طراحی سیستم هیبریدی متشکل از سیستم خبره فازی و متد تاپسیس فازی برای انتخاب مناسب …

Unimail
eBay
شکل ۲-۱۳ : معیار های مثبت و منفی تجارت اینترنتی
در ادامه با کمک منطق فازی و متد تاپسیس به مقداردهی و وزن دهی به معیار ها پرداخته شده و از میان چهار سایت مورد مطالعه ، سایت HOME PCدر رتبه اول قرار گرفت. در انتها سان ولین با کمک روش تاپسیس فازی دریافتند که از میان تمام معیارها، دو معیار امنیت و اطمینان بیشترین تاثیر مثبت را برروی کاربران این گونه سایت ها می گذارند.
روحانی و همکارانش]۴۱[طی مقاله ای در سال ۲۰۱۲ به بررسی وارزیابی هوش تجاری برای سیستم های سازمانی پرداختند. از این رو با ارائه ی یک سیستم پشتیبانی از تصمیمات مدیران سازمان ها را جهت خرید و یا ارتقاء سیستم های سازمانی خود حمایت کردند.لازم به ذکر است این مدل با توجه به نوع سازمان مدیران را در انتخاب مناسب ترین هوش سازمانی کمک و پشتیبانی میکند. در شکل ۲-۱۴ نگاهی کوتاه به مراحل انجام کار پرداخته شده است.
Forming decision making team

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

Determining alternatives
Determining the criteria

Stage 1

Structuring fuzzy decision matrixviadedesicion-making team
Assignin criteria weights viadecision-making teams

Stage 2

Determining the final rank
Computing scores of alternativeswith fuzzy TOPSIS

Stage 3
Evaluation result
شکل ۲-۱۴ : مراحل سیستم پشتیبانی از تصمیم
برای انجام محاسبات ۳۴ معیار مختلف برای ارزیابی هوش سازمانی انتخاب شده و پنج سیستم سازمانی فرضی نیز با عنوان گزینه های پیشنهادی مطرح شده است.نویسندگان این مقاله با تاکید بر منطقی و مفید بودن روش تاپسیس فازی استفاده از دیگر روش هایMCDM در محیط فازی را به عنوان کارهای آینده پیشنهاد کردند.
کلمنیس و همکارانش]۴۲[ در سال ۲۰۱۱ در طی مقاله ای با عنوان ” انتخاب مدیر با کمک تاپسیس فازی” سعی در انتخاب مناسب ترین و شایسته ترین مدیر برای بخش های مختلف سازمان داشتند.آنان اعتقاد داشتند که هر مدیر باید دارای توانایی ها و ویژگی هایی برای ورود سازمان خود به محیط رقابتی بازار باشد تا بتواند نتایج مثبت ومفیدی را برای سازمان خود به عمل آورد.از این رو مدیران نقش بسیار مهمی را برای رسیدن سازمان به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود ایفا میکنند.باتوجه به اهمیت و پیچدگی این موضوع آنان از روش های تصمیم گیری چند معیاره گروهی بر پایه منطق فازی استفاده کردند. از میان این روش ها روش تاپسیس فازی انتخاب و ارائه شد.