فهرست بستن

مقاله درباره شهرستان سپیدان، تحلیل داده، پرسش نامه، گیاهان دارویی

معیشت آنها
نگرش
مرتعداران روستایی و عشایری مورد تحقیق

درصد فراوانی
همبستگی کرامر
آزمون u مان- ویتنی

روستایی
عشایری
معنی داری
مقدار
معنی داری
میانگین رتبه تاثیر گذاری

روستایی
عشایری
طیف نگرشی مرتعداران
خیلی کم
۴/۲۰
۳/۱۵
۳۶۹/۰
۱۷۹/۰
۰۶/۰
۵۶/۵۹
۰۸/۷۲

کم
۷/۳۲
۴/۲۲

متوسط
۷/۳۶
۲/۴۱

زیاد
۲/۱۰
۲۰

خیلی زیاد
۰
۲/۱

جمع کل
۱۰۰
۱۰۰

نمودار شماره ۹ـ۴: توزیع داده های نگرشی مرتعداران در ارتباط با تاثیرطرح مرتعداری بر معیشت آنها

همانگونه که در شکل نشان داده شده است، تمرکز داده های سوال پژوهشی مورد نظر در بخش مرکزی طیف متمرکز می باشند. هرچند فراوانی متفاوتی در سطح دو جامعه مراتعداران روستایی و عشایری مورد تحقیق مشاهده می گردد، ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نمی باشد. ۲/۱۰ درصد مرتعداران روستایی و ۲/۲۱ درصد مرتعداران عشایری اعتقاد دارند که اجرای طرحهای مرتعداری بر معیشت آنها اثر مثبت داشته است. در مقابل ۱/۵۳ درصد مرتعداران روستایی و ۷/۳۷ درصد مرتعداران عشایری اعتقاد دارند که اجرای طرحهای مرتعداری بر معیشت آنها اثر مثبت نداشته است. میانگین رتبه تاثیرگزاری پاسخ مرتعداران عشایری بیشترین تاثیر را در این نتیجه گیری داشته است.
۵ـ۲ـ۴ـ آیا مرتعداران روستایی وعشایری شهرستان سپیدان از اهداف اجرای طرحهای مرتعداری اطلاع دارند؟
بررسی نگرش مرتعداران مورد تحقیق نسبت به اطلاع آنها از اهداف اجرای طرحهای مرتعداری به صورت سوال پرسشنامهایی مد نظر قرار گرفت. وجوه متغیر مورد بررسی در ۵ طیف خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد مد نظر قرار گرفت. در حین پیمایش پاسخ دیگری اخذ نگردید، لذا همان ۵ طیف مد نظر قرار گرفت. دلایل کافی برای استفاده از معادلات ناپارامتریک وجود دارد. نتایج استفاده از U من ویت نی و V کرامر درباره رابطه پاسخ مرتعداران روستایی و عشایری شهرستان سپیدان نسبت به اطلاع آنها از اهداف طرحهای مرتعداری تفاوت چندانی مشاهده نمی شود. به عبارت دیگر اطمینان از وجود ارتباط و اختلاف آماری بین دو متغیر واقعاً وجود ندارد. اختلاف‌نظر مرتعداران مورد تحقیق در پیوند با سوال پژوهشی به استناد معادله U من ویت نی معنی‌دار نمیباشد، به عبارتی اختلاف‌نظری بین پاسخگویان پرسش نامه وجود ندارد و مرتعداران مورد تحقیق در هر دو سطح روستایی و عشایری، متفق‌القول گزینه خیلی کم و کم را پاسخ داده اند. همانطور که در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است، تمرکز داده های حاصل برای هر دو گروه مرتعداران روستایی و عشایری پاسخگو در اطراف طیف کم و خیلی کم قرار دارند. جدول و نمودارهای زیر توصیف و تحلیل دادهها را نشان میدهد.
نگرش
مرتعداران روستایی و عشایری مورد تحقیق

درصد فراوانی
همبستگی کرامر
آزمون u مان- ویتنی

روستایی
عشایری
معنی داری
مقدار
معنی داری
میانگین رتبه تاثیر گذاری

روستایی
عشایری
طیف نگرشی مرتعداران
خیلی کم
۹۶
۹/۹۲
۷۱۵/۰
۰۷۱/۰
۴۷۶/۰
۷۲/۶۶
۷۵/۶۸

کم
۲
۷/۴

متوسط
۲
۴/۲

زیاد
۰
۰

خیلی زیاد
۰
۰

جمع کل
۱۰۰
۱۰۰

جدول شماره ۶ـ۴: توصیف و تحلیل نگرش مرتعداران شهرستان سپیدان در ارتباط با اطلاع از اهداف طرح مرتعداری

