جستجوی مقالات فارسی – سیستم اعلان واطفاء حریقارائه مدل ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی …

شکل ۲-۴- نمای یک زنجیره تامین ویژه ۳۳
شکل ۳-۱- مراحل توسعه مدل ترکیبی AHP-GP 57
شکل ۳-۲- معیارهای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان ۶۱
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول ۲-۱- تفاوت مدل های تصمیم گیری با شاخص ها و اهداف چندگانه ۱۸
جدول ۲-۲- ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم ۲۳
جدول ۲-۳- شاخص تصادفی ۲۶
جدول ۲-۴- رابطه بین متغیرهای انحراف از آرمان مثبت و منفی ۲۷
جدول ۲-۵- صورت بندی آرمان ۳۰
جدول ۲-۶- معیارهای ارائه شده توسط دیکسون ۳۹
جدول ۲-۷- معیارها و زیرمعیارهای ارائه شده توسط الرام ۴۰
جدول ۲-۸- معیارها و زیرمعیارهای ارائه شده توسط مین ۴۱
جدول ۲-۹- معیارها و زیرمعیارهای ارائه شده توسط چو ۴۲
جدول ۲-۱۰- معیارها و زیرمعیارهای ارائه شده توسط رزمی و همکاران ۴۳
جدول ۲-۱۱- معیارهای ارائه شده توسط دمیرتاس ۴۳
جدول ۲-۱۲- طبقه بندی رهیافتهای ارزیابی تأمین کننده ۴۷
جدول ۳-۱- متغیرها و پارامترهای مدل ۶۱
جدول ۴-۱- ماتریس مقایسات زوجی معیارهای اصلی شرکت اسنوا اصفهان ۷۰
جدول ۴-۲- ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارهای معیار اصلی کیفیت در شرکت اسنوا اصفهان ۷۰
جدول ۴-۳- ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارهای معیار انعطاف پذیری در شرکت اسنوا اصفهان ۷۱
جدول ۴-۵- اولویت بندی زیرمعیارهای کیفیت با استفاده از روش AHP 71
جدول ۴-۶- اولویت بندی زیرمعیارهای انعطاف پذیری با استفاده از روش AHP 72
جدول ۴-۷- اولویت بندی نهایی معیارها در شرکت اسنوا اصفهان با استفاده از روش AHP 73
جدول ۴-۸- وزن نسبی تامین کنندگان نسبت به معیار قیمت مواد اولیه ۷۳
جدول ۴-۹- وزن نسبی تامین کنندگان نسبت به معیار تحویل به موقع ۷۴
جدول ۴-۱۰- وزن نسبی تامین کنندگان نسبت به معیار انعطاف پذیری در حجم ۷۴
عنوان صفحه
جدول ۴-۱۱- وزن نسبی تامین کنندگان نسبت به معیار انعطاف پذیری در بهبود کیفیت ۷۵
جدول ۴-۱۲- وزن نسبی تامین کنندگان نسبت به معیار هزینه حمل و نقل ۷۵
جدول ۴-۱۳- وزن نسبی تامین کنندگان نسبت به زیر معیار استحکام ۷۶
جدول ۴-۱۴- ماتریس تصمیم تامین کنندگان با توجه به زیر معیارهای کیفیت ۷۶
جدول ۴-۱۵- محاسبات ترکیب وزنی تامین کنندگان با توجه به زیر معیارهای کیفیت در شرکت اسنوا اصفهان ۷۷
جدول ۴-۱۶- محاسبات ترکیب وزنی تامین کنندگان با توجه به معیارها و زیرمعیارها در شرکت اسنوا اصفهان ۷۷
جدول ۴-۱۷- اولویت بندی نهایی تامین کنندگان با استفاده از روش AHP 78
جدول ۴-۱۸- اطلاعات مربوط به عملکرد هر یک از تامین کنندگان ۷۹
جدول ۴-۱۹- مقدار آرمان برای هر هدف ۸۰

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.