دسترسی به منابع مقالات : تحلیل فضایی تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد در …

 
ضریب جینی:
عبارت است از نسبت متوسط مجموع قدرمطلق تفاوت بین کلیه جفت درآمدها به حداکثر اندازه ممکن این تفاوت.
ضریب جینی برای توزیع درآمد ناپیوسته عبارت خواهد بود از:
 
 
 
اگر درآمد هر فرد جامعه متغیر تصادفی پیوسته باشد، ضریب جینی عبارت است از:
 
 
 
 
 
 
 
شاخص دالتون:
این شاخص میزان کاهش نسبی رفاه کل جامعه در مقایسه با حداکثر رفاه اجتماعی ممکن را به مثابه میزان نابرابری درآمدی در نظر می گیرد. بنابراین:
 
در صورت پیوسته بودن تابع مطلوبیت فردی(U) افراد جامعه:
 
اندازه شاخص در حالت برابری کامل توزیع درآمد مساوی صفر و در حالت نابرابری کامل توزیع درآمد مساوی صفر نیست.
شاخص اتکینسون:
اتکینسون شاخص خود را بر مبنای مفهوم معادل درآمدی توزیع متعادل  می داند و معتقد است که  عبارت است از درآمد سرانه ای که اگر به طور مساوی و برابر به هر یک از افراد جامعه تخصیص داده شود، کل رفاه اجتماعی حاصل از آن دقیقاً برابر با کل رفاه اجتماعی است که به وسیله ی توزیع درآمد مفروض مورد بررسی ایجاد می شود. بنابراین:
 
شاخص اتکینسون عبارت است از:
 
این شاخص در حالت برابری کامل توزیع درآمد مساوی صفر است و در حالت نابرابری کامل توزیع درآمد لزوماً برابر یک نخواهد بود، مگر آنکه تابع رفاه انتخاب شده دارای محدودیت هایی بیشتر باشند.
نتایج حاصل از نرم افزار GWRمربوط به سال ۱۳۸۰
*************************************************
* Geographically Weighted Regression *
* Release 3.0.1 *
* Dated: 06-vii-2003 *
* *
* Martin Charlton, Chris Brunsdon *
* Stewart Fotheringham *
* (c) University of Newcastle upon Tyne *
*************************************************
Program starts at: Tue Feb 08 12:08:06 2011
** Program limits:
** Maximum number of variables….. 52

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است