآمد را نشان می دهد. این

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

متغیر در دامنه ی-۰/۲۵ تا -۰/۰۴ بر حسب هر منطقه در حال تغییر است. به عبارت دیگر بر حسب موقعیت جغرافیایی هر منطقه متغیر INFبر شاخص نابرابری توزیع درآمد اثرات متفاوتی دارد. به طوری که با حرکت از جنوب به سمت شمال کشور اثرگذاری این متغیر بیشتر می شود و با افزایش تورم نابرابری توزیع درآمد بیشتر کاهش مییابد. حداقل و حداکثر تأثیرگذاری این متغیر بر نابرابری توزیع درآمد در مناطق به ترتیب با رنگ های زرد و آبی نشان داده شده است. به طور متوسط متغیر INFتأثیر منفی بر نابرابری توزیع درآمد در سطح کل کشور دارد.
شکل (۴-۶): پراکندگی اثرگذاری سرانه تولید ناخالص داخلی بر توزیع درآمد استان های ایران، ۱۳۸۰
اثرگذاری متغیر GDPدر دامنه ی  بر حسب هر منطقه در حال تغییر است به عبارت دیگر بر اساس موقعیت فضایی هر منطقه، GDPبر روی شاخص نابرابری توزیع درآمد تأثیرات متفاوتی دارد به طوری که با حرکت از شمال به جنوب کشور، با افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی، نابرابری توزیع درآمد کاهش مییابد. همان طور که از روی نقشه ملاحظه می گردد هر چه از شمال به جنوب کشور نزدیک می شویم تأثیر متغیر از مقدار -۰/۰۸ به سمت مقدار -۰/۰۱ در حال تغییر است. تخمین GWRبه طور متوسط تأثیر منفی این متغیر در سطح کل کشور را نشان می دهد؛ یعنی با افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی، نابرابری توزیع درآمد کاهش مییابد. بیشترین اثرگذاری این متغیر در استان هایی است که با رنگ آبی نشان داده شده است.
جدول (۴-۵) آزمون مونت-کارلو ،۱۳۸۰

ارزش P