فهرست بستن

دانلود پایان نامه درباره روش تحقیق، فلسفه سیاسی، اندرزنامه، سیاست نامه

ایران است ابواب مهمی از قابوسنامه که به نهادهایی چون پادشاهی ،وزارت،دیوان،سپاه و در بار و ندیمان پادشاه در ساختار سیاسی حکومت های ایران می پردازد. بخش هایی قابل تامل وبررسی هستند که به خوبی پیروی از منطق سیاسی وگرته برداری از فرهنگ سیاسی ایران باستان و اندرز نامه نویسی پیش از اسلام را نشان می دهد و جایگاه عنصر المعالی را در این جریان مهم، در تاریخ اندیشه سیاسی در ایران دوران اسلامی روشن می سازد .
فردوسی نیز با آفرینش اثر بزرگی چون شاهنامه ،جایگاه مهمی در این جریان دارد و پس از وی شخصیت های در خشان دیگری چون مسکویه رازی (۴۲۱-۵۳۲۰ ) نظام الملک طوسی (۸۴۵-۵۴۰۸) و غزالی روز یافتند. کتاب(سیاستنامه یا سیر الملوک) خواجه نظام الملک و “نصیحه الملوک”غزالی از مشهور ترین و شاخص ترین اندرز نامه های سیاسی می باشند.

۲-۵-۳- جایگاه اخلاق در اندرزنامه نویسی و آثار تعلیمی(قابوس نامه و سیاست نامه)
اندرز نامه های سیاسی یکی آثاری است که در زمینه سیاست و تامل سیاسی در ایران و اسلام با هدف توصیه رفتار مناسب در زندگی سیاسی و تاثیر گذاری بر رفتار سیاسی صاحبان قدرت به رشته تحریر در آمده است . در این گونه آثار هم شیوه های حفظ اقتدار و مشروعیت قدرت سیاسی ارائه می شود و هم انچه به تضعیف یا ازبین رفتن قدرت منجر می شود تحت عنوان افات قدرت سیاسی به حاکم یاد اوری می شود
تا قدرت او هرچه بیشتر نزد مردم توجیه پذیر شود . بنابراین محور مباحث اندرز نامه نویسان سیاسی قدرت حاکم و حفظ ان است . آنها تفاسیر و توجیهات خود را مبتنی بر اصولی چون توأمان بودن دین و سیاست ، عدالت، اخلاق و دین، تجربیات پیشینیان و پند و حکمت قرار می دادند (یوسفی راد ،مرتضی ، متدولوژی سیاست نامه نویسی ص ۳۳) . از این آثار گاه به اندرز نامه های سیاسی و گاه با نام سیاست نامه یاد می شود . برخی شرق شناسان نیز عنوان آئینه شهریاری ، برای ینگونه آثار ترجیح داده اند . وجه نامگذاری به سراتی یا سلوکی برای اینست که تصریحا یا تلویحا از حاکمان خواسته شده است که در ان کتاب چون آئینه بنگرند او رفتار و گفتار و کردار مندرج در آنها را به کار برند و در سلوک سیاسی موجود در ان را راهنما قرار دهند. به این ترتیب اندرزنامه های سیاسی نوع خاصی از اندرزنامه است که به دلیل ارایه پند و اندرز های سیاسی با اندرز نامه های صرفا اخلاقی و دینی متمایز می شود. علاوه بر این اندرز نامه های سیاسی با فلسفه سیاسی و فقه سیاسی نیز متفاوت می باشند. برخی از شرق شناسان اندیشه سیاسی مسلمانان را در یک تقسیم بندی زمانه به دیدگاه؛ فلاسفه و نظریه ادبی یا فلسفه سیاسی ، شریعت نامه نویسی (فقه سیاسی) و رساله های آیینه شاهی (اندرزنامه نویسی) تقسیم نموده اند، در حالیکه برخی دیگر از صاحبنظران از اندرز نامه بعنوان شاخه دانش سیاسی نفی استقلال می کند و پژوهش خود را بر دو شاخه فلسفه سیاسی (یوسفی راد ،سال ۱۳۸۴:ص ۱۲)و فقه سیاسی مبتنی می سازند. و صورت تفاوت اصلی اندرز نامه های سیاسی با همان سیاست نامه ها با فلسفه سیاسی و فقه سیاسی در سیاست که همان فلسفه سیاسی دغدغه ارایه نظم سیاسی مطلوب و ارمانی در ان دیده نمی شود.همانند فقه سیاسی دعوای اصلی و اولیه ان طرح و بررسی نظریه های فقهی نیست. هرچند بسیاری از سیاست نامه نویسان نمی توانند بدون گرایشات کلامی و فقهی به ارایه توصیه های سیاسی به حاکمان زمان خود بپردازند. هدف اندرزنامه ها ارائه چگونگی رفتار مناسب و “به جنگ اوردن ” و “نگاه داشتن” قدرت است. اندرز نامه های سیاسی به چگونگی کارکرد نظام سیاسی و تاثیر عوامل موجود در تولید و توزیع قدرت سیاسی می پردازند و اینکه بهترین روش حفظ و نگاه داشت قدرت کدام است . به همین دلیل در مقابل فلسفه های سیاسی که رهیافتی ارمانی دارند شریعت نامه ها که رهیافتی قانونی بر آنها حاکم است اندرز نامه ها بارهیافت قدرت به توصیه هایی برای کسب و حفظ قدرت می پردازند .(رجایی ، سال ۷۳:ص ۱۷ تا ۲۸)

