فهرست بستن

منابع و ماخذ پایان نامه مورفولوژی

نفت…………………………………………………………………………………………………………… ۴۰
فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۲
۲-۱- مروری بر کارهای گذشته:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲
فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸
۳-۱- مواد و روشها: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
۳-۱-۱- روش سنتز اکسید روی در ابعاد نانو:…………………………………………………………………………………………………………………… Error! Bookmark not defined.
۳-۱-۲- سنتز پلی سولفات فریک:………………………………………………………………………………………………………………………………….. Error! Bookmark not defined.
۳-۱-۲-۱- بررسی ساختاری و ریختشناسی(مورفولوژی):……………………………………………………………………………………………………. Error! Bookmark not defined.
۳-۱-۲-۲- طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه:……………………………………………………………………………………………………………….. Error! Bookmark not defined.
۳-۱-۲-۳- روش پراش پرتو ایکس:………………………………………………………………………………………………………………………………… Error! Bookmark not defined.
۳-۱-۲-۴- میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM):…………………………………………………………………………………………………………… Error! Bookmark not defined.
۳-۱-۳- بررسی قدرت اسیدی(pH) در طی فرآیند کهنگی و آزمون پایداری:………………………………………………………………………. Error! Bookmark not defined.
۳-۱-۴- پتانسیل زتا:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Error! Bookmark not defined.
۳-۱-۵- آزمایشهای مرتبط:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. Error! Bookmark not defined.
۳-۱-۶- روشهای تحلیلی:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Error! Bookmark not defined.
فصل چهار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Error! Bookmark not defined.
۴-۱- نتایج و بحث:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Error! Bookmark not defined.
۴-۱-۱- ساختار و ریختشناسی(مورفولوژی):……………………………………………………………………………………………………………………. Error! Bookmark not defined.
۴-۱-۱-۱- تحلیل طیف FTIR:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. Error! Bookmark not defined.
۴-۱-۱-۲- الگوهای XRD و تحلیل TEM:………………………………………………………………………………………………………………….. Error! Bookmark not defined.
۴-۱-۲- خواص ZnOPFS:………………………………………………………………………………………………………………………………………… Error! Bookmark not defined.
۴-۱-۲-۱- پایداری ZnOPS:……………………………………………………………………………………………………………………………………… Error! Bookmark not defined.
۴-۱-۲-۲- تغییر قدرت اسیدی طی دورهی کهنگی ZnOPFS :………………………………………………………………………………………… Error! Bookmark not defined.
۴-۱-۲-۳- تاثیر pH و نسبت مولی آهن/ روی(Zn/Fe) بر پتانسیل زتا:………………………………………………………………………………. Error! Bookmark not defined.
۴-۱-۳- عملکرد ZnOPFS در فرآیند انعقاد:………………………………………………………………………………………………………………… Error! Bookmark not defined.
۴-۱-۳-۱- حذف کدورت :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… Error! Bookmark not defined.
۴-۱-۳-۲-میزان ته نشینی:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Error! Bookmark not defined.
۴-۱-۳-۳- حذف SS و COD :……………………………………………………………………………………………………………………………………. Error! Bookmark not defined.
فصل پنج…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Error! Bookmark not defined.
۵-۱- نتیجه گیری:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Error! Bookmark not defined.
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………….۸۴

فهرست جداول
عنوان جدول صفحه
جدول ۳-۱. مشخصات اصلی مربوط به تولید آزمایشگاهی پلی سولفات فریک……………………………………………………………. ۶۰
جدول ۴-۱. پایداری گروه های مختلف ZnOPFS و PFA………………………………………………………………………………………. 69

فهرست شکل ها
عنوان شکل شکل
شکل ۳-۱. تصویر SEM از نانوذرات اکسیدروی در مقیاس ۵ میکرومتر………………………………………………………………………. ۵۹
شکل ۳-۲. تصویر SEM از نانوذرات اکسیدروی در مقیاس ۵۰۰ نانومتر………………………………………………………………………. ۵۹
شکل ۴-۱. طیف FTIR نمونه ZnOPFS(N=20) در مقادیر pH اولیه متفاوتpH 3.0) (pH 2.0 ,…………………………………. 65
شکل ۴-۲. طیف XRD از نمونه ZnOPFS (n=2.0 و pHاولیه =۲.۰)…………………………………………………………………………. ۶۷
شکل ۴-۳. عکس TEM در ابعاد میکرو از ZnOPFS………………………………………………………………………………………………… 68
شکل ۴-۴. تغییرات Ph با گذشت زمان الف) ZnOPFS با مقدار n متفاوت ب)ZnOPFS در Ph اولیه ی متفاوت………… ۷۱
شکل ۴-۵. الف) تاثیر pH بر پتانسیل زتای نمونه ی ZnOPFS ( ب).تاثیر n بر روی پتانسیل زتای تعلیق دیاتومیت و پساب روغنی بعد از اضافه کردن ZnOPFS……………………………………………………………………………………………………………………………74
شکل ۴-۶. تاثیر pH اولیه ی نمونه ی ZnOPFS بر روی باقی مانده کدورت پساب روغنی……………………………………………….۷۵
شکل ۴-۷. تاثیر مقدار منعقد کننده بر باقی مانده ی کدورت پساب های روغنی در pH های متفاوت : الف ) pH=4.5 ; ب) pH=7.0 ; پ) pH=9.5……………………………………………………………………………………………………………………………………………..78
شکل ۴-۸. . مقایسه ی میزان ته نشینی بین ZnOPFS و پلی آکریل آمید و پلی سولفات سیلیکات روی…………………………….. ۸۰
شکل ۴-۹. تاثیر مقدار منعقد کننده ی مصرفی بر حذف ذرات معلق جامد………………………………………………………………………. ۸۱
شکل ۴-۱۰. تاثیر مقدار منعقد کننده ی مصرفی بر حذف COD……………………………………………………………………………………….82

فهرست علائ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *