پژوهش – تحلیل فضایی تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد در …

(Intercept is variable 1)
Number of nearest neighbours…… 25
Number of locations to fit model.. 28
Diagnostic information…
Residual sum of squares……… 0.096790
Effective number of parameters.. 11.677528
Sigma……………………… 0.077006
Akaike Information Criterion…. -29.658599
Coefficient of Determination…. 0.659422
Adjusted r-square…………… 0.399861
**********************************************************
* CASEWISE DIAGNOSTICS *
**********************************************************
Obs Observed Predicted Residual StdResid R-Square Influence Cook’s D
—– ————– ————– ————– ———– ———– ———– ———–
۱ -۰٫۹۲۳۲۱ -۱٫۰۰۰۸۸ ۰٫۰۷۷۶۷ ۰٫۹۸۷۵۲۸ ۰٫۷۴۹۷۲۴ ۰٫۳۵۸۴۷۷ ۰٫۰۴۶۶۶۶
۲ -۰٫۸۷۳۸۵ -۰٫۹۴۱۴۹ ۰٫۰۶۷۶۴ ۰٫۸۷۲۵۵۹ ۰٫۸۸۷۳۴۰ ۰٫۳۷۶۷۹۲ ۰٫۰۳۹۴۱۹
۳ -۱٫۰۹۴۲۱ -۰٫۹۹۷۲۲ -۰٫۰۹۶۹۹ -۱٫۲۴۷۹۱۷ ۰٫۸۹۹۱۵۷ ۰٫۳۷۳۴۶۷ ۰٫۰۷۹۴۹۳
۴ -۰٫۸۷۲۸۹ -۰٫۹۷۶۲۸ ۰٫۱۰۳۳۹ ۱٫۱۷۸۴۳۲ ۰٫۷۸۸۶۹۰ ۰٫۲۰۱۶۶۶ ۰٫۰۳۰۰۴۱
۵ -۰٫۹۵۹۸۰ -۰٫۹۱۰۶۵ -۰٫۰۴۹۱۵ -۰٫۶۴۴۷۳۴ ۰٫۸۲۲۳۵۱ ۰٫۳۹۷۱۸۶ ۰٫۰۲۳۴۵۴
۶ -۱٫۰۳۹۸۴ -۱٫۰۶۹۸۷ ۰٫۰۳۰۰۳ ۰٫۴۳۸۵۲۲ ۰٫۸۹۹۶۹۴ ۰٫۵۱۳۷۱۰ ۰٫۰۱۷۳۹۶
۷ -۱٫۰۲۴۴۶ -۰٫۹۶۹۵۷ -۰٫۰۵۴۸۹ -۰٫۸۹۹۱۳۵ ۰٫۸۷۵۱۸۶ ۰٫۶۱۳۴۹۲ ۰٫۱۰۹۸۸۸
۸ -۱٫۰۸۵۵۴ -۱٫۰۱۶۸۶ -۰٫۰۶۸۶۸ -۰٫۷۹۴۵۹۱ ۰٫۸۹۵۱۸۱ ۰٫۲۲۵۱۲۰ ۰٫۰۱۵۷۰۸
۹ -۰٫۸۹۸۱۸ -۰٫۹۰۲۷۹ ۰٫۰۰۴۶۱ ۰٫۰۶۸۷۳۸ ۰٫۶۷۱۲۰۱ ۰٫۵۳۳۴۹۴ ۰٫۰۰۰۴۶۳
۱۰ -۱٫۳۱۶۳۲ -۱٫۲۳۵۳۷ -۰٫۰۸۰۹۴ -۱٫۴۹۶۴۷۳ ۰٫۹۱۲۳۲۸ ۰٫۶۹۶۵۷۲ ۰٫۴۴۰۲۴۷
۱۱ -۰٫۹۶۴۶۱ -۰٫۹۵۹۷۰ -۰٫۰۰۴۹۱ -۰٫۰۶۰۶۵۴ ۰٫۸۰۱۱۸۷ ۰٫۳۲۰۳۵۸ ۰٫۰۰۰۱۴۹
۱۲ -۰٫۹۹۹۹۳ -۰٫۹۳۳۰۱ -۰٫۰۶۶۹۱ -۰٫۸۴۳۹۶۳ ۰٫۸۵۴۴۴۹ ۰٫۳۴۸۰۸۸ ۰٫۰۳۲۵۶۸
۱۳ -۰٫۸۶۴۴۸ -۰٫۹۰۹۲۷ ۰٫۰۴۴۷۸ ۰٫۹۵۰۰۶۸ ۰٫۸۳۲۵۱۶ ۰٫۷۶۹۵۷۶ ۰٫۲۵۸۱۵۶
۱۴ -۱٫۰۷۲۲۷ -۱٫۰۱۴۷۷ -۰٫۰۵۷۵۱ -۰٫۷۶۰۷۴۳ ۰٫۸۸۹۱۲۹ ۰٫۴۰۷۴۰۳ ۰٫۰۳۴۰۷۱
۱۵ -۰٫۹۳۰۴۸ -۰٫۹۴۹۴۸ ۰٫۰۱۹۰۰ ۰٫۵۲۵۳۳۹ ۰٫۷۲۷۱۳۵ ۰٫۸۶۴۳۳۵ ۰٫۱۵۰۵۷۱
۱۶ -۰٫۸۸۴۲۶ -۰٫۹۵۵۹۸ ۰٫۰۷۱۷۳ ۰٫۸۱۵۷۳۷ ۰٫۸۹۶۳۴۱ ۰٫۱۹۸۱۳۸ ۰٫۰۱۴۰۸۰
۱۷ -۱٫۰۷۹۰۹ -۱٫۰۰۵۵۶ -۰٫۰۷۳۵۳ -۰٫۸۷۷۶۱۷ ۰٫۸۶۱۸۵۹ ۰٫۲۷۱۸۹۲ ۰٫۰۲۴۶۳۰
۱۸ -۰٫۹۵۹۴۵ -۰٫۹۳۷۳۶ -۰٫۰۲۲۰۹ -۰٫۲۵۱۱۵۹ ۰٫۸۴۹۴۰۲ ۰٫۱۹۷۶۸۸ ۰٫۰۰۱۳۳۱
۱۹ -۰٫۹۴۵۸۱ -۰٫۹۷۲۴۳ ۰٫۰۲۶۶۲ ۰٫۳۶۷۹۵۲ ۰٫۸۸۴۸۱۵ ۰٫۴۵۷۱۴۸ ۰٫۰۰۹۷۶۴
۲۰ -۰٫۹۵۷۵۸ -۱٫۰۱۱۹۰ ۰٫۰۵۴۳۳ ۱٫۸۳۹۰۱۳ ۰٫۸۹۱۴۱۲ ۰٫۹۰۹۴۹۷ ۲٫۹۱۰۴۴۱
۲۱ -۰٫۸۰۷۲۱ -۰٫۹۴۴۳۲ ۰٫۱۳۷۱۱ ۱٫۷۸۷۰۸۰ ۰٫۸۷۲۱۲۵ ۰٫۳۸۹۴۸۰ ۰٫۱۷۴۴۷۱
۲۲ -۰٫۹۲۹۳۵ -۰٫۹۳۶۴۲ ۰٫۰۰۷۰۷ ۰٫۰۷۷۲۴۱ ۰٫۷۶۹۳۸۷ ۰٫۱۲۹۹۶۶ ۰٫۰۰۰۰۷۶
۲۳ -۱٫۰۵۸۵۳ -۱٫۰۵۲۱۴ -۰٫۰۰۶۳۹ -۰٫۰۸۰۳۳۳ ۰٫۹۰۳۵۵۰ ۰٫۳۴۴۴۸۷ ۰٫۰۰۰۲۹۰
۲۴ -۰٫۹۵۳۷۰ -۰٫۹۵۵۸۷ ۰٫۰۰۲۱۷ ۰٫۰۲۵۵۵۳ ۰٫۸۶۵۶۳۵ ۰٫۲۴۹۲۸۴ ۰٫۰۰۰۰۱۹
۲۵ -۰٫۹۱۰۰۴ -۰٫۹۷۲۹۵ ۰٫۰۶۲۹۱ ۰٫۷۸۰۹۷۳ ۰٫۸۹۸۲۰۷ ۰٫۳۲۷۱۳۳ ۰٫۰۲۵۳۹۳