فهرست بستن

مقاله درباره شهرستان سپیدان، پرسش نامه، تحلیل داده

معادلات ناپارامتریک وجود دارد. نتایج استفاده از U من ویت نی و V کرامر درباره رابطه پاسخ مرتعداران روستایی و عشایری شهرستان سپیدان نسبت به مشارکت آنها در شناسایی مشکلات در رابطه با اجرای طرح مرتعداری تفاوت دارد. به عبارت دیگر اطمینان از وجود ارتباط و اختلاف آماری بین دو متغیر واقعاً وجود دارد. اختلاف‌نظر مرتعداران مورد تحقیق در پیوند با سوال پژوهشی به استناد معادله U من ویت نی معنی‌دار میباشد، به عبارتی اختلاف نظر بین پاسخگویان پرسش نامه وجود دارد. مرتعداران مورد تحقیق در هر دو سطح روستایی و عشایری، متفق القول گزینه خیلی کم را پاسخ داده اند. همانطور که در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است، تمرکز داده‌های حاصل برای هر دو گروه مرتعداران روستایی و عشایری پاسخگو در اطراف طیف خیلی کم قرار دارند. جدول و نمودارهای زیر توصیف و تحلیل دادهها را نشان میدهد.

جدول شماره ۹ـ۴ : توصیف و تحلیل نگرش مرتعداران شهرستان سپیدان در ارتباط با مشارکت آنها در شناسایی مشکلات در رابطه با اجرای طرح مرتعداری
نگرش
مرتعداران روستایی و عشایری مورد تحقیق

درصد فراوانی
همبستگی کرامر
آزمون u مان- ویتنی

روستایی
عشایری
معنی داری
مقدار
معنی داری
میانگین رتبه تاثیر گذاری

روستایی
عشایری
طیف نگرشی مرتعداران
خیلی کم
۹۰
۴/۶۹
۰۲۷/۰
۲۶۱/۰
۰۱/۰
۷۵/۵۹
۸۵/۷۲

کم
۰
۹/۵

متوسط
۰
۹/۵

زیاد
۰
۰

خیلی زیاد
۰
۰

از مفاد کتابچه اطلاعی ندارم
۱۰
۸/۱۸

جمع کل
۱۰۰
۱۰۰

نمودار شماره ۱۳ـ۴: توزیع داده های نگرشی مرتعداران در ارتباط با مشارکت آنها در شناسایی مشکلات در رابطه با اجرای طرح مرتعداری
همانگونه که در شکل نشان داده شده است، تمرکز داده های سوال پژوهشی مورد نظر در بخش نامناسب طیف متمرکز می باشند. فراوانی متفاوتی در سطح دو جامعه مراتعداران روستایی و عشایری مورد تحقیق مشاهده می گردد که از نظر آماری معنی دار می باشد. همبستگی ۲۶ درصدی دو متغیر بر مبنای رابطه کرامر در طبقه ضعیف، معنی داری با شدت ۹۵ درصد و با جهت مثبت وجود دارد. میانگین رتبه تاثیرگزاری پاسخ مرتعداران عشایری بیشترین تاثیر را در این نتیجه گیری داشته است.
۹ـ۲ـ۴ـ آیا مرتعداران روستایی وعشایری شهرستان سپیدان مشارکت موثری در رفع مشکلات موجود در رابطه با طرحهای مرتعداری دارند؟
بررسی نگرش مرتعداران مورد تحقیق نسبت به مشارکت موثری در رفع مشکلات موجود در رابطه با طرحهای مرتعداری به صورت سوال پرسشنامهایی مد نظر قرار گرفت. وجوه متغیر مورد بررسی در ۵ طیف خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد مد نظر قرار گرفت. در حین پیمایش پاسخهای دیگری تحت این عنوان مشکلی وجود ندارد و طرحی برای ما اجرا نکرده اند، اخذ شد، لذا این پرسش با ۷ طیف مد نظر قرار گرفت. دلایل کافی برای استفاده از معادلات ناپارامتریک وجود دارد. نتایج استفاده از U من ویت نی و V کرامر درباره رابطه پاسخ مرتعداران روستایی و عشایری شهرستان سپیدان نسبت به مشارکت آنها در رفع مشکلات در رابطه با اجرای طرح مرتعداری تفاوت دارد. به عبارت دیگر اطمینان از وجود ارتباط و اختلاف آماری بین دو متغیر واقعاً وجود دارد. اختلاف‌نظرمرتعداران مورد تحقیق در پیوند با سوال پژوهشی به استناد معادله U من ویت نی معنی‌دار میباشد، به عبارتی اختلاف نظر بین پاسخگویان پرسش نامه وجود دارد. مرتعداران مورد تحقیق در هر دو سطح روستایی و عشایری، متفق‌القول گزینه خیلی کم را پاسخ داده اند. همانطور که در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است، تمرکز داده های حاصل برای هر دو گروه مرتع

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *