سایت مقالات فارسی – تحلیل کارایی شرکتهای بیمه خصوصی کشور- قسمت ۹۶

گرجی، محمد باقر، صیامی (۱۳۸۷). ” شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی”، فصلنامه مدیریت، سال پنجم، شماره ۱۱، صص ۱۰- ۱۹٫
مظلومی، نادر، ناصحی‌فرد، وحید و احسان‌فر، گلشن (۱۳۹۲). رابطه رهبری تحول‌آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت‌های خصوصی بیمه ایران، پژوهشنامه بیمه، سال بیست و هشتم، شماره ۱، صص ۵۶-۳۳.
مومنی، منصور و شاه‌خواه، نادر (۱۳۸۸). ارزیابی کارایی شرکت‌های بیمه ایران با استفاده از مدل ارتباطی DEA دو مرحله‌ای، فصلنامه صنعت بیمه، ص ۴۶٫
مهرگان، محمدرضا، (۱۳۸۳). مدل‌های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
مهرگان، محمدرضا، (۱۳۹۱). “تحلیل پوششی داده‌ها: مدل‌های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها”، تهران: نشر کتاب دانشگاهی.
مومنی منصور، (۱۳۸۹).”مباحث نوین تحقیق در عملیات “، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
مجیبی میکلایی، تورج (۱۳۸۵). ارائه الگوی جامع ارزیابی عملکرد سازمان‌های دولتی،رساله دکتری رشته مدیریت دولتی.
میرزایی، خلیل (۱۳۸۸). پژوهشگری و پژوهش نامه نویسی. چاپ سوم، تهران، جامعه شناسان.
نصیری‌پور، امیراشکان، مهرالحسنی، محمدحسین، (۱۳۸۸). “کارآیی ادارات کل سازمان بیمه خدمات درمانی با استفاده از روش رتبه بندی کامل تحلیل پوششی داده‌ها”، فصلنامه مدیریت سلامت، شماره ۱۴ (۴۶)، صص ۴۸-۳۹٫
هاشمی، مهدی (۱۳۸۶). سخنرانی رئیس کل بیمه مرکزی ج.ا.ا در همایش نقش بیمه در اقتصاد ملی، تاریخ مشاهده: مهر ۱۳۸۹. < <http://Farhangebimeh.blogfa.com/post-178.aspx
هرسی، پال و بلانچارد، کنث (۱۳۸۲). مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه قاسم کبیری، تهران: موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی.
یزدان‌شناس، م. و جمشیدیان، م. (۱۳۸۷). نقش رهبری تحول‌آفرین در مدیریت تغییر، ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، مرجع دانش.
یزدانی، حمیدرضا، (۱۳۸۵). “بررسی روایط متقابل میان اجرای سرمایه فکری و تاثیر آن بر عملکرد شعب بانک ملت تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس .
Altunbas, Yener & Thornton, John (2013). Deposit insurance and private capital inflows: Further evidence, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money 27.pp. 243-247.
Abo-jarard, I. Y., Yousof, N., Nikbin, D. (2010). A Review Paper on Organizational Culture and Organizational Performance. International Journal of  Business and Social Science, 1 (3), pp.26-46.
Amaratunga, D. and Baldry, D.(2002). «Moving from performance measurement to performance management», Facilities, Vol. 20 . No. 5/6, p. 217-223.
Allen, R. S., Dawson, G., Wheatley K. and White C.S.(2008). «Perceived Diversity and Organizational Performance», Employee Relations, Vol. 30 No. 1, p. 20-33.
Blinn, Nadine, Kuhne, Mirko & Nuttgens, Markus (2010). Are public and private health insurance companies going Web 2.0? – A complete inventory count in Germany, Proceedings of the 43rd Hawaii International Conference on System Sciences, 2010IEEE, pp. 1-9.
Banker, R. D., Charnes, A., Cooper, W.W., (1984). “Some Models for Estimation Technical and Scale in Data Envelopment Analysis”,Management Science, 30.
Behrey, M.H., and Patron, R.A. (2008). ” Performance appraisal – cultural fit and organizational outcomes within the U.A.E. “, Journal of American Academy of Business, Vol. 13, No. 1, pp. 166-176.
Boswell, W.R., and Boudreau, J.W. (2002). “Separating the developmental and evaluative performance appraisal uses”, Journal of Business and Psychology, Vol. 16 pp.391-412.
Botti, M., Bucknall, T., Cameron, P., Johnstone, M.J., Redley, B., Evans, S. & Jeffcott,S., )2009.( Examining Communication and Team Performance during Clinical Handover in a Complex Environment: the Private Sector Post-anaestethic Care Unit. Medical Journal of Australia, 190(11), pp.S157-S160.
Coelli, Tim, Prasada Rao, D.S., & Battese, G.E. (1998). An introduction to efficiency and productivity analysis. Boston, Kluwer Academic Pub.
Coelli, T J, Parasada Rao, D S, O’Donnell, C J, Battese,G E (2005). An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, 2nd ed. USA: Springer.
Chai Cheng, Terenc (2014). Measuring the effects of reducing subsidies for private insurance on public expenditure for health care, Journal of Health Economics33, pp.159-179.
Cabral, Marika, Geruso, Michael & Mahoney, Neale (2014). Does Privatized Health Insurance Benefit Patients or Producers? Evidence from Medicare Advantage, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2489999
Chen, J.Z. (2004). Measuring intellectual capital: A new model and empirical Study. Journal of Intellectual Capital, Vol.5, No.1, pp.195-212.
Cooper, W W, Seiford L M, Tone,K Zhu, J, (2007). “Some models and measures for evaluating performances with DEA: past accomplishments and future prospects,” Journal of Productivity Analysis, vol. 28, pp. 151-163.
Duygun Fethi, Meryem, Pasiouras, Fotios, (2010). Assessing bank efficiency and performance with operational research and artificial intelligence techniques: A survey,” European Journal of Operational Research, vol. 204, pp. 189-198.
Fenn, P, Vencappa, D, Diacon, S & Klumpes, P )2007(, ‘Market structure and the efficiency of european insurance companies: a stochastic frontier analysis’, Journal of Banking & Financing, vol. 2, pp. 20-27.
Faccio, M.M. and Lasfer, A., (2000). Do occupational pension funds monitor companies in which they hold large stakes? Journal of Corporate Finance, 6, pp. 71–۱۱۰٫
Forster, Jeremy.(2005). Bank efficiency ratios in Latin America, AppliedEconomic Letters; 7/15/2005, Vol. 12 Issue 9.
Gumusluoglu, L. and Ilsev, A., (2009). Transformational leadership, creativity, and organizational innovation. Journal of Business Research, 62, pp. 461–۷۳٫
Gronroos C & Ojasalo K. (2004). “Service Productivity Towards a Conceptualization of the Transformation of Inputs into Economic Results in Services”, Journal of Business Research, Vol. 57, pp. 414-423.
Hardesty , C . D avid .(2003). Ten characteristics of a high effective organization. Harpest , Gary .(2006). “ Five secrets of high perfoming companies”.
Ho. Li-An,(2008).”What Affects Organizational Performance? The Linking Of Learning And Knowledge Management” , Industrial Management & Data Systems, Vol. 108, No.9, Pp.1234-1254.
Kumar, Mukesh, Charles, Vincent, (2012), evaluates the performance of Indian banking sector using data envelopment analysis during post-reform and global financial crisis, CENTRUM Católica’s Working Paper Series, No. 2012-09-0007.