جایگاه حزب‌الله لبنان در استراتژی خاورمیانه‌ای جمهوری اسلامی ایران- قسمت ۲

۲- محوریت روحانیت در عمل سیاسی…………………………………………………………………………………………………..۱۰۷
۴-۲- ادبیات سیاسی و روش های تبلیغاتی…………………………………………………………………………………………………۱۰۷
۳- شاخصه های مشترک انقلاب اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان………………………………………………………………۱۰۸
۴- تشکل حزب‌الله، فعالیت‌ها و اتخاذ استراتژی مقاومت……………………………………………………………………………..۱۱۰
۱-۴- شورا و ساختار تشکیلاتی حزب‌الله………………………………………………………………………………………………………۱۱۱
۲-۴- مقاومت اسلامی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۲
۳-۴- عملیات و شیوه‌های نبرد………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۳
۴-۴- استراتژی حزب‌الله…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴
۵- جایگاه حزب‌الله در استراتژی خاورمیانه‌ای جمهوری اسلامی ایران………………………………………………………۱۱۵
۱-۵- حمایت از تروریسم…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۷
۲-۵- مداخله در امور داخلی کشورها……………………………………………………………………………………………………………..۱۱۸
۳-۵- افزایش تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی…………………………………………………………………………….۱۱۹
۶- تأثیر اقدامات حز‌ب‌الله در مواجهه با اسرائیل……………………………………………………………………………………………۱۱۹
۱-۶- افزایش عمق استراتژیک ایران………………………………………………………………………………………………………………۱۱۹
۲-۶- شکست استراتژی بازدارندگی اسرائیل…………………………………………………………………………………………………..۱۲۱
۳-۶- کاهش احتمال حمله نظامی به ایران……………………………………………………………………………………………………۱۲۲
جمع‌بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۴
نتیجه‌گیری
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۶
فهرست منابع
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۵
منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۵
چکیده
جنبش حزب‌الله لبنان از مهم‌ترین جنبش‌های اسلامی در دهه‌ های اخیر است که از بدو تأسیس توانسته سیر و ماهیت مقاومت در کشور لبنان را تحت تأثیر خود قرار دهد. اگرچه حز‌ب‌الله در ابتدا در راستای ایدئولوژی انقلاب اسلامی شکل گرفت؛ اما به مرور زمان نقش مهمی را در سیاست منطقه‌ای ایران بر عهده گرفت و برای جمهوری اسلامی به‌عنوان اهرمی مؤثر در مقابل فشارهای دشمنان منطقه‌ای و جهانی مطرح شد. حز‌ب‌الله لبنان تعریف‌کننده مرزهای استراتژیک ایران در خاورمیانه بشمار می‌رود و نمادی از قلمرو منافع ملی است. این جنبش ابزار مؤثری از توانایی ایران در مقابله با کشورهای متخاصم عرب منطقه است که همواره تلاش می‌کنند حضور و نقش ایران را در تحولات منطقه‌ای کمرنگ نمایند.
این پژوهش به دنبال جواب این سؤال است که حزب‌الله لبنان از چه جایگاهی در استراتژی خاورمیانه‌ای ایران برخوردار است؟
فرضیه این تحقیق عبارت است از این‌که کارویژه حز‌ب‌الله لبنان در استراتژی خاورمیانه‌ای ایران حداکثرسازی قدرت و اعاده موازنه قوا بوده است.
چهارچوب نظری پژوهش واقع‌گرایی در سیاست خارجی است و با بهره گرفتن از روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای تلاش شده به پرسش اصلی تحقیق پاسخ مناسب داده شود.
با توجه به یافته‌های تحقیق حمایت جمهوری اسلامی ایران از جنبش حزب‌الله لبنان در وهله نخست برخاسته از نگاه ایدئولوژیکی حاکم در قانون اساسی است که حمایت از جنبش‌ها و نهضت‌های آزادی‌بخش را وظیفه جمهوری اسلامی ایران دانسته و خواهان پیگیری آن در عرصه سیاست خارجی کشور است. دلیل دیگر حمایت ایران از حزب‌الله، با توجه به رویکرد واقع‌گرایانه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مسئله امنیت ملی ایران در قبال رژیم اسرائیل بوده است. حداکثرسازی قدرت، اعاده موازنه قوا و اصل بقا در نظام بین‌الملل دیگر اهدافی است که با توجه به رویکرد واقع‌گرایی در استراتژی خاورمیانه‌ای سیاست ایران نسبت به حزب‌الله لبنان دنبال می‌شود.
