پژوهش – تحلیل فضایی تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد …

۷ -۱٫۰۶۸۴۲ ۷٫۵۲۲۹۳ -۸٫۵۹۱۳۵ -۰٫۰۴۳۸۸۸ ۰٫۰۰۰۰۰۰ -۱۱٫۵۳۱۶۸۹ ۰٫۰۰۰۰۰۹
۸ -۱٫۱۱۱۸۸ -۸٫۹۲۷۳۹ ۷٫۸۱۵۵۱ -۹۹۹٫۰۰۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰۰۰ ۸٫۰۲۰۲۰۷ -۹۹۹٫۰۰۰۰۰۰
۹ -۰٫۹۲۴۶۸ -۴٫۵۳۵۲۲ ۳٫۶۱۰۵۴ ۰٫۰۷۳۹۶۶ ۰٫۰۰۰۰۰۰ ۰٫۲۲۰۷۸۶ -۰٫۰۰۰۰۰۷
۱۰ -۱٫۰۹۹۴۹ -۲۶۵٫۰۰۴۸۶ ۲۶۳٫۹۰۵۳۸ ۰٫۴۰۰۷۴۶ ۰٫۰۰۰۰۰۰ -۱۴۰٫۸۱۹۱۷۵ ۰٫۰۰۰۷۶۷
۱۱ -۱٫۰۳۵۰۲ -۲۲٫۷۳۱۵۰ ۲۱٫۶۹۶۴۷ -۹۹۹٫۰۰۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰۰۰ ۱۹٫۶۸۵۵۸۵ -۹۹۹٫۰۰۰۰۰۰
۱۲ -۱٫۰۷۰۴۳ -۶٫۱۸۴۷۳ ۵٫۱۱۴۳۰ -۹۹۹٫۰۰۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰۰۰ ۳٫۸۱۷۳۱۶ -۹۹۹٫۰۰۰۰۰۰
۱۳ -۰٫۹۸۱۰۴ ۷۳٫۸۳۳۱۷ -۷۴٫۸۱۴۲۱ -۰٫۱۶۶۰۴۰ ۰٫۰۰۰۰۰۰ -۶۵٫۳۹۲۱۸۸ ۰٫۰۰۰۱۳۱
۱۴ -۱٫۰۲۶۲۶ ۸٫۲۵۷۶۴ -۹٫۲۸۳۹۰ -۰٫۰۹۹۸۳۹ ۰٫۰۰۰۰۰۰ -۱٫۸۲۷۷۰۶ ۰٫۰۰۰۰۳۱
۱۵ -۱٫۱۰۶۷۳ -۴٫۵۹۳۸۸ ۳٫۴۸۷۱۵ -۹۹۹٫۰۰۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰۰۰ ۳٫۳۴۷۳۵۲ -۹۹۹٫۰۰۰۰۰۰
۱۶ -۰٫۹۶۱۴۸ -۳٫۵۶۳۱۸ ۲٫۶۰۱۷۱ -۹۹۹٫۰۰۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۷۸۸۴۱۵ -۹۹۹٫۰۰۰۰۰۰
۱۷ -۱٫۰۸۹۵۸ ۸٫۶۱۳۵۱ -۹٫۷۰۳۰۹ -۰٫۰۸۷۴۰۷ ۰٫۰۰۰۰۰۰ -۳٫۰۳۰۰۳۸ ۰٫۰۰۰۰۲۸
۱۸ -۰٫۹۳۵۸۲ ۱۵٫۶۸۸۷۳ -۱۶٫۶۲۴۵۵ -۰٫۲۳۹۴۱۹ ۰٫۰۰۰۰۰۰ -۰٫۵۷۶۷۳۱ ۰٫۰۰۰۱۰۱
۱۹ -۰٫۹۳۰۹۰ ۷٫۰۱۹۱۷ -۷٫۹۵۰۰۶ -۰٫۰۴۹۶۷۰ ۰٫۰۰۰۰۰۰ -۷٫۳۷۷۸۲۰ ۰٫۰۰۰۰۱۰
۲۰ -۰٫۹۲۴۴۱ -۲٫۸۸۷۰۳ ۱٫۹۶۲۶۲ -۹۹۹٫۰۰۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۲۴۹۸۰۸ -۹۹۹٫۰۰۰۰۰۰
۲۱ -۰٫۸۹۴۰۶ -۲۹٫۵۴۴۷۰ ۲۸٫۶۵۰۶۴ -۹۹۹٫۰۰۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰۰۰ ۲۲٫۸۵۴۱۲۹ -۹۹۹٫۰۰۰۰۰۰
۲۲ -۰٫۹۸۶۰۴ -۶٫۴۸۹۳۰ ۵٫۵۰۳۲۶ ۰٫۰۵۸۱۲۰ ۰٫۰۰۰۰۰۰ -۱٫۹۳۲۰۴۹ ۰٫۰۰۰۰۱۱
۲۳ -۱٫۰۷۳۶۹ ۴۳٫۳۵۶۹۸ -۴۴٫۴۳۰۶۷ -۹۹۹٫۰۰۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰۰۰ ۳۲٫۶۲۴۱۹۱ -۹۹۹٫۰۰۰۰۰۰
۲۴ -۰٫۹۹۱۹۳ -۳۹٫۰۸۴۰۸ ۳۸٫۰۹۲۱۵ ۰٫۱۴۲۰۶۲ ۰٫۰۰۰۰۰۰ -۲۲٫۵۱۲۰۱۸ ۰٫۰۰۰۰۹۳
۲۵ -۰٫۹۳۳۷۲ -۱۴٫۸۹۵۳۴ ۱۳٫۹۶۱۶۲ -۹۹۹٫۰۰۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰۰۰ ۱۳٫۶۵۷۶۸۴ -۹۹۹٫۰۰۰۰۰۰
۲۶ -۱٫۰۳۶۰۲ -۱٫۸۲۰۳۲ ۰٫۷۸۴۳۱ ۰٫۰۰۳۱۷۸ ۰٫۰۰۰۰۰۰ -۱۸٫۹۱۶۵۳۶ ۰٫۰۰۰۰۰۰
۲۷ -۰٫۹۱۰۲۳ ۳۴٫۸۸۰۱۵ -۳۵٫۷۹۰۳۹ -۰٫۱۱۸۳۴۷ ۰٫۰۰۰۰۰۰ -۲۸٫۹۰۸۴۶۹ ۰٫۰۰۰۰۶۵
۲۸ -۰٫۹۵۸۳۲ -۰٫۲۳۷۳۳ -۰٫۷۲۰۹۹ -۹۹۹٫۰۰۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰۰۰ ۱٫۳۱۱۲۴۴ -۹۹۹٫۰۰۰۰۰۰
** Results written to .txt file
Predictions from this model…
ObsY(i) Yhat(i) Res(i) X(i) Y(i)
۱ -۱٫۰۲۵ ۲۷٫۱۵۶ -۲۸٫۱۸۱ ۴۸٫۲۸۳ ۳۸٫۲۵۰ F
۲ -۰٫۹۷۹ -۲۶٫۰۳۰ ۲۵٫۰۵۰ ۵۱٫۶۵۰ ۳۲٫۶۳۳ F
۳ -۱٫۱۵۲ ۳٫۱۶۵ -۴٫۳۱۷ ۴۶٫۴۲۳ ۳۳٫۶۳۸ F
۴ -۰٫۹۵۷ ۱٫۱۰۸ -۲٫۰۶۵ ۴۶٫۲۸۰ ۳۸٫۰۷۷ F
۵ -۱٫۰۷۴ -۰٫۴۸۳ -۰٫۵۹۱ ۴۵٫۰۷۶ ۳۷٫۵۵۳ F
۶ -۱٫۱۰۵ ۱۱٫۰۱۰ -۱۲٫۱۱۵ ۵۰٫۸۱۷ ۲۸٫۹۸۳ F
۷ -۱٫۰۶۸ ۷٫۵۲۳ -۸٫۵۹۱ ۵۱٫۴۲۳ ۳۵٫۶۹۶ F
۸ -۱٫۱۱۲ -۸٫۹۲۷ ۷٫۸۱۶ ۵۰٫۸۵۵ ۳۲٫۳۲۸ F
۹ -۰٫۹۲۵ -۴٫۵۳۵ ۳٫۶۱۱ ۵۹٫۶۰۶ ۳۶٫۲۹۸ F
۱۰ -۱٫۰۹۹ -۲۶۵٫۰۰۵ ۲۶۳٫۹۰۵ ۴۸٫۶۹۴ ۳۱٫۳۲۷ F
۱۱ -۱٫۰۳۵ -۲۲٫۷۳۱ ۲۱٫۶۹۶ ۴۸٫۴۸۵ ۳۶٫۶۷۵ F
۱۲ -۱٫۰۷۰ -۶٫۱۸۵ ۵٫۱۱۴ ۵۳٫۳۹۵ ۳۵٫۵۷۷ F
۱۳ -۰٫۹۸۱ ۷۳٫۸۳۳ -۷۴٫۸۱۴ ۶۰٫۸۶۷ ۲۹٫۴۹۲ F
۱۴ -۱٫۰۲۶ ۸٫۲۵۸ -۹٫۲۸۴ ۵۲٫۵۳۲ ۲۹٫۶۰۹ F
۱۵ -۱٫۱۰۷ -۴٫۵۹۴ ۳٫۴۸۷ ۶۸٫۰۰۰ ۳۳٫۵۰۰ F