دسته بندی علمی – پژوهشی : تحلیل کارایی شرکتهای بیمه خصوصی کشور- قسمت ۹۴

۱

تعداد کلین شرکت یک های کارا

۱۴

تعداد شرکت های ناکارا

۱۴

در جدول (۲-۵) مقایسه ای میان پارامترهای کارایی انجام گرفته است که نشان می دهد میانگین کارایی ۲۸ شرکت در سال ۱۳۹۲، ۰٫۹۲۶ بوده است. تعداد ۱۴ شرکت از بین ۱۴ شرکت مورد بررسی کارا شناخته شده اند.
به طور کلی صرفه جویی در ورودی ها علاوه بر بهبود عملکرد و ارتقای بهره وری و کارایی شرکت ها به آزاد سازی منابعی که ممکن است کمک به سزایی برای افزایش کیفیت خدمات و اهداف دیگر، داشته باشد.
نتایج این مطالعه نشان می دهد که ترکیب مناسبی از ورودی ها برای تولید حداقل هزینه انتخاب نشده است و این مساله نوعی ناکارایی فنی- اقتصادی به وجود می آورد و با توجه به این که فضای رقابتی برای هر بیمارستان وجود ندارد، نوعی انحصار در بخش های مختلف صنعت بیمه ایجاد شده که ممکن است از مهمترین دلایل عدم استفاده بهینه از ترکیب ورودی ها باشد.
۵-۴- پیشنهاداتی بر مبنای یافته های پژوهش
با در نظر گرفتن نتایج حاصل از انجام تحقیق و با توجه به اینکه شرکت‌های ناکارا بایستی الگو برداری از شرکت های کارا و با استفادۀ بهینه از منابع خود در جهت افزایش کارایی گام دارند، لذا پیشنهاداتی به صورت زیر برای بهبود عملکرد مطرح می گردد:
شرکت های ناکارا لازم است از طریق کاهش ورودی ها به میزان مقادیر بدست آمده و همچنین با الگو قرار دادن شرکت های کارا و با استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان به تعریف مجدد فرایندها ورویههای موجود درمجموعه خود در جهت رسیدن به مرز کارایی بپردازند.
می توان با انجام بررسی های تکمیلی تر در مورد شرکت های ناکارا، برنامه های اصلاح و بهبود بهره وری و کارایی در این واحدها را با موفقیت بیشتر تدوین کرد. در این راستا حتی برای واحدهایی که در این تحقیق کارا بوده اند بایستی برنامه هایی جهت افزایش کارایی و بهره وری تهیه و تدوین و به مرحله اجرا در آورد.
با توجه به این که در این تحقیق، کارایی تولید واحدها مورد ارزیابی قرار گرفته است، از این رو، بررسی هایی مانند ارزیابی کارایی سودآوری و رشد بهره وری شرکت ها در تحقیقات جانبی تر می تواند از جمله تحقیقاتی باشد که مکمل این تحقیق بوده و عملکرد شرکت های کشور را در حوزه های دیگر آشکار سازد.
توصیه می شود که شرکت هایی که در شرایط بازده به مقیاس صعودی فعالیت می کنند، سطح فعالیت خود را افزایش دهند. همچنین شرکت هایی که در شرایط بازده نزولی نسبت به مقیاس قرار دارند، می باید برای بهبود کارایی خود در بلند مدت، در ساختار خود تجدید نظر نموده تا به سوی حداقل هزینه متوسط بلند مدت حرکت نمایند. البته به منظور اطمینان بیشتر از نتیجه کار، به مدیران شرکت ها پیشنهاد می شود علاوه بر به کار گیری روش DEA با روش اقتصاد سنجی، کشش هزینه ای عوامل تولید را نیز محاسبه کنند.
با توجه به اهمیت بسیار بالای شرکت ها در ارائه خدمات و تاثیر زیاد آنها بر بازار مالی کشور، به مسئولان مرتبط توصیه می شود به صورت سالانه، کارایی و بهره وری شرکت ها را در شهر های مختلف ایران بویژه مراکز استان ، را اندازه گیری نمایند؛ تا با ارائه راهکارهای کاربردی، بتوان وضعیت صنعت بیمه را رونق بخشید.
تعدیل نیروی انسانی مازاد بر اساس نتایج بدست آمده در روش تحلیل تحلیل پوششی داده ها نقش عمده ای در کاهش هزینه های سازمان ایفا می نمایند، البته کاهش این ظرفیت مازاد باید در قالب یک برنامه ریزی جامع و با در نظر گرفتن کلیه جوانب صورت پذیرد.
ایجاد سیستم انگیزشی و تشویقی مانند پرداخت پاداش به سازمان های کارا، جهت ارتقاء هرچه بیشتر کارایی آنها و تشویق و ترغیب سایر سازمان های ناکارا به تلاش بیشتر.
۵-۵- پیشنهاد برای تحقیقات آتی
با توجه به اینکه در ارزیابی عملکرد سازمان انتخاب مدل مناسب ارزیابی، اولین مرحله است و از آنجا که هر یک از روش های ارزیابی دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود می باشند؛ بنابراین پیشنهاد می گردد از تلفیق تکنیک های تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شود زیرا مدل ترکیبی میتواند زمینه بررسی دقیقتر عملکرد سازمان ها را مهیا کند.
نتایج حاصل از بکارگیری تکنیک تحلیل پوششی دادهها تا حد زیادی به نوع ورودی و خروجی انتخابی بستگی دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد با بررسی مطالعات انجام شده با استفاده از تحلیل پوششی داده ها پارامترهای موثرتر را در محاسبه کارایی انتخاب کنند.
همچنین با توجه به اینکه مدل پژوهش ورودی محور بوده پیشنهاد میگردد تا کارایی شعب براساس مدلی خروجی محور نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
مدل های تحلیل پوششی داده ها، برای کارا کردن شعبه های ناکارا فقط یکی از دو رویکرد ورودی محور و خروجی محور را ارائه می کنند . برای رفع این محدودیت نیز پیشنهاد می شود مدلی ارائه گردد که هر دو رویکرد را یک جا مورد نظر قرار دهد.
۵-۶- محدودیت های تحقیق
درتحقیق حاضر فقط به بررسی ستانده ها و نهاده های مطلوب پرداخته شد؛ و ستانده ها و نهاده های نامطلوب مورد بررسی قرار نگرفته است.
در این تحقیق امکان بررسی تمامی عوامل تاثیر گذار (ستانده ها و نهاده ها) بر عملکرد سازمان وجود نداشته است.
از محدودیت های دیگر در این تحقیق، می توان به بازه زمانی محدود و کمبود نمونه های مورد نیاز برای تحقیق جامع تر اشاره نمود.
منابع و مآخذ
آذر، عادل، ولی‌پور خطیر، محمد، مقبل با عرض، عباس و حساس یگانه، یحیی، (۱۳۹۲). “ارزیابی کارایی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها”، مدیریت سلامت، (۵۳)۱۶، صص ۴۶-۳۶٫
ابویی، فاطمه، میردهقان اشکذری، سیدمحمد، شفیعی رودپیشی، میثم (۱۳۹۰). ارزیابی کارای شرکت‌ها بیمه در ایران، فصلنامه اقصاد و تجارت نوین،‌ شماره های ۲۷ و ۲۸، صص ۲۱۸-۲۰۱.
الوانی، سید مهدی و دانایی فر، حسن، (۱۳۸۱). “تئوری نظم در بی نظمی و مدیریت”، تهران: انتشارات صفار.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.