سامانه پژوهشی – تحلیل فضایی تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد در استان های …

۰/۰۳*

عرض از مبدأ

۰/۰۱**

GEC

۰/۰۴*

GEI

۰۰۰/۰***

TI

۰۸/۰

INF

۰۸/۰

GDP

معنی دار در سطح ۰٫۱ درصد=***
معنی دار در سطح ۱ درصد= **
معنی دار در سطح ۵ درصد= *

منبع: یافته های پژوهش
در جدول(۴-۱۰) تغییرات فضایی تأیید شده در متغیرها بر اساس آزمون مونت-کارلو نشان داده شده است. همان طور که مشخص شده تغییرات فضایی متغیرهای سرانه مخارج جاری، سرانه مخارج عمرانی و سرانه درآمدمالیاتی در سطح خطای ۵ درصد معنی دار است و همچنین تغییرات فضایی متغیرهای تورم و سرانه تولیدناخالص داخلی در سطح خطای ۸ درصد معنی دار می باشد.
همان طور که نتایج GWR نشان می دهد، به طور متوسط مخارج جاری دولت و درآمد مالیاتی در سالهای ۸۰ و ۸۵ اثر مطلوبی بر توزیع درآمد نداشته است، در حالی که مخارج عمرانی دولت، در این دو سال به بهبود ضریب جینی کمک کرده اند و منجر به کاهش نابرابری شده است. متغیرهای تورم و سرانه تولیدناخالص داخلی تأثیرات متفاوتی در سال ۸۰ و ۸۵ داشته اند به این صورت که این دو متغیر در سال ۱۳۸۰ تأثیر منفی بر نابرابریدرآمدی داشته اند و باعث بهبودی در توزیع درآمد می شوند در حالی که در سال ۱۳۸۵ تأثیر مثبت بر نابرابری توزیع درآمد دارند.
۴-۳- آزمون های تشخیص وابستگی فضایی
همان طور که پیش از این در فصل سوم نیز اشاره شد، برای بررسی وجود و یا عدم وجود وابستگی فضایی از آزمونی تحت عنوان آزمون موران I استفاده می شود. در واقع این آزمون شبیه (اما نه برابر) ضریب خودهمبستگی است. اما آماره ی موران I یک آمارهی کلی استو به ما این اجازه را نمی دهد که ساختار منطقه ای خودهمبستگی فضایی برای متغیر ها را بررسی نماییم، بنابراین برای کشف توزیع فضایی متغیرها استفاده از نمودار پراکنش موران مفید خواهد بود.
جدول(۴-۱۱): نتایج آزمون مورانI برای متغیر ضریب جینی، ۱۳۸۰

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.