فصل سوم:
روش تحقیق

۳-۱- ابزارسنجش وگرداوری اطلاعات دراین پایان نامه
این پژوهش یک تحقیق نظری وکتابخانه ای به شمارمی اید.بنابراین ابتدابه یادداشت برداری مطالبی می پردازیم که در زمینه ی تطبیق مضامین اخلاقی قصه و داستان صورت گرفته است ،سپس یادداشت برداری را از خود کتاب (قابوسنامه و سیاستنامه )و سایر آثار در زمینه آداب و رسوم تاریخ بیهقی ،تاریخ بلعمی،سیرالملوک،کشف المحجوب و غیره شروع کردم و در نهایت با مراجعه به تحقیقات وتحلیل گران مضامین اخلاقی و مقاله های پژوهشی به تجزیه و تحلیل شخصیت های موجود در سیاستنامه و قابوسنامه خواهیم پرداخت.

۳-۲- تعریف روش تحقیق:
براساس ماهیت و روش ،تحقیقات علمی را میتوان به پنج گروه تقسیم کرد که عبارتند از: تحقیقات تاریخی ،توصیفی،همبستگی،تجربی وعلمی.
روش تحقیق در این پایان نامه گرداوری اطلاعات برای این تحقیق ، روش کتابخانه ای است .

۳-۳- طرح نظری مسئله تحقیق :
منظور از طرح نظری مسئله تحقیق همان نگرش یا چشم انداز نظری است که تصمیم گرفته می شود برای بررسی مسئله ای که در پرسش اغازی طرح شده پذیرفته شود و راه نگاه ما به دنیا را نشان می دهد.
معیار انتخاب ما برای چارچوب نظری ممکن است :
۱- دل بخواهی باشد .
۲- برمبنای موفق ترین چارچوب های قبلی مسئله تحقیق را انتخاب کنیم .
۳- پیشرفت علم می گوید که کدام تئوری را انتخاب کنیم .
۴- اماده سازی یک طرح نظری کاری است تدریجی که معمولأ که در سه مرحته صورت میگیرد:
مرحله اول :مرور نکات اصلی متون خوانده شده و مصاحبه ها
مرحله دوم :انتخاب یک چارچوب نظری
مرحله سوم : آشکار سازی چارچوب نظری انتخاب شده
در مرحله اول ،پس از تامل در متون خوانده شده و مصاحبه ها جنبه های گوناگون مسئله ای که درپرسش آغازی مطرح شده و نیز روابطی که میان آنها بر قرار است مشخص می گردد .اما این جنبه های گوناگون یک مسئله غالبا در حیطه یا شمول دیدگاه ها و یا جهت گیری های نظری بسیار متفاوت است و فهرستی از دیدگاهها ی گوناگون تهیه می شود که هر یک بر زیر ساخت نظری (تئوری ) مربوط به خود و ساز وکار خود بنا شده اند و گاهی برای فهم این ساز وکار ها و چار چوب نظری هایی که محققان گذشته به کار بردند بهتر می آید که به اصل نظریه ها مراجعه کرد .
در مرحله دوم کار محقق عبارت است از انتخاب یک چارچوب نظری که از دو حال خارج نیست. یا باید از میان دید گاههای موجود یکی را که از همه مناسب تر است برگزیند یا باید دید گاهی متفاوت از آنهایی که از پیش وجود داشته اند ،ساخت . که این انتخاب به تدریج و با مقابله و مقایسه دید گاه ها، تمیز واگرایها وهمگرایی هایشان وتحلیل منطقی پیآمد هایشان به عمل می آید .
در این مرحله انتخاب یک چارچوب نظری دو کار کرد ویژه دارد :
۱- اجازه می دهد پرسش آغازی را از نو فرمول بندی یا به صورت دقیق تر بیان کرد.
۲- به عنوان شالوده ای برای فرضیه هایی به کار می رود که به اعتبار آنها محقق پاسخ منسجمی به این پرسش آغازی خواهد داد.
در واقع انتخاب یک چارچوب نظری برای بررسی مسئله تحقیق علاوه بر تعریف دقیق مسئله تحقیق به انتخاب نگرشی برای بررسی موضوع مورد نظر می پردازد .
در مرحله سوم کار محقق عیان سازی طرح نظری است که با خصوصیات موضوع تحقیق متناسب است و همین طرح نظری است که شالوده مرحله بعدی ، یعنی ساختن مدل تحلیل ی را تشکیل می دهد .آشکار سازی چار چوب نظری تحقیق یعنی شرح تفصیلی روش عملی محقق در باره موضوع تحقیق و تعریف دقیق مفاهیم اصلی و سازو کار ها و ارتباط میان آنها وترسیم ساختار مفهومی که قضایایی (فرضیه هایی) را در پاسخ به پرسش آغازی مورد رسیدگی قرار خواهد داد و تاثیرات متقابل در همه این مراحل پرسش آغازی ،ادبیات تحقیق ،(مطالعه اکتشافی )و طرح نظری تحقیق کاملا مشهود است.
چارچوب نظری از مراحل اساسی علم روش تحقیق است، که بر مبنای نظریه ی خاص پدیده را بررسی می نماید. در واقع محقق بعد ازتعیین موضوع تحقیق و مطالعات اکتشافی با نگاهی فراگیر به اطلاعات جمع آوری شده از منابع اسنادی و غیر اسنادی باید به مهارکردن ایده های نظری مرتبط با پدیده مورد بررسی بپردازد؛ و محورهای اصلی نظری تحقیق خود را مشخص کند و طرح نظری مناسب با مسئله تحقیق را ارائه دهد.
چارچوب نظری از مراحل تعیین کننده روش تحقیق است؛ که بر مبنای نظریات خاص موجود در هر رشته ای، باید به اثبات قواعد منطقی و همبستگی بین پدیده های مورد مطالعه در ان تحقیق پرداخت. بررسی مبانی نظری در تحقیق همراه با سه فاز است : ابتدا باید تمام منابع و متونی که برای یک تحقیق لازم است جمع آوری کرد، در مرحله بعد دیدگاه مناسبی برای کاربرد نظری تحقیق انتخاب کرد؛ وسپس در فاز بعدی به دنبال آشکار سازی عناصر و قواعد منطقی نظریه در تحقیق بود؛ تا از این طریق رابطه علت و معلولی بین پدیده ها استنباط و تحلیل کرد. کارکردهای نظریه برای تحقیق این است که :
?) الگوی نظری مناسب ،اجازه فریب حُسن تصادفات پدیده را نمی دهد
?) نظریه ما را به سمت الگوی مناسب نظری هدایت می کند
?)الگوی نظری مناسب از طریق هدایت و مشاهدات تجربی توانسته یکسری از روابط بین پدیده ها را کشف کند.
ازبعددیگر،تبیین نظری تحقیق هم باید به آشکار سازی و هویدا سازی عناصر تحقیق بپردازد؛ وبه علت وقوع یک واقعه از طریق استنتاج و قواعد قیاسی و منطقی توجه کند؛ که این الگو از طریق تبیین علمی فراهم می شود. از جنبه دیگر الگوی رهیافت قیاسی ، از طریق نظریه آزمایی و حرکت عام پدیده به سمت خاص، به استتناج پدیده ها و روابط علٌی پدیده ها پرداخته؛ و الگوی رهیافت استقرائی از طریق مشاهده و نظریه پردازی به صورت درک عمیق و درونگری و همدلی ناب با پدیده روابط عٌلی را بررسی می کند، و حرکت خاص به عام پدیده را مورد بررسی قرار می دهد.
چارچوب نظری از مراحل اساسی علم روش تحقیق است، که بر مبنای نظریه ی خاص پدیده را بررسی می نماید. در واقع محقق بعد ازتعیین موضوع تحقیق و مطالعات اکتشافی با نگاهی فراگیر به اطلاعات جمع آوری شده از منابع اسنادی و غیر اسنادی باید به مهارکردن ایده های نظری مرتبط با پدیده مورد بررسی بپردازد؛ و محورهای اصلی نظری تحقیق خود را مشخص کند و طرح نظری مناسب با مسئله تحقیق را ارائه دهد.
طرح نظری مسئله در نهایت به تلاش های تحقیقاتی شکل و جهت علمی می دهد و محقق را از طریق مشاهده و آزمون پدیده به سمت اکتشاف احتمالی هدایت می نماید؛ و محقق با بکارگیری ابزار و فنون مورد توجه در تحقیق مورد نظرش به اثبات و تائید نظریه پرداخته و ان را نوعی نور چراغ در نظر می گیرد که او را به سمت واقعیت و شناخت، توصیف و تبیین هدایت می کند.
در بحث روش شناسی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *