پژوهش دانشگاهی – تحلیل کارایی شرکتهای بیمه خصوصی کشور- قسمت ۱۷

مدل مضربی BCC ورودی محور به صوت زیر خواهد بود:
Max z0 =
St:
همانطور که ملاحظه می شود تفاوت این مدل با مدل CCR در وجود متغیر آزاد در علامت W است. علامت متغیر W در این مدل نوع بازده به مقیاس را به صورت زیر تعیین می کند:
الف) هرگاه باشد نوع بازده به مقیاس کاهشی است.
ب) هرگاه باشد نوع بازده به مقیاس ثابت است.
ج) هرگاه باشد نوع بازده به مقیاس افزایشی است.
ب. مدل مضربی BCC خروجی محور
مدل مضربی BCC خروجی محور به صورت زیر است (مهرگان، ۱۳۹۱):
Min z0 =
St:
مدل ۷: مدل مضربی BCC خروجی محور
۳-۶- خلاصه فصل
در این فصل روش تحقیق مورد استفاده به تفصیل بیان شد. در این رابطه، ضمن بیان روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات، انواع متغیرهای مورد استفاده در مدل تحقیق، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات برای پاسخ به سوالات تحقیق، تشریح گردید.
فصـل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده های آماری یکی از گام‌های اساسی در تحقیقات می‌باشند ونتایج تحقیقات به آن بستگی دارد. در این فصل که جهت تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده طراحی گردیده است، داده‌ها از طریق نرم افزار Deap تجزیه و تحلیل شده و به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل شده اند و به سوالات تحقیق پاسخ داده شد.
۴-۲- مفاهیم ورودی و خروجی
انتخاب ورودی و خروجی ها در تحلیل های کارایی از مباحث ساختاری و اساسی تحلیل می باشند. به طور کلی در واحدهای تولیدی و صنعتی از ورودی، به منابعی مانند نیروی کار، سرمایه و ساختمان تلقی می شود که در راستای تولید به آنها نیاز می شود. از خصوصیات ورودی ها این است که هزینه های تولید را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر خروجی به کالا و خدماتی اطلاق می گردد که متقاضی داشته و مصرف کنندگان، حاضر به خرید آن بوده و فروش آن برای بنگاه درآمد زا باشد.
کوپر[۳۹]، سیفورد[۴۰] و تن[۴۱] این نکته را اظهار داشته اند که بنگاه ها با حفظ ثبات سایر شرایط [۴۲] عموما خواستار مقادیر کمتری از ورودی ها و مقادیر بیشتر خروجی هستند. آنها این نکته را در تحلیل های سنجش کارایی منعکس کردند.
انتخاب مناسب ترین مجموعه از متغیرهای ورودی و خروجی مرحله حساسی در هر مطالعه اندازه گیری کارایی است. یکی از مشکلاتی که در امر تعیین نهاده ها و ستانده ها وجود دارد؛ این است که می توان نهاده ها وستانده های زیادی برای یک واحد تصمیم گیرنده در نظر گرفت؛ ولی در اکثر مواقع داده های در رابطه با آنها موجود نیست و این امر تصمیم گیری در مورد تعیین نهاده ها و ستانده ها را مشکل می کند(امامی میبدی، ، ۱۳۷۹، ۳۷). در تحقیق حاضر، با بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور و همچنین نظرات کارشناسان این حوزه سعی شده است متغیرهای موثر انتخاب گردد. و با بهره جستن از مدل ارائه شده توسط ابویی و همکاران در سال ۱۳۹۰ متغیرهای ورودی و خروجی انتخاب شده است.
متغیرهی ورودی عبارتند از:
داراییهای شرکت بیمه
تعداد کارکنان
هزینه های عمومی و اداری به حق بیمه صاره
هزینه کارمزد پرداخت به حق بیمه صادره
متغیرهای خروجی عبارتند از:
خسارت پرداخت شده
سود خالص دوره شرکت‌های بیمه
حق بیمه تولیدی از طرف شرکت بیمه
تعداد بیمه نامه‌های صادره
متغیر کیفی گروه بندی در این تحقیق، کارا یا ناکارا بودن شعب بوده و متغیرهای مستقل، تمامی نهاده ها و ستانده های مورد استفاده در تکنیک تحلیل پوششی داده ها می باشد. زمانیکه مشاهدات(بنگاه ها) کم و تعداد محصول و عامل تولید زیاد باشد، تعداد زیادی از این بنگاه ها روی منحنی مرزی DEA قرار می گیرند. بنابراین بدیهی است در صورتی نتایج تحقیق از اعتبار لازم برخوردار خواهد بود که مجموع متغیرها(عامل تولید و محصول) از سه برابر مشاهدات(بنگاه ها) کوچکتر باشد؛ به عبارت دیگر رابطه زیر برقرار باشد:
تعداد واحدهای مورد بررسی(DMUs) ≥ (تعداد نهاده ها+ تعداد ستانده ها) ×۳
۲۸≥ ۳ ×(۴+۴)
که اگر در روش تحلیل پوششی داده ها قاعده فوق برقرار نباشد، تعداد زیادی از واحدهای مورد بررسی کارا خواهند شد و محقق را نتایج واقعی دور می کند(امامی میبدی، ۱۳۷۹، ص ۳۸).
در این قسمت نهاده ها و ستانده ایی که جهت اجرای تکنیک DEA مورد استفاده قرار گرفته اند و نیز نحوه محاسبه آنها جهت وارد کردن به مدل معرفی می گردد.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir