مقاله دانشگاهی – تحلیل کارایی شرکتهای بیمه خصوصی کشور- قسمت ۹۱

با توجه به اینکه مدل پژوهش حاضر مدل BCC ورودی محور بوده بنابراین مقدار خروجی ها ثابت، و مقدار ورودی ها محاسبه گردیده اند. همانطور که مشاهده می شود در واحدهای کارا مقادیر محقق شده و هدف در ورودی ها با هم برابرند بدین معنی که واحدهای کارا توانسته اند به مقدار هدفی که در دارایی های شرکت بیمه، تعداد کارکنان، نسبت هزینه های و اداری به حق بیمه صادره و نسبت هزینه کارمزد پرداخت به حق بیمه صادره در نظر داشته اند، دست یابند. اما برعکس واحدهای ناکارا نتوانسته اند به اهداف تعیین شده و نقطه بهینه در متغیر مورد بررسی دست یابند.
فصـل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه
از آنجا که خدمات بیمه ای نقشی مهم در اقتصاد ملی ایفا می کنند و تاثیرات عمیقی بر رفتار بخش‌های مختلف اقتصادی دارند، تخصیص منابع کافی و به کارگیری مطلوب منابع در این بخش از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این پژوهش از مدل BCC ورودی محور استفاده شد، ورودی ها دارایی های شرکت بیمه، تعداد کارکنان، نسبت هزینه های و اداری به حق بیمه صادره و نسبت هزینه کارمزد پرداخت به حق بیمه صادره ، هر شرکت در نظر گرفته شد . خروجی ها نیز عبارت بودند از: خسارت پرداخت شده، سود خالص دوره شرکت های بیمه، حق بیمه تولیدی از طرف شرکت بیمه، تعداد بیمه نامه های صادره با توجه به اینکه تحقیق حاضر در راستای سنجش میزان کارایی شرکت‌های بیمه خصوصی کشور و به منظور پاسخگویی به سوالات پژوهش به انجام رسیده است در این بخش ضمن پرداختن به نتایج بدست آمده پیشنهاداتی به منظور بهبود شرایط، توسط محقق ارائه شده تا با توجه به پیشنهادات سمت و سوی مناسب را اتخاذ نمایند. در نهایت نیز ضمن بیان محدودیت های پژوهش پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی نیز ارائه گردید.
۵-۲-پاسخ به پرسش های پژوهش
پرسش اصلی: کارایی شرکت‌های بیمه خصوصی کشور با استفاده از تحلیل پوششی داده ها چگونه است؟
در این پژوهش ۲۸ شرکت بیمه در بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصل و میزان کارایی فنی هر یک از شرکت ها در جدول (۴-۴) ارائه شد؛ که از ۲۸ شرکت مورد بررسی، شرکت های: بیمه آسیا، بیمه دانا، بیمه توسعه، بیمه رازی، بیمه کارآفرین ، بیمه سینا، بیمه امید، بیمه حافظ، بیمه متفابل کیش، بیمه تعاون، بیمه متقابل اطمینان متحد قشم، بیمه سرمد، بیمه ما و بیمه اتکایی ایرانیان (۱۴ شرکت) با امتیاز کارایی برابر یک و درصد کارایی ۱۰۰ بیشترین امتیاز کارایی را دارا بوده اند.
پرسش های فرعی

  1. دلایل احتمالی عدم کارائی شرکتهای ناکارا چیست؟

برای یافتن منشا ناکارایی هر یک از شرکت های ناکارا مقادیر واقعی و محقق شده کارایی هر شرکت محاسبه و با مقدار بهینه آن مورد مقایسه قرار گرفت مطابق جدول (۴-۸) مشاهده می شود که مقادیر محقق شده کارایی در دارایی های شرکت بیمه – تعداد کارکنان – نسبت هزینه های و اداری به حق بیمه صادره و هم‌چنین نسبت هزینه کارمزد پرداخت به حق بیمه صادره بیشتر از مقدار بهینه آنهاست؛ از این رو منشا ناکارآمدی این شرکت‌ها ها افزایش متغیرهای ورودی آن است که به معنی استفاده نادرست و مازاد از منابع است که با کاهش آنها می توانند به کارایی دست یابند.
در جدول زیر منابع ناکارآمدی برای هر شرکت مشخص شده است.
جدول۱-۵- منابع ناکارآمدی شرکت

شماره شرکت DMU منابع ناکارآمدی شرکت
۱۰ بیمه اتکایی امین تعداد کارکنان – نسبت هزینه های و اداری به حق بیمه صادره
۱۵ بیمه ایران معین نسبت هزینه های و اداری به حق بیمه صادره – نسبت هزینه کارمزد پرداخت به حق بیمه صادره
۱۶ بیمه نوین
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است