دسته بندی علمی – پژوهشی : تحلیل فضایی تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد در استان های …

احتمال

آماره یMoranʼs I

ضریبMoranʼs I

۴۶/۰

۷۳/۰

۲۷/۰

منبع: نتایج پژوهش
نتایج مربوط به آماره ی مورد نظر در جدول (۴-۱۱) نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می شود، وابستگی فضایی در مورد مشاهدات متغیر وابسته ی (شاخص توزیع درآمد) مربوط به سال ۱۳۸۰ در سطح خطای ۵ درصد معنی دار نمی باشد.
جدول(۴-۱۲): نتایج برآورد آماره ی موران برای متغیر ضریب جینی مربوط به سال ۸۵

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

احتمال آماره یMoranʼs I ضریبMoranʼs I
۹۲/۰ ۰۹/۰ ۰۲/۰

منبع: نتایج پژوهش
نتایج آماره ی موران در جدول (۴-۱۲) مربوط به مشاهدات ضریب جینی در سال ۱۳۸۵ می باشد. همان طور که مشاهده می شود، در سطح خطای ۵ درصد مقدار بدست آمده برای آماره ی مورد نظر مؤید وجودخودهمبستگی در مشاهدات این متغیر نمی باشد. به عبارت دیگر وابستگی فضایی در مورد مشاهدات ضریبجینی معنی دار نبوده است.
۴-۴- جمع بندی فصل
این فصل به برآورد اثر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد در استان های ایران پرداخته است. نتایج برآورد ها در ابتدا برتری GWRبر OLSرا نشان می دهد و نتایج GWRحاکی از آن است که، به طور متوسط مخارج جاری دولت و درآمد مالیاتی در سالهای ۸۰ و ۸۵ اثر مطلوبی بر توزیع درآمد نداشته است، در حالی که مخارج عمرانی دولت، در این دو سال به بهبود ضریب جینی کمک کرده اند و منجر به کاهش نابرابری شده است. متغیرهای تورم و سرانه تولیدناخالص استانی تأثیرات متفاوتی در سال ۸۰ و ۸۵ داشته اند به این صورت که این دو متغیر در سال ۱۳۸۰ تأثیر منفی بر نابرابری درآمدی داشته اند و باعث بهبودی در توزیع درآمد میشوند در حالی که در سال ۱۳۸۵ تأثیر مثبت بر نابرابری توزیع درآمد دارند.
نتایج آزمون مونت کارلو نشان میدهد تغییرات فضایی در سال ۱۳۸۰ معنی دار نمی باشد و تغییرات فضایی متغیرهای مخارج جاری و مخارج عمرانی و درآمد مالیاتی دولت در سال ۱۳۸۵ تأیید می شود. برای بررسی وجود و یا عدم وجود وابستگی فضایی از آزمونی تحت عنوان آزمون موران استفاده شد که این آماره عدموجودوابستگی فضایی را برای استان ها در سال های ۸۰ و ۸۵ نشان می دهد.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه
امروزه بهبود در توزیع درآمد، مبارزه با فقر و کاهش نابرابری جزء اهداف مهم و راهبردی توسعه اقتصادی و اجتماعی و از مهمترین وظایف دولت محسوب می شود تا جایی که برخی از اقتصاددانان برای نشان دادن اهمیت مسأله توزیع درآمد ، نابرابری درآمدها و وضع توزیع درآمد در هر منطقه از کشور را یکی از ملاکهای ارزیابی هر نظام اقتصادیمی شناسند.
پژوهش حاضر به بررسی تحلیل فضایی تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمداستان های کشور در سال های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۵ پرداخته است. در فصل چهارم الگوی پژوهش برآورد شده و نتایج بررسی گردیده است. در این فصل تمام فعالیتهای انجام شده در این پژوهش را به نتایج حاصل از آن ارتباط خواهیم داد و در نهایت پیشنهادهای اجرایی و تکمیلی مورد توجه قرار خواهدگرفت. آنچه مسلم است اینکه ارزش هر تحقیق کاربردی تا وقتی نتیجه و پیشنهادهای مؤثری از آن حاصل نشود، قابل سنجش نیست. در این فصل، ابتدا نتایج و دستاوردهای پژوهش بیان شده و سپس به ارائه راهکارها و پیشنهادهایی در چارچوب مباحث مطرح شده پرداخته خواهد شد.
۵-۲- پاسخ به فرضیه ها
در این پژوهش تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد استان های کشور در سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۵ با استفاده از ابزار اقتصاد سنجی فضایی مورد مطالعه قرارگرفت. با توجه به نتایج GWR در جدول های (۵-۱)، (۵-۲)، (۵-۳) می توان به فرضیهها به صورت زیر پاسخ داد.