نمودار شماره ۱۰ـ۴: توزیع داده های نگرشی مرتعداران در ارتباط با اطلاع آنها از اهداف طرحهای مرتعداری
همانگونه که در شکل نشان داده شده است، تمرکز داده های سوال پژوهشی مورد نظر در بخش نامناسب طیف متمرکز می باشند. هرچند فراوانی متفاوتی در سطح دو جامعه مراتعداران روستایی و عشایری مورد تحقیق مشاهده می گردد، ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نمی باشد. ۹۶ درصد مرتعداران روستایی و ۹/۹۲ درصد مرتعداران عشایری میزان اطلاع خود از اهداف طرحهای مرتعداری را خیلی کم عنوان کرده اند. هیچکدام از مرتعداران مورد تحقیق گزینه های زیاد یا خیلی زیاد را انتخاب نکردند. میانگین رتبه تاثیرگزاری پاسخ مرتعداران عشایری بیشترین تاثیر را در این نتیجه گیری داشته است.

۶ـ۲ـ۴ـ بررسی اهمیت مرتع از نگاه مرتعداران روستایی و عشایری شهرستان سپیدان؟
بررسی نگرش مرتعداران مورد تحقیق نسبت به اطلاع آنها از اهداف اجرای طرحهای مرتعداری به صورت سوال پرسشنامهایی باز مد نظر قرار گرفت. پاسخ ارائه شده آنها در قالب ۵ وجه طبقه بندی شد. طبقات پاسخ ارائه شده آنها عبارتند از: درآمد و رفاه بیشتر؛ تولید علوفه و استمرار دامداری؛ پرورش گیاهان دارویی؛ حفظ طبیعت وجلوگیری از سیل و درنهایت تولید گوشت. دلایل کافی برای استفاده از معادلات ناپارامتریک وجود دارد. نتایج استفاده از U من ویت نی و V کرامر درباره رابطه پاسخ مرتعداران روستایی و عشایری شهرستان سپیدان نسبت به اطلاع آنها از اهداف طرحهای مرتعداری تفاوت چندانی مشاهده نمی شود. به عبارت دیگر اطمینان از وجود ارتباط و اختلاف آماری بین دو متغیر واقعاً وجود ندارد. اختلاف‌نظر مرتعداران مورد تحقیق در پیوند با سوال پژوهشی به استناد معادله U من ویت نی معنی‌دار نمیباشد، به عبارتی اختلاف‌نظری بین پاسخگویان پرسش نامه وجود ندارد و مرتعداران مورد تحقیق در هر دو سطح روستایی و عشایری، متفق‌القول گزینه های تولید علوفه و استمرار دامداری و سپس گزینه درآمد و رفاه بیشتر را پاسخ گفته اند. همانطور که در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است، تمرکز داده های حاصل برای هر دو گروه مرتعداران روستایی و عشایری به روشنی گویای این واقعیت است که تولید علوفه و استمرار دامداری و مضافاً درآمد بالاتر و رفاه بیشتر جزء فکری و نگرشی آنها به مرتع و مرتعداری است. جدول و نمودارهای زیر توصیف و تحلیل دادهها را نشان میدهد.
نگرش
مرتعداران روستایی و عشایری مورد تحقیق

درصد فراوانی
همبستگی کرامر
آزمون u مان- ویتنی

روستایی
عشایری
معنی داری
مقدار
معنی داری
میانگین رتبه تاثیر گذاری

روستایی
عشایری
طیف نگرشی مرتعداران
درآمد و رفاه بیشتر
۲۴
۵/۳۰
۳۳۰/۰
۱۸۷/۰
۵۸۳/۰
۶۹/۶۸
۱۶/۶۵

تولید علوفه و استمرار دامداری
۵۰
۹/۴۳

پرورش گیاهان دارویی
۸
۹/۴

حفظ طبیعت وجلوگیری از سیل
۱۲
۵/۱۹

تولید گوشت
۶
۵/۱

جمع کل
۱۰۰
۱۰۰

جدول شماره ۷ـ۴: توصیف و تحلیل نگرش مرتعداران شهرستان سپیدان در ارتباط با اهمیت مرتع

نمودار شماره ۱۱ـ۴: توزیع داده های نگرشی مرتعداران در ارتباط با اهمیت مرتع

همانگونه که در شکل نشان داده شده است، تمرکز داده های سوال پژوهشی مورد نظر در بخش تولید علوفه و استمرار دامداری و مضافاً درآمد و رفاه بیشتر متمرکز می باشند. هرچند فراوانی متفاوتی در سطح دو جامعه مراتعداران روستایی و عشایری مورد تحقیق مشاهده می گردد، ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نمی باشد. میانگین رتبه تاثیرگزاری پاسخ مرتعداران روستایی بیشترین تاثیر را در این نتیجه گیری داشته است.