مقدمه و کلیات
۱-۱- بیان مسئله
ورود آرمان‌های انقلاب اسلامی به لبنان توانست تغییرات اساسی در صحنه سیاسی این کشور ایجاد کند که مهم‌ترین این تغییرات قدرت یافتن شیعیان و مقابله هر چه بهتر با رژیم اسرائیل است. انقلاب اسلامی زمینه وحدت و ادغام مجموعه‌های کوچک اسلامی و تشکیل حزب‌الله را ایجاد نمود و همواره حمایت همه‌جانبه از حزب‌الله را سرلوحه کار خود قرار داد؛ لذا با به وجود آمدن نهضت انقلابی حزب‌الله لبنان جبهه‌ای جدید و قدرتمند در مقابل انحرافات داخلی لبنان و تهاجم خارجی اسرائیل به وجود آمد. حزب‌الله با الگو گیری از انقلاب اسلامی موفق شد اقدامات سیاسی خوبی در داخل لبنان انجام دهد. جمهوری اسلامی پس از دومین تهاجم نظامی گسترده اسرائیل به جنوب لبنان در سال ۱۹۸۲ تعداد قابل توجهی نیروهای سپاه را به لبنان فرستاد که این نشان از پشتیبانی مادی و معنوی از ایدئولوژی خود داشت که آن را در درجه اول به سمت تقابل با دشمن ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک کشور ایران و در مرحله بعد تحقق هدف‌های سیاسی داخلی شیعیان لبنان هدایت کرد. حزب‌الله در سایه آموزش و حمایت سپاه پاسداران موفق شد ضربه‌های کارآمدی را به اسرائیل غاصب وارد کند که تا این زمان هیچ کشور و ارتش عربی موفق به این امر نشده است.
اصول مندرج در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و برخی دیگر از متون مندرج در قانون اساسی همگی گویای فراملی نگری و توجه و حساسیت به مسائل سیاسی و اقتصادی همه مسلمانان جهان است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حمایت از مستضعفان و جنبش‌های اسلامی تأکید دارد و سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز بر همین اساس ترسیم شده و با تغییر ر‍و‌‌سای جمهور در ایران این اصول ترسیم شده تغییری نمی‌کند.
عکس مرتبط با اقتصاد
سیاست خارجی ایران در قبال لبنان نه تنها مبتنی بر حمایت ایران از تمامیت ارضی لبنان در مقابل اسرائیل و محکوم نمودن اشغال جنوب لبنان توسط رژیم صهیونیستی بود، بلکه جمهوری اسلامی خود را ملزم می‌دانست که حمایت از مسلمانان لبنان، به‌ویژه شیعیان این کشور را که با وجود داشتن اکثریت جمعیت لبنان، از محروم‌ترین اقشار جامعه بودند، در دستور کار خود قرار دهد.
حز‌ب‌الله لبنان اگرچه در ابتدا در راستای ایدئولوژی انقلاب اسلامی شکل گرفت و تداعی‌کننده آرمان‌های انقلابی بود؛ اما به مرور زمان نقش مهمی را در سیاست منطقه‌ای ایران بر عهده گرفت و برای جمهوری اسلامی به‌عنوان اهرمی مؤثر در مقابل فشارهای دشمنان منطقه‌ای و جهانی مطرح شد. حز‌ب‌الله لبنان تعریف کننده مرزهای استراتژیک ایران در خاورمیانه بشمار می‌رود و نمادی از قلمرو منافع ملی است. این جنبش جمهوری اسلامی را از محصور بودن در مرزهای خود خارج کرده و عرصه بازیگری ایران را تا مرزهای مدیترانه گسترش داده است. همچنین ابزار مؤثری از توانایی ایران در مقابله با اسرائیل و کشورهای متخاصم عرب منطقه است که همواره تلاش می‌کنند حضور و نقش ایران را در تحولات منطقه‌ای کمرنگ نمایند.
۲-۱- ضرورت و اهمیت تحقیق:
این تحقیق به بررسی نحوه به‌کارگیری شیوه‌های اعمال قدرت ایران در منطقه خاورمیانه و نقش حز‌ب‌الله لبنان در تدوین استراتژی خاورمیانه‌ای ایران می‌پردازد.
۳-۱- اهداف تحقیق:
این پایان‌نامه دو هدف را تعقیب می‌کند:
الف- میزان موفقیت ایران در رسیدن به این هدف (تثبیت قدرت خود در منطقه خاورمیانه)

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

  1. جایگاه حز‌ب‌الله لبنان در سیاست خارجی منطقه‌ای جمهوری اسلامی

 

۴-۱- سؤالات تحقیق:
حز‌ب‌الله لبنان در استراتژی خاورمیانه‌ای جمهوری اسلامی ایران در دوره ۱۹۸۲ تا ۲۰۱۴ از چه کارویژه‌ای برخوردار بوده است
۵-۱- فرضیه‌های تحقیق:
کارویژه حز‌ب‌الله لبنان در استراتژی خاورمیانه‌ای ایران حداکثرسازی قدرت و اعاده موازنه قوا بوده است.
پیشینه تحقیق:
آثار متنوع و فراوانی به سیاست خارجی ایران و جایگاه حز‌ب‌الله در سیاست منطقه‌ای ایران پرداخته‌اند. در زیرمجموعه‌ای از این آثار بررسی می‌شود:
۱- کتاب حز‌ب‌الله لبنان و بیداری اسلامی نوشته حمید پاشاپور از جمله کتبی است که در آن به نقش کلیدی این سازمان منطقه‌ای در خاورمیانه اشاره نموده است. دراین اثر اهمیت حز‌ب‌الله در مبارزه با اسرائیل و نقش این سازمان در تحولات سیاسی لبنان تشریح شده است؛ اما سیاست خارجی ایران در این اثر دیده نمی‌شود. در این اثر از حز‌ب‌الله لبنان به‌عنوان الگویی از بیداری اسلامی نام برده می‌شود که در ادامه انقلاب اسلامی ایرانی و به دنبال تأثیرگذاری ایدئولوژی انقلاب در منطقه خاورمیانه شکل‌گرفته است. همچنین به نقش مؤثری که حز‌ب‌الله در برانگیختن انگیزه‌های بیداری در منطقه داشته است اشاره شده است.
۲- کتاب حز‌ب‌الله لبنان، خط‌مشی، گذشته و آینده آن نوشته نعیم قاسم و ترجمه محمدمهدی شریعت مدار است که در آن به بررسی اهداف، برنامه‌ها و چگونگی پیدایش این سازمان پرداخت شده است. این اثر فعالیت‌های درون‌سازمانی این جنبش را بررسی کرده است و در آن کمتر به ارتباطات این جنبش با کشورهای همسایه پرداخته شده. تأسیس حز‌ب‌الله و نقش امام موسی صدر و دکتر چمران در شکل‌گیری حز‌ب‌الله تبیین شده و بستری که در آن توده‌های مردم جنوب لبنان به پایه‌گذاری حز‌ب‌الله کمک کرده‌اند، بیان شده.
۳- کتاب ایران پس از انقلاب اسلامی و حز‌ب‌الله لبنان، تأثیرات و پیامدها نوشته مصطفی جوان و علی خسرو شیری، انقلاب اسلامی ایران به باور بسیاری از اندیشمندان جهان، یکی از شگفت‌انگیزترین و تأثیرگذارترین انقلابات بزرگ در تاریخ سیاسی جهان بوده است. انقلاب ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران نقطه عطفی در تاریخ خاورمیانه بوده که بسیاری از رویدادهای سیاسی این منطقه را تحت تأثیر خود قرار داده است. پس از وقوع انقلاب اسلامی به مانند انقلابات بزرگ دیگر در تاریخ، مسئله پخش و انتشار و صدور آموزه‌های انقلاب در کشورهایی که آمادگی پذیرش را داشتند مطرح شد. انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از هر جای دیگر بر شیعیان لبنان به‌ویژه حز‌ب‌الله تأثیر داشته است. بر مبنای نظریه پخش، حز‌ب‌الله لبنان دارای محیطی همگرا –پذیرا با محیط جمهوری اسلامی ایران بوده، به همین دلیل از نظام جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های انقلاب اسلامی تأثیرپذیری شگرف داشته است. علاوه بر آنکه حز‌ب‌الله لبنان از زمینه‌های لازم برای تأثیرپذیری از اصول، ایده‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران برخوردار بود، جمهوری اسلامی ایران نیز از ابزارها و مجاری پخش برای پخش و اشاعه آموزه‌های خود در بین شیعیان لبنان به‌ویژه حز‌ب‌الله تحت عنوان صدور انقلاب استفاده کرده است.
۴- کتاب دیگر، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات منطقه‌ای نوشته امیرمحمد حاجی یوسفی است که در آن علاوه بر تشریح اصول سیاست خارجی ایران به بررسی تحولات منطقه و نقش کشورها و سازمان‌های قدرتمند منطقه می‌پردازد. این اثر مبانی سیاست خارجی ایران را که منبعث از اصول اسلامی و ارزش‌های انقلاب اسلامی است تشریح کرده است. همچنین فرایندهایی که طی آن سیاست خارجی ایران شکل‌گرفته و به اجرا درمی‌آید بیان شده. نهادهای مختلف مؤثر در تعیین سیاست خارجی و ترسیم فضای منطقه‌ای که سیاست خارجی ایران در آن به اجرا درمی‌آید از مفاهیم دیگر این کتاب است.
۵- همایون علیزاده در کتاب فرهنگ سیاسی لبنان به دسته‌بندی‌های سیاسی این کشور و نیروهای اثرگذار بر تحولات داخلی این کشور می‌پردازد. جامعه چند پارچه لبنان و نیروهای سیاسی که قدرت را میان خود تقسیم کرده‌اند مورد اشاره شده. این تحولات سیاسی منبعث از فرهنگ مذهبی است که در جامعه لبنان حاکم بوده و به فرایندهای سیاسی کشور شکل می‌دهد.
۶- انقلاب اسلامی ایران و شیعیان لبنان نوشته علی خسرو شیری انتشارات مرکز انقلاب اسلامی (۹۱)
انقلاب اسلامی به‌عنوان یک انقلاب مکتبی و مذهبی، علاوه بر ایجاد تغییرات اساسی در ایران، تحولات چشمگیری را نیز در برخی کشورهای منطقه خاورمیانه پدید آورد. با توجه به پاره‌ای شبهات مطرح شده درباره موضوع صدور انقلاب اسلامی، رهنمودهای امام خمینی (ره) نشان داد که هدف از صدور انقلاب صرفاً ایجاد روح اسلام‌گرایی و احیای مجدد عظمت و شکوه اسلام است که این امر بیشتر از آنکه یک اقدام مادی و نظامی‌باشد، یک حرکت اندیشه‌ای و تغییر روحی و درونی است.
۷- مسعود اسداللهی در کتاب از مقاومت تا پیروزی: تاریخچه حز‌ب‌الله لبنان بخش مهمی از چگونگی شکل‌گیری حز‌ب‌الله لبنان و تاریخچه آن را بررسی کرده است. مبارزات حز‌ب‌الله لبنان در نبرد با اسرائیل- فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی حز‌ب‌الله از بخش‌های اصلی این کتاب است.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۸- مقاله خلع سلاح حز‌ب‌الله و بحران سیاسی در لبنان به قلم فرهاد عطائی، بخشی را به درگیری‌های کشورهای خارجی در لبنان و تلاش برای کسب منافع نیروهای مختلف در عرصه سیاسی این کشور اختصاص داده است. کشمکش میان حز‌ب‌الله با سایر نیروهای سیاسی لبنان، حمایت ایران از حز‌ب‌الله و دخالت سایر قدرت‌های منطقه‌ای در تحولات سیاسی لبنان مفاهیم اصلی این مقاله است.
۹- سید ابوالفضل جعفری نژاد در مقاله منافع ملی و سیاست خارجی ایران در قبال لبنان، در نشریه پیام انقلاب، شماره ۳۸، شهریور ۱۳۸۹، منافع ایران در لبنان و راه‌های تحقق آن را بررسی کرده است. در این اثر حز‌ب‌الله لبنان بخشی از منافع ایران تعریف شده است؛ که در راستای سیاست‌های اسرائیل ستیزانه، بخشی از اهداف ایران در خاورمیانه را پوشش می‌دهد. رقابت منطقه‌ای با کشورهایی چون عربستان، ترکیه و سایر قدرت‌های عرب منطقه صحنه منازعه ایران با رقبای منطقه‌ای‌اش را در لبنان رقم زده است.
۱۰- روح‌الله رمضانی در کتاب چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، نشر نی، ۱۳۸۶، دیدگاه‌های مختلف در سیاست خارجی ایران و روند سیاست‌گذاری از ابتدای انقلاب را در دولت‌های مختلف بررسی نموده. شناخت رویکردهای مختلف در سیاست خارجی به شناخت منافع ایران در لبنان کمک می‌کند. این اثر فراز و فرودهای سیاست خارجی ایران از ابتدای انقلاب را تحلیل کرده و برخی مبانی مشترک را در دوره‌های مختلف بیان می‌کند.
۷-۱- روش انجام تحقیق (جامعه و نمونه آماری، ابزار جمع‌ آوری داده‌ها و روش آماری):
روش انجام تحقیق در این پژوهش روش توصیفی و پس رویدادی است. بدین منظور جایگاه حز‌ب‌الله لبنان در استراتژی خاورمیانه‌ای جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مطالعه موردی انتخاب شده و با بهره گرفتن از داده‌های موجود در اصول و رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فرضیه تحقیق به آزمون کشیده می‌شود؛ یعنی کارویژه حز‌ب‌الله لبنان در دو حوزه حداکثرسازی قدرت و موازنه قوا با مصادیق عینی مورد آزمون قرار می‌گیرد.
۸-۱- سازمان‌دهی تحقیق
مقدمه و کلیات
فصل اول: واقع‌گرایی
فصل دوم: بررسی موقعیت ژئواستراتژیک خاورمیانه
فصل سوم: موقعیت استراتژیک ایران و لبنان در خاورمیانه
فصل چهارم: بررسی جایگاه حزب‌الله لبنان در استراتژی خاورمیانه‌ای جمهوری اسلامی ایران در دوره ۱۹۸۲ تا ۲۰۱۴
نتیجه‌گیری
فصل اول
واقع‌گرایی

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *