فایل دانشگاهی – تحلیل کارایی شرکتهای بیمه خصوصی کشور- قسمت ۹۵

اسمعیلی کاکرودی، علی اکبر، (۱۳۸۸). “ارزیابی عملکرد شعب بانک صادرات استان مازندران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها”، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
الوانی، سید مهدی (۱۳۸۰). مدیریت عمومی،تهران: نشر نی، ص ۱۱۹٫
ابن الرسول، اصغر، رضائی، محسن، (۱۳۸۳). “کاربرد کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد”، فصلنامه مدیریت فردا، سال دوم، شماره (۶-۵)، صص ۴۳-۵۱٫
امامی میبدی، علی، (۱۳۸۰)، “اصول اندازه گیری کارایی و بهره وری”، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
بیات ترک، امیر، (۱۳۹۱). “ارزیابی عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌ها (BSC/DEA) دوماهنامه شهرنگار، شماره ۶۰ و ۶۱، صفحات ۴۴-۶۳٫
بزاز جزایری، سید احمد، (۱۳۸۷). “ارزیابی عملکرد منابع انسانی: الگویی برای پیاده‌سازی نظام ارزیابی عملکرد منابع انسانی در سازمان‌ها”، چاپ دوم، تهران: نشر آییژ.
پورکاظمی، محمد حسین، صمصامی، حسین و ابراهیمی قوام آبادی، خدیجه (۱۳۹۰). اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست، پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق)، سال بیست و ششم، شماره ۴، صص ۲۶-۱.
تاری، فتح‌اله و حنیفه‌زاده، لطیف (۱۳۹۲). نقش خصوصی سازی و تغییر ساختار مالکیت بر کارایی شرکت‌های بیمه، مجلس و راهبرد، سال ۲۰، شماره ۷۵، صص ۲۴-۶.
ﺟﻌﻔﺮی ﻗﻮﺷﭽﻲ، ﺑﻬﺰاد (۱۳۸۱). « راه‌ﻫﺎی اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ»، ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ، ﺷﻤﺎره۱۲۶٫
جهانشاهی، غلامرضا، حسین زاده لطفی، فرهاد، نیکومرام ، هاشم، (۱۳۸۷)، “تحلیل پوششی داده‌ها و کاربردهای آن”، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات.
جزئی ، نسرین، (۱۳۸۸). “مدیریت منابع انسانی”، چاپ دوم ،تهران: نشر غزال.
حسن‌زاده، حمیدرضا و زارع، محمدصادق (۱۳۸۷). تبیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی با استفاده از روش امتیازی متوازن با نظر خبرگان، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و سه، شماره ۳و ۴، صص ۳۶-۷.
حساس یگانه، یحیی، مظلومی، نادر و کردستانی، نسیم (۱۳۹۲). نقش سرمایه‌گذاران نهادی در عملکرد شرکت‌های بیمه (خصوصی) در ایران، پژوهشنامه بیمه، سال بیست و هشتم، شماره ۲، صص ۲۴-۱.
حسین‌زاد اسکندر، یوسف (۱۳۸۴). بررسی آثار و پیامدهای خصوصی‌سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری‌های شرکت‌های بیمه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم تحقیقات.
حسینی، سیدشمس الدین، عین علیان، محمدابراهیم، سوری، امیررضا، (۱۳۸۸). اندازه‌گیری کارایی پست بانک‌های استان‌های ایران و عوامل موثر بر آن، پژوهشنامه اقتصادی،  ۹(۲ (پیاپی ۳۳)، صص ۱۲۵-۱۵۱٫
حسین زاده بحرینی، محمدحسین، ناجی میدانی، علی اکبر، چمانه گیر، فرشته، (۱۳۸۷). ” مقایسه کارایی اقتصادی بانک های خصوصی و دولتی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی (فراگیر)داده ها (DEA)”، مجله دانش و توسعه(علمی – پژوهشی) سال پانزدهم، شماره ۲۵ ، صفحات ۱-۲۳٫
خاکی، غلامرضا (۱۳۸۴). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، تهران: انتشارات بازتاب.
دعایی، حبیب اله، نیکخواه فرخانی، زهر (۱۳۸۸). ارزیابی عملکرد عملیاتی و منابع انسانی نمایندگی‌های بیمه کارآفرین در استان خراسان با نگر چندگانه به روش تحلیل پوششی داده‌ها، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و چهارم، شماره ۳و۴، شماره مسلسل ۹۶-۹۵، صص ۶۰-۳۳.
دعایی،‌حبیب اله (۱۳۷۶). مدیریت منابع انسانی با نگرش کاربردی،‌انتشارات دانشگاه تهران.
دانش جعفری، داوود، شفیعی، افسانه، (۱۳۹۰). بررسی عوامل مؤثر بر کارایی فنی در بانک‌های ایران با استفاده از الگوی اثرات مختلط، چندسطحی، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۷۹ ، صفحات ۱ – ۳۳٫
رمضانی، رسول (۱۳۸۸). بررسی کارایی عملکرد بانک سپه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) به کمک شاخص ترنکویست طی دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۸۰، پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد نظری، دانشگاه شهید بهشتی.
رحیمی، غفور، (۱۳۸۵). ” ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان”، مجله تدبیر، شماره ۱۷۳، صفحات ۴۱ تا ۴۴٫
رهنورد، فرجه اله ،(۱۳۸۷). عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد سازمان‌های بخش دولتی ایران، پژوهشنامه مدیریت، سال هشتم، شماره ۴(پیاپی ۳۱)، ص ۷۹٫
رجبی، احسان، (۱۳۸۹). “مقیاس بهینه فعالیت و پایداری کارایی فنی بانک های تجاری ایران با کاربرد تحلیل پنجره ای داده ها در دوره (۱۳۸۵-۱۳۷۰)”، مجله اقتصاد پولی، مالی ، شماره ۳۴، صفحات ۹۱ -۱۲۶٫
سکاران،ا.۱۳۸۸٫ روش های تحقیق در مدیریت، تهران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
سید نقوی، علی، سپندارند، صادق و رامین‌مهر، حمید (۱۳۹۱). بررسی اثرات سرمایه‌های فکری بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش میانجی قابلیت‌یادگیری در شعب بانک صادرات تهران، مدیریت بازرگانی (علمی- پژوهشی)، شماره ۱۲، صص ۷۰-۵۳.
عالم تبریز، اکبر، سعیدی، حسام، دیلمی معزی، صارم (۱۳۹۰). بکارگیری رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای ارزیابی کارایی دانشکده‌های دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشهای مدیریت، شماره ۸۹،صص ۳۶-۲۵٫
عبادی، جعفر و باقرزاده، حجت‌ا… (۱۳۸۷). بررسی کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس منتخبی ازشرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۸۰، صص ۲۲۹-۲۰۵.
عیسی زاده روشن، یوسف، خسروی، بهزاد، (۱۳۹۰). ” رتبه بندی مخابرات استا ن‌های کشور با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها”، مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، سال هشتم، شماره ۳، صص۴۱-۵۲٫
فلاح، محمد (۱۳۸۶). ارزیابی کارایی شعب شرکت‌های بیمه با روش تحلیل پوششی داده‌ها، تازه‌های جهان بیمه،‌ شماره ۱۱۵ و ۱۱۶، صص ۱۷-۲۴.
فلاح کوشک مهدی، محمد (۱۳۹۲). بررسی کارایی شعب منتخب بیمه با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA‎)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق
فلاحتی، آمنه (۱۳۹۰). ” رابطه بین سرمایه انسانی و عملکرد در بانک‌های استان گیلان”، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
قنواتی، شادی، (۱۳۸۹). “رابطه بین سرمایه انسانی و مدیریت دانش با عملکرد سازمانی”، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
کاپلان، رابرت و نورتون، دیوید (۱۳۸۶). سازمان‌های استراتژی محور، ترجمه پرویز بختیاری، چاپ سوم، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
کاظمی کسمایی، حسین (۱۳۸۳). دو مدل پیشنهادی جهت اندازه‌گیری کارایی فنی شرکت‌های بیمه، نشریه صنعت بیمه، شماره ۷۴، صص ۴۰-۳۰٫
کاظمی طامه، م. (۱۳۸۶). کارآفرینی در بیمه، فصلنامه تخصصی آسیا، شماره ۴۲٫
کیانی مقدم، منصور، جعفرزاده کناری، مهدی، بخشی زاده، علیرضا، (۱۳۹۲). “ارزیابی کارایی نسبی بنادر ایران با تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)”، / اقیانوس شناسی/ سال چهارم، شماره ۱۳، صفحات ۷۳-۸۳٫

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است