۷ـ۲ـ۴ـ آیا مرتعداران روستایی وعشایری شهرستان سپیدان در پروژه های اجرایی طرحهای مرتعداری مشارکت داشته اند؟
بررسی نگرش مرتعداران مورد تحقیق نسبت به مشارکت در پروژه های اجرایی طرحهای مرتعداری به صورت سوال پرسشنامهایی مد نظر قرار گرفت. وجوه متغیر مورد بررسی در ۷ طیف کاشت بذر؛ مدیریت چرا؛ قرقبانی؛ احداث آبشخور و منبع ذخیره آب؛ ممیزی و تنسیق مراتع؛ بیمه مرتع و هیچکدام مد نظر قرار گرفت. در حین پیمایش پاسخ دیگری اخذ نگردید، لذا همان ۷ طیف مد نظر قرار گرفت. دلایل کافی برای استفاده از معادلات ناپارامتریک وجود دارد. نتایج استفاده از U من ویت نی و V کرامر درباره رابطه پاسخ مرتعداران روستایی و عشایری شهرستان سپیدان نسبت به مشارکت آنها در اجرای طرح‌های مرتعداری تفاوت دارد. به عبارت دیگر اطمینان از وجود ارتباط و اختلاف آماری بین دو متغیر واقعاً وجود دارد. اختلاف‌نظر مرتعداران مورد تحقیق در پیوند با سوال پژوهشی به استناد معادله U من ویت نی معنی‌دار میباشد. همانطور که در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است، تمرکز داده‌های حاصل برای هر دو گروه مرتعداران روستایی و عشایری پاسخگو در اطراف طیف در هیچکدام از پروژه‌ها مشارکت نداشته ام قرار دارند. جدول و نمودارهای زیر توصیف و تحلیل دادهها را نشان می‌دهد.

جدول شماره ۸ـ۴: توصیف و تحلیل نگرش مرتعداران شهرستان سپیدان در ارتباط با مشارکت آنها در اجرای طرحهای مرتعداری
نگرش
مرتعداران روستایی و عشایری مورد تحقیق

درصد فراوانی
همبستگی کرامر
آزمون u مان- ویتنی

روستایی
عشایری
معنی داری
مقدار
معنی داری
میانگین رتبه تاثیر گذاری

روستایی
عشایری
طیف نگرشی مرتعداران
کاشت بذر
۰
۹/۵
۰۰۰/۰
۳۶۲/۰
۰۰۰/۰
۵۰/۷۹
۹۴/۵۹

مدیریت چرا
۰
۵/۲۳

قرقبانی
۰
۰

احداث آبشخور و منبع ذخیره آب
۰
۰

ممیزی و تنسیق مراتع
۰
۰

بیمه مرتع
۰
۰

هیچکدام
۱۰۰
۶/۷۰

جمع کل
۱۰۰
۱۰۰

—-

نمودارشماره ۱۲ـ۴: توزیع داده های نگرشی مرتعداران در ارتباط با مشارکت آنها در اجرای طرحهای مرتعداری

همانگونه که در شکل نشان داده شده است، تمرکز داده های سوال پژوهشی مورد نظر در بخش نامناسب طیف متمرکز می باشند. فراوانی متفاوتی در سطح دو جامعه مراتعداران روستایی و عشایری مورد تحقیق مشاهده می گردد که از نظر آماری معنی دار می باشد. همبستگی ۳۶ درصدی دو متغیر بر مبنای رابطه کرامر در طبقه ضعیف، معنی داری با شدت ۹۹ درصد و با جهت مثبت وجود دارد. میانگین رتبه تاثیرگزاری پاسخ مرتعداران روستایی بیشترین تاثیر را در این نتیجه گیری داشته است.

۸ـ۲ـ۴ـ آیا مرتعداران روستایی وعشایری شهرستان سپیدان مشارکت موثری در شناسایی مشکلات موجود در رابطه با طرحهای مرتعداری دارند؟
بررسی نگرش مرتعداران مورد تحقیق نسبت به شناسایی مشکلات موجود در رابطه با طرحهای مرتعداری به صورت سوال پرسشنامهایی مد نظر قرار گرفت. وجوه متغیر مورد بررسی در ۵ طیف خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد مد نظر قرار گرفت. در حین پیمایش پاسخ دیگری تحت این عنوان که از مفاد کتابچه طرح اطلاعی ندارم اخذ شد، لذا این پرسش با ۶ طیف مد نظر قرار گرفت. دلایل کافی برای استفاده از

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *