فهرست بستن

مقاله درباره رگرسیون، شهرستان سپیدان، مدل رگرسیون، بهره بردار

ا می توان نتیجه گرفت که تنها ۱/۰ درصد داده ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیار پایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVAبزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. لذا استفاده از دام موجود و مندرج در پرونده های ممیزی مرتع برای برآورد دام موجود فعلی مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
*** بهره برداران ترک مرتع کرده * دام مجاز مندرج در پرونده های ممیزی مرتع: داده های این دو متغیر با استفاده از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enterبرازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۱۴۷/۰ می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۷/۱۴ درصد داده ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیار پایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVAبزرگتر از ۰۵/۰ می‌باشد. لذا استفاده از دام مجاز و مندرج در پرونده های ممیزی مرتع برای برآورد تعداد بهره برداران ترک مرتع کرده در تمام سطح مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
لذا به استناد متغیرهای مستند اداره متولی امور مراتع شهرستان سپیدان امکان برآورد توزیع بهره‌برداران ترک مرتع کرده در سطح شهرستان سپیدان ممکن نمی باشد. از آنجائیکه درصد بسیار پایینی از متغیر پاسخ توسط این متغیرهای مستند، تبیین می شدند، لذا باید به دنبال متغیرهای دیگری بود که درصد بالای از تغییرات بهره برداران ترک مرتع کرده مراتع شهرستان سپیدان را تبیین نماید. نتایج حاصل از نمونه های تحقیق در بحث بهره برداران ترک مرتع کرده در این پژوهش پایان نامه ایی قابل تعمیم به کل مراتع شهرستان سپیدان نمی باشد.

۹ـ۱ـ۴ـ بررسی امکان پیش بینی تعداد دامداران غیرقانونی به عنوان متغیر وابسته یا پاسخ در سطح مراتع شهرستان سپیدان با استفاده از متغیرهای مستندِ اداره متولی امور مراتع همچون مساحت مرتع مندرج در پرونده ممیزی، تعداد بهره بردار ذی حق مندرج در پرونده ممیزی مرتع، تعداد دام موجود و مجاز مندرج در پرونده ممیزی مرتع به عنوان متغیر مستقل یا پیش بین؟
*** تعداد دامداران غیرقانونی * تعداد بهره بردار ذی حق: داده های این دو متغیر با استفاده از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enterبرازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۱۰۳/۰ می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۳/۱۰ درصد داده ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیارپایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVA بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. لذا استفاده از تعداد بهره بردار ذی حق شناسایی شده در هنگام ممیزی مرتع برای برآورد تعداد دامداران غیر قانونی شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
*** تعداد دامداران غیرقانونی * مساحت مرتع: داده های این دو متغیر با استفاده از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enterبرازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۰۳۲/۰- می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۲/۳ درصد داده ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیار پایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVAبزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. لذا استفاده از مساحت مرتع برای برآورد تعداد دامداران غیر قانونی در تمام سطح مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
*** تعداد دامداران غیرقانونی * دام موجود مندرج در پرونده های ممیزی مرتع: داده های این دو متغیر با استفاده از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enterبرازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۰۴۳/۰- می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۳/۴ درصد داده ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیار پایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVAبزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. لذا استفاده از دام موجود و مندرج در پرونده های ممیزی مرتع برای برآورد تعداد دامداران غیر قانونی شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
*** تعداد دامداران غیرقانونی * دام مجاز مندرج در پرونده های ممیزی مرتع: داده های این دو متغیر با استفاده از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enterبرازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۱۲۷/۰ می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۷/۱۲ درصد داده‌ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیار پایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVAبزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. لذا استفاده از دام مجاز و مندرج در پرونده های ممیزی مرتع برای برآورد تعداد دامداران غیر قانونی در تمام سطح مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
لذا به استناد متغیرهای مستند اداره متولی امور مراتع شهرستان سپیدان امکان برآورد توزیع تعداد دامداران غیرقانونی در سطح شهرستان سپیدان ممکن نمی باشد. از آنجائیکه درصد بسیار پایینی از متغیر پاسخ توسط این متغیرهای مستند، تبیین می شدند، لذا باید به دنبال متغیرهای دیگری بود که درصد بالای از تغییرات دامداران غیرقانونی مراتع شهرستان سپیدان را تبیین نماید. نتایج حاصل از نمونه های تحقیق در بحث دامداران غیرقانونی در این پژوهش پایان نامه ایی قابل تعمیم به کل مراتع شهرستان سپیدان نمی باشد.

۱۰ـ۱ـ۴ـ بررسی امکان پیش بینی تعداد دامِ دامداران غیرقانونی به عنوان متغیر وابسته یا پاسخ در سطح مراتع شهرستان سپیدان با استفاده از متغیرهای مستندِ اداره متولی امور مراتع همچون مساحت مرتع مندرج در پرونده ممیزی، تعداد بهره بردار ذی حق مندرج در پرونده ممیزی مرتع، تعداد دام موجود و مجاز مندرج در پرونده ممیزی مرتع به عنوان متغیر مستقل یا پیش بین؟
*** تعداد دامِ دامداران غیرقانونی * تعداد بهره بردار ذی حق: داده های این دو متغیر با استفاده از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enterبرازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۰۲۲/۰- می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۲/۲ درصد داده ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیارپایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVAبزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. لذا استفاده از تعداد بهره بردار ذی حق شناسایی شده در هنگام ممیزی مرتع برای برآورد تعداد دام دامداران غیر قانونی مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
*** تعداد دامِ دامداران غیرقانونی * مساحت مرتع: داده های این دو متغیر با استفاده از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enterبرازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۰۳۷/۰- می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۷/۳ درصد داده ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیار پایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVAبزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. لذا استفاده از مساحت مرتع برای برآورد تعداد دامِ دامداران غیرقانونی در تمام سطح مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
*** تعداد دامداران غیرقانونی * دام موجود مندرج در پرونده های ممیزی مرتع: داده های این دو متغیر با استفاده از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enterبرازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۰۴۸/۰- می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۸/۴ درصد داده‌ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیار پایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVAبزرگتر از ۰۵/۰ می‌باشد. لذا استفاده از دام موجود و مندرج در پرونده های ممیزی مرتع برای برآورد تعداد دامِ دامداران غیرقانونی مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
*** تعداد دامِ دامداران غیرقانونی * دام مجاز مندرج در پرونده های ممیزی مرتع: داده های این دو متغیر با استفاده از روش رگرسیون خطی ساده تحت استراتژی Enterبرازش آماری گردید. ضریب همبستگی تعدیل شده برای این دو متغیر معادل ۱۶۸/۰ می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تنها ۸/۱۶ درصد داده ها توسط این مدل رگرسیونی تبیین می شوند، که البته درصد بسیار پایینی می باشد. این مدل رگرسیونی مناسب نمی باشد، به این دلیل که میزان معنی داری جدول ANOVAبزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. لذا استفاده از دام مجاز و مندرج در پرونده های ممیزی مرتع برای برآورد تعداد دامِ دامداران غیرقانونی در تمام سطح مراتع شهرستان سپیدان مناسب نمی باشد. هرچند فرض نرمال بودن مانده های ذخیر شده به استناد آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف تایید شده است.
لذا به استناد متغیرهای مستند اداره متولی امور مراتع شهرستان سپیدان امکان برآورد توزیع تعداد دامِ دامداران غیرقانونی در سطح شهرستان سپیدان ممکن نمی باشد. از آنجائیکه درصد بسیار پایینی از متغیر پاسخ توسط این متغیرهای مستند، تبیین می شدند، لذا باید به دنبال متغیرهای دیگری بود که درصد بالای از تغییرات دامِ دامداران غیرقانونی مراتع شهرستان سپیدان را تبیین نماید. نتایج حاصل از نمونه های تحقیق در بحث دامِ دامداران غیرقانونی در این پژوهش پایان نامه ایی قابل تعمیم به کل مراتع شهرستان سپیدان نمی باشد.
۲-۴- سوالات پژوهشی:
۱ـ۲ـ۴ـ آیا مرتعداران روستایی و عشایری شهرستان سپیدان نگرش متفاوتی نسبت به تاثیر اجرای اینگونه طرحها بر بیکاری موجود در منطقه دارند؟ آیا از دیدگاه مرتعداران مورد تحقیق، طرحهای مرتعداری بر کاهش بیکاری منطقه موثر بوده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *