فهرست بستن

منابع پایان نامه ارشد درباره امام سجاد، امام زمان، امام زمان (عج)

خداوند کسي نميتواند خلق کند” و گروه ديگر گفتند: “خداوند ائمه (ع) را بر اين کار قادر ساخت و به آنان تفويض نمود؛ پس خلق کردند و روزي دادند”. آنان در اين مسأله دچار تنازعي شديد شدند؛ يکي از آنها گفت: “چرا نزد ابي جعفر محمد بن عثمان العمري نميرويد تا از او بخواهيد مشکل را حل کند و حق را برايتان روشن سازد زيرا او راهي است براي پرسش از حضرت صاحب الامر (عج)” ؛ همه داوري ابو جعفر را پذيرفتند و تسليم قول آن شخص شدند و سخنش را اجابت کردند. سپس مشکل را نوشتند و نامهاي براي ابوجعفر فرستادند. پس از جانب او به آنان توقيعي فرستاده شد که در آن نوشته بود: “خداوند، اوست که اجسام را خلق ميکند و ارزاق را قسمت، زيرا نه جسم است و نه در جسمي حلول کرده است. مانندي ندارد و شنوا و داناست. اما ائمه (ع) از خداوند درخواست ميکنند پس او خلق ميکند و درخواست ميکنند پس او رزق ميدهد و اين خلق و رزق را بهخاطر اجابت درخواست و بزرگداشت حقشان انجام ميدهد””.
نمايه:
اختلاف بين شيعيان بر سر تفويض يا عدم تفويض خلق و رزق به ائمه (ع)
پرسش از نائب خاص امام زمان (عج) درباره تفويض خلق و رزق به ائمه (ع)
مستند رد تفويض خلق و رزق به ائمه، جسم نبودن و حلول کننده نبودن خدا در جسم
خلق و رزق خداوند، با درخواست ائمه، بهخاطر بزرگداشت آنان
2-2. دسته بندي و ارتباط نمايه‌ها با روايات
در اين بخش بين نمايه‌ها و روايات ارتباط برقرار کرديم، فايده اين کار سرعت و سهولت دسترسي به رواياتي است که نمايه خاصي در آن‌ها آمده است. براي مثال کسي که قصد دارد ببيند در کدام يک از روايات، به آيه “ما اتاکم الرسول…” استناد شده است و يا در کدام، تفويض تحريم مسکرات به پيامبر (ص) صورت گرفته است، شماره همه روايات مورد نظر را در مقابل نمايه مذکور ملاحظه مي‌کند و با مراجعه به بخش روايات از روي شماره‌ها روايات را مي‌يابد.
2-2-1. پيامبر (ص)
تفويض به پيامبر: 4 – 4/3 – 4/5 – 6 – 6/1 – 6/2 – 6/3 – 6/4 – 6/6 – 6/7 -15 – 20 – 20/1 – 28- 28/1 – 28/2 – 3 – 3/1 – 3/2: تفويض امر به پيامبر: 19/3 – 7 – 7/1 – 16 – 6/5؛ تفويض دين به پيامبر: 12- 12/1 – 13 – 13/1 – 19/1: تفويض امر دين به محمد (ص): 4/1 – 4/2 – 4/4 – 22 – 31 – 33؛ تفويض امر دين و امت به پيامبر: 24؛ تفويض همه چيز به پيامبر: 15؛ تفويض امر خلق به پيامبر: 11 – 11/1 – 11/2 – 11/3؛ تفويض تحليل و تحريم به پيامبر: 19 – 19/4: تفويض اشيا به پيامبر: 10 – 10/1؛ تفويض حکم به پيامبر: 9- 9/1 – 9/2
2-2-2. فقط پيامبر (ص)
تفويض فقط به پيامبر از ميان همه انبياء: 12/1
2-2-3. ساير انبياء (س)
تفويض به سليمان (ع): 4 – 4/1 – 4/3 – 4/5 – 15؛ تفويض امر ملک به داود (ع): 4/2 – 4/4
2-2-4. پيامبر و ائمه (س)
تفويض امر به ائمه توسط خدا 3 – 3/1 -3/2؛تفويض به ائمه 4- 4/1- 4/3 – 4/5
2-2-5. فقط پيامبر و ائمه (ع)
تفويض فقط به پيامبر و ائمه: 9 – 9/1 – 9/2
2-2-6. ائمه (ع)
تفويض به ائمه توسط خدا: 4/2 – 4/4؛ تفويض امر دين به ائمه: 35؛ تفويض تحليل و تحريم به ائمه: 5
تفويض حکم به اوصياء: 9 – 9/1 – 9/2؛ همان تفويض سليمان به ائمه: 26 – 26/1 – 26/2؛ تفويض ما شاء در جنگ به امام توسط خدا مانند تفويض کفاره قسم به مردم:23 – 23/1 – 23/2
2-2-7. محمد، علي و فاطمه (سلام الله عليهم)
تفويض امر همه اشياء به محمد، علي و فاطمه -عليهم السلام-: 27
2-2-8. قائم (عج)
تفويض اعطاء و منع به قائم: 8 – 8/1
2-2-9. امام علي (ع)
تفويض به امام علي توسط پيامبر: 6 – 6/1 – 6/2 – 6/3 – 6/4 – 6/5 – 6/6 – 6/7 – 6/8 ؛ تفويض اختيار حضرت سليمان به امام علي: 14 – 14/1؛ تفويض امر توسط پيامبر به امام علي: 32 – 19/2
تسليم شدن بعضي به تفويض امام علي و انکار ديگران: 6 – 6/1 – 6/2 – 6/3 – 6/4 – 6/5 – 6/6 – 6/7 – 6/8.
2-2-10. امام حسن (ع)
تفويض امر توسط امام علي به امام حسن: 32
2-2-11. امام حسين (ع)
تفويض امر توسط امام حسن به امام حسين: 32
2-2-12. امام سجاد (ع)
تفويض امر توسط امام حسين به امام سجاد: 32
2-2-13. بندگان
تفويض امر به بندگان: 1 – 23 – 23/1 – 23/2
2-2-14. فلسفه تفويض
فلسفه تفويض: سنجش اطاعت عباد: 11 – 11/1 – 11/2 – 11/3 – 11/4 – 18 – 18/1 – 24
2-2-15. تفسير تفويض
تفسير تفويض دين به حق تحليل و تحريم براي پيامبر: 19/1 – 19/3
تفسير تفويض امر به قائم به حق اعطاء نامساوي مال به افراد: 8 – 8/1
تفسير تفويض تحليل و تحريم به ائمه به حلال بودن اعمال ظالمان براي آنکه ائمه (ع) حلال کنند: 5
تفسير تفويض به امام علي به امام قرار دادن ايشان توسط پيامبر: 6 – 6/1 – 6/2 – 6/3 – 6/4 – 6/5 – 6/6 – 6/7 – 6/8
تفسير تفويض امر همه اشياء به محمد، علي و فاطمه -عليهم السلام- به حق تحليل و تحريم هر چه خواهند: 27
تفسير تفويض امر دين به ائمه به حق تحليل و تحريم براي ائمه: 35
تفسير تفويض امر دين به پيامبر به عدم اجازه تعدي از حدود به پيامبر: 33
تفسير تفويض حق تحليل و تحريم به محدوده ما شاء الله: 27
تفسير تفويض ما شاء در جنگ به امام به شبيه بودن با تفويض کفاره قسم به مردم: 23 – 23/1 – 23/2
تفسيرتفويض امر به ائمه توسط خدا به همان تفويض پيامبر: 3 – 3/1/1 – 3/2
تفسير تفويض به ائمه به همان تفويض پيامبر: 4 – 4/1 – 4/2 – 4/3 – 4/4 – 4/5
2-2-16. سوال از تفويض
سوال از امام درباره تفويض: 31؛ سوال از امام درباره تفويض امر به پيامبر: 22؛ سوال از امام درباره اين که آيا مانند سليمان به امام هم تفويض شده است؟: 26 – 26/1 – 26/2؛ سوال از نائب خاص امام زمان (عج) درباره تفويض خلق و رزق به ائمه: 37 – 37/1
2-2-17. مستند تفويض
مستند تفويض: اجازه به امام جهت متفاوت پاسخ دادن سوال واحد: 26 – 26/1 – 26/2
2-2-18. احکام اوليه الهي
واجب الهي بودن ابتدايي دو رکعتي خواندن نمازها: 24؛ تحريم خمر توسط خدا: 12 – 12/1 – 13/1 – 17 – 17/1 – 17/2 – 20 – 20/1 – 22؛ حرم قرار دادن مکه توسط خدا: 17 – 17/1 – 17/2؛ عدم قرار سهم ارث براي جد توسط خدا: 12- 12/1 – 13 – 13/1
2-2-19. تشريع‌هاي پيامبر (ص)
اضافه کردن به تعداد رکعات نمازهاي دو رکعتي: 28 – 28/1 – 28/2؛ اضافه کردن به رکعات نماز: 24؛ سنت قرار دادن روزه ماه شعبان و سه روز در هر ماه ؛ 24؛ تعيين ديه چشم و نفس بدون نزول وحي 18 – 18/1؛ تحريم خمر و همه مسکرها بدون نزول وحي 18 – 18/1؛ تحريم خمر و ديگر مسکرها: 12 – 12/1 – 13/1 – 17 – 17/1 – 17/2 – 20 – 20/1 – 22 – 24؛ مکروه قرار دادن برخي از اشيا: 24؛ قرار سهم ارث براي جد: 7 – 7/1 – 12 – 12/1 – 13 – 13/1 – 17 – 17/1 – 17/2 – 20 – 20/1 – 36؛ حرم قرار دادن مدينه: 17 – 17/1 – 17/2
2-2-20. اجازه خدا به تشريع‌هاي پيامبر(ص)
اجازه خدا به قرار سهم ارث براي جد 7 – 7/1 – 12 – 12/1 – 13 – 13/1 – 17 – 17/1 – 17/2 – 20 – 20/1 – 22 – 36؛ اجازه خدا به حرم قرار دادن مدينه: 17 – 17/1 – 17/2؛ اجازه خدا به تشريع موارد بسيار، توسط پيامبر: 20/1 – 20؛ اجازه خدا به تحريم همه مسکرها: 12 – 12/1 – 13/1 – 17 – 17/1 – 17/2 – 20 – 20/1 – 22 – 24؛ اجازه تعيين اوقات نماز به پيامبر: 29 – 29/1 – 29/2؛ اجازه خدا به سنت قرار دادن روزهها: 24؛ اجازه خدا به اضافه کردن رکعات نماز توسط پيامبر: 24
2-2-21. وجوب اطاعت از تشريع‌هاي پيامبر(ص)
وجوب مکروه دانستن مواردي که پيامبر مکروه نمود از ناحيه مردم: 24؛ عدم اجازه خدا به مردم جهت تخلف از اوامر و نواهي پيامبر: 24؛ عدم اجازه پيامبر به مردم جهت استفاده آن چه زيادش سکر آور است: 24: وجوب تسليم تشريعهاي پيامبر شدن، مانند تسليم خدا شدن: 24؛ عدم اجازه پيامبر به مردم جهت کم کردن رکعاتي که اضافه کرده بود: 24؛ واجب بودن نمازهاي اضافه شده مانند نمازهاي اول: 24
2-2-22. استناد و استشهاد به آيات
استناد به آيه “ما اتاکم الرسول…”: 2 – 2/1 – 3 – 31/1 – 3/2 – 4 – 4/1 – 4/2 – 4/3 – 4/3 – 4/4 – 4/5 – 6 – 6/1 – 6/2 – 6/3 – 6/4 – 6/5 – 6/6 – 6/7 – 6/9 – 7 – 7/1 – 12 – 12/1 – 13 – 13/1 – 15 – 16 – 19 – 19/1 – 20 – 20/1 – 21 – 22 – 24 – 25 – 26 – 26/1 – 26/2 – 31 – 34
استناد به آيه “هذا عطاءنا…”: 4 – 4/1 – 4/2 – 4/3 – 4/4 – 4/5 – 13 – 14 – 14/1 – 15 – 21 -25 – 34
استناد به آيه “من يطع الرسول…”: 6 – 6/1 – 6/2 – 6/3 – 6/4 – 6/5 – 6/6 – 6/7 – 6/8 – 20 – 20/1 – 30؛ استناد به مفهوم آيه “من يطع الرسول…”: 2 – 2/1 – 17 – 17/1 – 17/2
استناد به آيه “…انک لعلي خلق عظيم”: 6 – 6/1 – 6/2 – 6/3 – 6/4 – 6/5 – 6/6 – 6/7 – 6/8 – 12 – 12/1 – 13 – 13/1 – 24
استناد به آيه “…لتحکم بين الناس بما اراک الله…”: 9 – 9/1 – 9/2؛ استناد به آيه “خذ العفو…”: 12 – 12/1 – 26 – 26/1 – 26/2 – 30 – 31
2-2-23. مقدمات تفويض
تأديب پيامبر: 3 – 3/1 – 3/2 – 7 – 7/1 – 10 – 10/1 – 12 – 12/1 – 13 – 13/1- 16- 17 – 17/1 – 17/2 – 20 – 20/1 – 22 – 24؛ حسن تأديب پيامبر: 12 – 12/1؛ اکمال تأديب پيامبر: 24؛ عدم خطاي پيامبر: 24؛ مؤيد به روح القدس بودن پيامبر: 24؛ طاهر خلق شدن پيامبر: 22؛ تأديب پيامبر بر اساس محبت خدا: 6 – 6/1 – 6/2 – 6/3 – 6/4 – 6/5 – 6/6 – 6/7 – 6/8
2-2-24. اختلاف بين شيعيان بر سر تفويض
اختلاف بين شيعيان بر سر تفويض يا عدم تفويض خلق و رزق به ائمه: 37 – 37/1
2-2-25. عدم تفويض
عدم تفويض خلق و رزق به پيامبر: 31
2-2-26. مستند عقلي رد تفويض خلق و رزق
جسم نبودن و حلول کننده نبودن خدا در جسم: 37 – 37/1
2-2-27. توجيه روايات تفويض خلق
خلق و رزق خدا، با درخواست ائمه، بهخاطر بزرگداشت آنان: 37 – 37/1
2-3. بررسي آماري نمايه‌ها
در اين بخش روشن کرده ايم که در مجموع، هر نمايه چند بار در منابع استعمال شده است که يکي از فوائد آن مقايسه کميت‌هاست. براي مثال در منابع روايي 13 بار درباره قرار سهم ارث توسط پيامبر براي جد و تنها سه بار درباره حرم قرار دادن مدينه و يک بار درباره سنت قرار دادن روزه توسط پيامبر (ص) سخن به ميان آمده است.
تفويض به پيامبر: 19
تفويض امر به پيامبر: 5
تفويض دين به پيامبر: 5
تفويض امر دين به محمد (ص): 6
تفويض امر دين و امت به پيامبر: 1
تفويض همه چيز به پيامبر: 1
تفويض امر خلق به پيامبر: 1
تفويض تحليل و تحريم به پيامبر: 2
تفويض اشيا به پيامبر: 2
تفويض حکم به پيامبر: 3
تفويض فقط به پيامبر از ميان همه انبياء: 1
تفويض به سليمان (ع): 5
تفويض امر ملک به داود (ع): 2
تفويض امر به ائمه توسط خدا: 3
تفويض به ائمه: 4
تفويض به ائمه توسط خدا: 2
تفويض امر دين به ائمه: 1
تفويض تحليل و تحريم به ائمه: 1
تفويض حکم به اوصياء: 3
همان تفويض سليمان به ائمه: 3
تفويض “ما شاء” در جنگ به امام توسط خدا مانند تفويض کفاره قسم به مردم: 3
تفويض امر همه اشياء به محمد، علي و فاطمه -عليهم السلام-: 1
تفويض اعطاء و منع به قائم: 2
تفويض به امام علي توسط پيامبر: 9
تفويض اختيار سليمان به امام علي: 2
تفويض امر توسط پيامبر به امام علي: 2
تسليم شدن بعضي به تفويض امام علي و انکار ديگران: 9
تفويض امر توسط امام علي به امام حسن: 1
تفويض امر توسط امام حسن به امام حسين: 1
تفويض امر توسط امام حسين به امام سجاد: 1
تفويض فقط به پيامبر و ائمه: 3
تفويض امر به بندگان: 4
فلسفه تفويض: سنجش اطاعت عباد: 8
تفسير تفويض دين به حق تحليل و تحريم براي پيامبر: 2
تفسير تفويض امر به قائم به حق اعطاء نامساوي مال به افراد: 2
تفسير تفويض تحليل و تحريم به ائمه به حلال بودن اعمال ظالمان براي آنکه ائمه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *