فهرست بستن

مقاله درباره رگرسیون، بهره بردار، مدل رگرسیون، شهرستان سپیدان

با موجودیت دام و دامدار:
۶ـ۱ـ۴ـ بررسی امکان پیش بینی بهره بردار فوت شده به عنوان متغیر وابسته یا پاسخ در سطح مراتع شهرستان سپیدان با استفاده از متغیرهای مستندِ اداره متولی امور مراتع همچون مساحت مرتع مندرج در پرونده ممیزی، تعداد بهره بردار ذی حق مندرج در پرونده ممیزی مرتع، تعداد دام موجود و مجاز مندرج در پرونده ممیزی مرتع به عنوان متغیر مستقل یا پیش بین؟
*** بهره بردار فوت شده* تعداد بهره بردار ذی حق: داده های این دو متغیر با استفاده از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enter برازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۲۵۳/۰ می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۷/۱۰ درصد داده ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد پایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVA بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. لذا استفاده از تعداد بهره بردار ذی حق شناسایی شده در هنگام ممیزی مرتع برای برآورد تعداد بهره برداران فوت شده موجود در تمام سطح مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
*** بهره بردار فوت شده* مساحت مرتع: داده های این دو متغیر با استفاده از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enter برازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۰۱۶/۰- می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۶/۱ درصد داده ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیار پایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVA بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. لذا استفاده از مساحت مرتع برای برآورد تعداد بهره برداران فوت شده موجود در تمام سطح مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
*** بهره بردار فوت شده* دام موجود مندرج در پرونده های ممیزی مرتع: داده های این دو متغیر با استفاده از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enter برازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۰۵۰/۰- می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۵ درصد داده ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیار پایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVA بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. لذا استفاده از دام موجود و مندرج در پرونده های ممیزی مرتع برای برآورد تعداد بهره برداران فوت شده موجود در تمام سطح مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.

*** بهره بردار فوت شده* دام مجاز مندرج در پرونده های ممیزی مرتع: داده های این دو متغیر با استفاده از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enter برازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۰۱۶/۰ می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۶/۱ درصد داده‌ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیار پایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی‌باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVA بزرگتر از ۰۵/۰ می‌باشد. لذا استفاده از دام مجاز و مندرج در پرونده های ممیزی مرتع برای برآورد تعداد بهره برداران فوت شده موجود در تمام سطح مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است. لذا به استناد متغیرهای مستند اداره متولی امور مراتع شهرستان سپیدان امکان برآورد توزیع بهره برداران فوت شده و تعیین تکلیف نشده موجود در سطح شهرستان سپیدان ممکن نمی باشد. از آنجائیکه درصد بسیار پایینی از متغیر پاسخ توسط این متغیرهای مستند، تبیین می شدند، لذا باید به دنبال متغیرهای دیگری بود که درصد بالای از تغییرات بهره برداران فوت شده را تبیین نماید. نتایج حاصل از نمونه های تحقیق در بحث بهره بردار فوت شده در این پژوهش پایان نامه ایی قابل تعمیم به کل مراتع شهرستان سپیدان نمی باشد.

۷ـ۱ـ۴ـ بررسی امکان پیش بینی دام موجود فعلی مراتع در زمان اخذ داده‌های پایان نامه‌ایی به عنوان متغیر وابسته یا پاسخ در سطح مراتع شهرستان سپیدان با استفاده از متغیرهای مستندِ اداره متولی امور مراتع همچون مساحت مرتع مندرج در پرونده ممیزی، تعداد بهره بردار ذی حق مندرج در پرونده ممیزی مرتع، تعداد دام موجود و مجاز مندرج در پرونده ممیزی مرتع به عنوان متغیر مستقل یا پیش بین؟
*** دام موجود فعلی* تعداد بهره بردار ذی حق: داده های این دو متغیر با استفاده از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enter برازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۰۱۶/۰- می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۶/۱ درصد داده ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیارپایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVA بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. لذا استفاده از تعداد بهره بردار ذی حق شناسایی شده در هنگام ممیزی مرتع برای برآورد تعداد دام موجود فعلی مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
*** دام موجود فعلی * مساحت مرتع: داده های این دو متغیر با استفاده از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enter برازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۰۵۳/۰- می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۳/۵ درصد داده ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیار پایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVA بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. لذا استفاده از مساحت مرتع برای برآورد تعداد بهره برداران فوت شده موجود در تمام سطح مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
*** دام موجود فعلی * دام موجود مندرج در پرونده های ممیزی مرتع: داده های این دو متغیر با استفاده از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enter برازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۰۸۳/۰ می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۳/۸ درصد داده‌ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیار پایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVA بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. لذا استفاده از دام موجود و مندرج در پرونده های ممیزی مرتع برای برآورد دام موجود فعلی مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
*** دام موجود فعلی * دام مجاز مندرج در پرونده های ممیزی مرتع: داده های این دو متغیر با استفاده از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enter برازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۰۶۸/۰ می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۸/۶ درصد داده ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیار پایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVA بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. لذا استفاده از دام مجاز و مندرج در پرونده های ممیزی مرتع برای برآورد تعداد بهره برداران فوت شده موجود در تمام سطح مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است. لذا به استناد متغیرهای مستند اداره متولی امور مراتع شهرستان سپیدان امکان برآورد توزیع دام موجود فعلی مستقر در سطح شهرستان سپیدان ممکن نمی باشد. از آنجائیکه درصد بسیار پایینی از متغیر پاسخ توسط این متغیرهای مستند، تبیین می شدند، لذا باید به دنبال متغیرهای دیگری بود که درصد بالای از تغییرات دام موجود فعلی مراتع شهرستان سپیدان را تبیین نماید. نتایج حاصل از نمونه های تحقیق در بحث دام موجود فعلی مراتع در این پژوهش پایان نامه ایی قابل تعمیم به کل مراتع شهرستان سپیدان نمی باشد.

۸ـ۱ـ۴ـ بررسی امکان پیش بینی بهره برداران ترک مرتع کرده به عنوان متغیر وابسته یا پاسخ در سطح مراتع شهرستان سپیدان با استفاده از متغیرهای مستندِ اداره متولی امور مراتع همچون مساحت مرتع مندرج در پرونده ممیزی، تعداد بهره بردار ذی حق مندرج در پرونده ممیزی مرتع، تعداد دام موجود و مجاز مندرج در پرونده ممیزی مرتع به عنوان متغیر مستقل یا پیش بین؟
*** بهره برداران ترک مرتع کرده* تعداد بهره بردار ذی حق: داده های این دو متغیر با استفاده از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enterبرازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۰۰۷/۰- می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۷/۰ درصد داده ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیارپایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVAبزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. لذا استفاده از تعداد بهره‌بردار ذی حق شناسایی شده در هنگام ممیزی مرتع برای برآورد تعداد دام موجود فعلی مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
*** بهره‌برداران ترک مرتع کرده * مساحت مرتع: داده های این دو متغیر با استفاده از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enterبرازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۰۰۸/۰ می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۸/۰ درصد داده ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیار پایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVAبزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. لذا استفاده از مساحت مرتع برای برآورد تعداد بهره برداران فوت شده موجود در تمام سطح مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
*** بهره برداران ترک مرتع کرده * دام موجود مندرج در پرونده های ممیزی مرتع: داده های این دو متغیر با استفاده از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enterبرازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۰۰۱/۰ می باشد، لذ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *