سیستم اعلان واطفاء حریقارائه مدل ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی …

برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری و سرمایه برداری در بخش بازاریابی شرکت و تامین مواد اولیه
شناسایی موانع و تنگناهای شرکت در خرید مواد اولیه و تجهیزات و تاثیر آنها بر بازاریابی مناسب شرکت
کاربرد پژوهش در بخش تامین مواد اولیه و قطعات شرکتهای بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی و محققان آینده که اطلاعات آنها دقیق نبوده و معیارهایشان متنوع و مبهم هستند.
۱-۷- اهداف پژوهش
۱-۷-۱- هدف اصلی
ارائه چارچوبی برای تحلیل و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه در شرکت اسنوا اصفهان با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP و برنامه ریزی آرمانی GP
۱-۷-۲- اهداف فرعی
۱) شناسایی معیارهای موثر بر تحلیل و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه
۲) اولویت بندی معیارها به کمک روش AHP
۳) تعیین اوزان نهایی تامین کنندگان مواد اولیه
۴) ارائه مدل برنامه ریزی آرمانی برای تخصیص مقدار سفارش بهینه به تامین کنندگان مواد اولیه
۵) تلفیق دو روش AHP و برنامه ریزی آرمانی GP برای تحلیل و انتخاب تامین کنندگان و تخصیص مقدار سفارش بهینه به آنها
۱-۸- سوالات پژوهش
۱-۸-۱- سوال اصلی
چارچوب تحلیل و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه شرکت اسنوا اصفهان با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP و برنامه ریزی آرمانی GP چگونه است؟
۱-۸-۲- سوالات فرعی
۱) معیارهای موثر بر ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه چیست؟
۲) اولویت بندی معیارهای حاصل از روش AHP به چه صورت است؟
۳) اوزان نهایی تامین کنندگان مواد اولیه به چه صورت است؟
۴) چگونه می توان بکمک روش برنامه ریزی آرمانی میزان سفارش بهینه را به تامین کنندگان تخصیص داد؟
۵) چگونه می توان از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی به عنوان ابزاری برای تحلیل و انتخاب تامین کنندگان مناسب و بالقوه بهره برد؟
۱-۹- روش پژوهش
۱-۹-۱- نوع پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف توسعه ای – کاربردی می باشد و از نظر روش از نوع تحلیلی – توصیفی می‌باشد.
۱-۹-۲- ابزار گردآوری داده ها
در مرحله اول با مطالعه کتابخانه ای، جستجو در سایت های معتبر علمی و بررسی متون علمی موجود در خصوص معیارها و شاخص های ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان و همچنین تکنیک های رتبه بندی و انتخاب تامین کنندگان مانند AHP و برنامه ریزی آرمانی GP ، ادبیات پژوهش گردآوری شده، سپس با توجه به ادبیات پژوهش و بررسی وضعیت شرکت و تامین کنندگان و مصاحبه با آنها ماتریس های مقایسات زوجی توسط مدیران و کارشناسان دپارتمان های تحقیق و توسعهR&D ،مهندسی ،کیفیت ، بهره برداری ،بازاریابی،خرید و تدارکات شرکت پر شده است.
۱-۹-۳- ابزار تجزیه و تحلیل
در این پژوهش از مدل های تصمیم گیری چند معیاره از جمله AHP و برنامه ریزی آرمانی (GP) جهت بدست آوردن اهمیت معیارها، ارزیابی و انتخاب و همچنین تخصیص مقدار سفارش بهینه به هر یک از تامین کنندگان استفاده می شود که به کمک نرم افزار EXPERT CHOICE اهمیت معیارها و وزن نهایی تامین کنندگان محاسبه می شود و به این ترتیب تامین کنندگان بالقوه و مناسب برای شرکت اسنوا اصفهان، رتبه بندی و انتخاب می شوند و در نهایت با حل برنامه ریزی آرمانی به کمک نرم افزار LINGO9، مقدار تخصیص یافته به هر کدام از تامین کنندگان مشخص می شود.
۱-۱۰- قلمرو پژوهش
۱-۱۰-۱- قلمرو موضوعی
از نظر موضوعی این پژوهش به طور اعم در محدوده مدیریت زنجیره تامین می باشد که در آن به موضوع تحلیل و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه و تخصیص مقدار سفارش بهینه به عنوان یک موضوع اساسی و بسیار مهم در زنجیره تامین برای تامین مواد اولیه و تاثیر آن در ادامه حیات سازمان پرداخته می شود.
۱-۱۰-۲- قلمرو مکانی پژوهش
محل انجام این پژوهش شرکت اسنوااصفهان می باشد.
۱-۱۰-۳- قلمرو زمانی پژوهش
زمان اجرای این پژوهش از مهر ۱۳۹۱ تا تیرماه۱۳۹۲ بوده و از دادها و اطلاعات ثبت شده اسناد در دپارتمان های مختلف شرکت اسنوا درسال کاری ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مورد استفاده قرار گرفته است .
۱-۱۱- تعریف واژگان کلیدی
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( Analytical Hierarchy Process): یکی از فنون تصمیم گیری چند معیاره است که به منظور تصمیم گیری و انتخاب یک گزینه از میان گزینه های متعدد تصمیم، با توجه به معیارهایی که تصمیم گیرنده تعیین می کند، به کار می رود(مهرگان،۱۳۸۳: ۱۶۵).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.