فهرست بستن

منابع پایان نامه ارشد درباره محمد بن سنان، امام زمان (عج)، امام زمان

(ع) حلال کنند: 1
تفسير تفويض به امام علي به امام قرار دادن ايشان توسط پيامبر: 10
تفسير تفويض امر كل اشياء به محمد، علي و فاطمه -عليهم السلام- به حق تحليل و تحريم هر چه خواهند:1
تفسير تفويض امر دين به ائمه به حق تحليل و تحريم براي ائمه: 1
تفسير تفويض امر دين به پيامبر به عدم اجازه تعدي از حدود به پيامبر: 1
تفسير تفويض حق تحليل و تحريم به محدوده ما شاء الله: 1
تفسير تفويض ما شاء در جنگ به امام به شبيه بودن با تفويض کفاره قسم به مردم: 3
تفسيرتفويض امر به ائمه توسط خدا به همان تفويض پيامبر: 3
تفسير تفويض به ائمه به همان تفويض پيامبر: 6
سوال از امام درباره تفويض: 31
سوال از امام درباره تفويض امر به پيامبر: 1
سوال از امام درباره اين که آيا مانند سليمان به امام هم تفويض شده است؟: 3
سوال از نائب خاص امام زمان (عج) درباره تفويض خلق و رزق به ائمه: 2
مستند تفويض: اجازه به امام جهت متفاوت پاسخ دادن سوال واحد: 2
واجب الهي بودن ابتدايي دو رکعتي خواندن نمازها: 1
تحريم خمر توسط خدا: 9
حرم قرار دادن مکه توسط خدا: 3
عدم قرار سهم ارث براي جد توسط خدا: 4
اضافه کردن پيامبر به تعداد رکعات نمازهاي دو رکعتي: 3
اضافه کردن به رکعات نماز توسط پيامبر: 1
سنت قرار دادن روزه ماه شعبان و سه روز در هر ماه توسط پيامبر: 1
تعيين ديه چشم و نفس توسط پيامبر بدون نزول وحي: 2
تحريم خمر و همه مسکرها توسط پيامبر بدون نزول وحي: 2
تحريم خمر و ديگر مسکرها توسط پيامبر: 10
مکروه قرار دادن برخي از اشيا توسط پيامبر: 1
قرار سهم ارث براي جد توسط پيامبر: 12
حرم قرار دادن مدينه توسط پيامبر: 3
اجازه خدا به قرار سهم ارث براي جد: 13
اجازه خدا به حرم قرار دادن مدينه: 3
اجازه خدا به تشريع موارد بسيار، توسط پيامبر: 2
اجازه خدا به تحريم همه مسکرها: 10
اجازه تعيين اوقات نماز به پيامبر: 3
اجازه خدا به سنت قرار دادن روزه ها: 1
اجازه خدا به اضافه کردن رکعات نماز توسط پيامبر: 1
وجوب مکروه دانستن مواردي که پيامبر مکروه نمود از ناحيه مردم: 1
عدم اجازه خدا به مردم جهت تخلف از اوامر و نواهي پيامبر: 1
عدم اجازه پيامبر به مردم جهت استفاده آن چه زيادش سکر آور است: 1
وجوب تسليم تشريعهاي پيامبر شدن، مانند تسليم خدا شدن: 1
عدم اجازه پيامبر به مردم جهت کم کردن رکعاتي که اضافه کرده بود: 1
واجب بودن نمازهاي اضافه شده مانند نمازهاي اول: 1
استناد به آيه “ما اتاکم الرسول…”: 42
استناد به آيه “هذا عطاءنا…”: 13
استناد به مفهوم آيه “من يطع الرسول…”: 5
استناد به آيه “من يطع الرسول…”: 12
استناد به آيه “…انک لعلي خلق عظيم”: 14
استناد به آيه “…لتحکم بين الناس بما اراک الله…”: 3
استناد به آيه “خذ العفو…”: 7
تأديب پيامبر: 18
حسن تأديب پيامبر: 2
اکمال تأديب پيامبر: 1
عدم خطاي پيامبر: 1
مؤيد به روح القدس بودن پيامبر: 1
طاهر خلق شدن پيامبر: 1
تأديب پيامبر بر اساس محبت خدا: 10
اختلاف بين شيعيان بر سر تفويض يا عدم تفويض خلق و رزق به ائمه: 2
عدم تفويض خلق و رزق به پيامبر: 1
توجيه تفويض به: تحقق خلق و رزق خدا، با درخواست ائمه، بهخاطر بزرگداشت آنان: 2
فصل سوم:
اسناد روايات
3-1. فهرست مصادر و راويان
در اين بخش نام منابع جستجو شده و تعداد روايت هاي مربوط در هر منبع، و نيز نام رواي هر روايت و معصومي که روايت از او نقل شده است به تفصيل بيان شده است. يکي از فوائد اين کار امکان مقايسه کميتي است. براي مثال در “بصائر الدرجات” 32 روايت، در “تفسير عياشي” چهار روايت و در “من لا يحضر الفقيه” تنها يک روايت در اين‌باره ذکر شده است.
3-1-1. کتاب سليم بن قيس (قرن 1 نيمه 2)
تعداد روايت: 1
راوي: سليم بن قيس
معصوم: ابي جعفر (ع)
3-1-2. المؤمن ( قرن 3 نيمه 1)
تعداد روايت: 1
راوي: –
معصوم: ابي جعفر (ع)
3-1-2. بصائر الدرجات (قرن 3 نيمه 2)
تعداد روايت: 32
راوي قبل معصوم:
1. محمد بن الحسن الميثمي عن ابيه
2. موسي بن اشيم
3. ابي حمزه الثمالي
4. ابي اسحاق
5. ابي اسحاق النحوي
6. محمد بن الحسن بن زياد عن ابيه
7. عاصم
8.. النحوي
9. موسي بن اشيم
10. زکريا الزجاجي
11. رفيد بن حبيره
12. اديم بن الحسن
13. وجدت في نوادر محمد بن سنان
14. عبد الله بن سليمان
15. ابي اسامه
16. زراره
17. القاسم بن محمد
18. اسحاق بن عمار
19. اسحاق بن عمار
20. زراره
21. زراره
22. حمران
23. اسماعيل بن عبد العزيز
24. عبد الله بن سليمان
25. فضيل بن يسار
26. عبد الله بن سنان
27. زراره
28. ابي حمزه الثمالي
29. عبد الله بن سنان عن بعض اصحبنا
30. المعلي بن خنيس
31. محمد بن عذافر عن رجل من اصحبنا
32. ابي بصير
معصوم:
1. ابي عبد الله (ع)
2. ابي عبد الله (ع)
3. ابا جعفر (ع)
4. ابي عبد الله (ع)
5. ابا جعفر (ع)
6. ابي عبد الله (ع)
7. ابا عبد الله (ع)
8. ابي عبد الله (ع)
9. ابا جعفر (ع)
10. ابو عبد الله (ع)
11. ابا عبد الله (ع)
12. ابو عبد الله (ع)
14. ابي جعفر (ع)
15. ابا عبد الله (ع) و ابا جعفر (ع)
16. –
17. ابي عبد الله (ع)
18. ابي عبد الله (ع)
19. ابا جعفر (ع)
20. ابا جعفر (ع) و ابا عبد الله (ع)
21. ابا جعفر (ع)
22. جعفر بن محمد (ع)
23. ابي جعفر (ع) و ابي عبد الله (ع)
24. ابي جعفر (ع)
25. فضيل بن يسار
26. ابي عبد الله (ع)
27. ابي جعفر (ع)
28. ابي جعفر (ع)
29. ابي جعفر (ع)
30. ابي جعفر (ع)
31. محمد بن علي (ع)
32. ابا عبد الله (ع)
3-1-3. المحاسن )قرن 3 نيمه 2 )
تعداد روايت: 1
راوي قبل معصوم: ابي اسحاق النحوي
معصوم: ابي عبد الله (ع)
3-1-4. تفسير العياشي (قرن3 نيمه2)
تعداد روايت: 4
راوي قبل معصوم:
1. جابر الجعفي
2. جابر
3. ابي اسحاق النحوي
4. ابي حمزه
معصوم
1. ابي جعفر(ع)
2. ابي جعفر (ع)
3. ابا عبد الله (ع)
4. ابي جعفر (ع)
3-1-5. الکافي ( قرن 4 نيمه1 )
تعداد روايت : 16
راوي قبل معصوم:
1. ابي اسحاق النحوي
2. موسي بن اشيم
3. زراره
4. فضيل بن يسار
5. زراره
6. اسحاق بن عمار
7. زراره
8. عبد الله بن سنان
9. محمد بن الحسن الميثمي
10. زيد الشحام
11. عبد الله بن سليمان
12. محمد بن سنان
13. زراره
14. زراره
15. زراره
16. –
. معصوم:
1. ابي عبد الله (ع)
2. ابي عبد الله (ع)
3. ابا جعفر (ع) و ابا عبد الله (ع)
4. ابا عبد الله (ع)
5. ابا جعفر (ع) و ابا عبد الله (ع)
6. ابي عبد الله (ع)
7. ابي جعفر (ع)
8. ابو عبد الله (ع)
9. ابي عبد الله (ع)
10. ابا عبد الله (ع)
11. ابي عبد الله (ع)
12. ابي جعفر الثاني (ع)
13. ابي جعفر (ع)
14. ابي جعفر (ع)
15. ابي عبد الله (ع)
16. امير المؤمنين (ع)
3-1-6.تفسير فرات الکوفي (قرن 4 نيمه1)
تعداد روايت: 1
راوي قبل معصوم: جابر
معصوم: ابي جعفر (ع)
3-1-7. رجال الکشي (قرن 4 نيمه 1)
تعداد روايت : 1
راوي قبل معصوم: زراره
معصوم: ابي عبد الله (ع)
3-1-8. عيون اخبار الرضا (ع) (قرن4 نيمه1)
تعداد روايت: 1
راوي قبل معصوم: ياسر الخادم
معصوم: الرضا (ع)
3-1-9. فضائل الشيعه (قرن4 نيمه2)
تعداد روايت: 1
راوي قبل معصوم: اسحاق النحوي
معصوم: ابا عبد الله (ع)
3-3-10.الامالي للصدوق (قرن 4 نيمه2)
تعداد روايت: 1
راوي قبل معصوم: –
معصوم: الصادق جعفر بن محمد (ع)
3-1-11.التوحيد (قرن4 نيمه2)
تعداد روايت: 1
راوي قبل معصوم: –
معصوم: الصادق(ع)
3-1-12. معاني الاخبار (قرن 4 نيمه2)
تعداد روايت: 1
راوي قبل معصوم: علي بن يقطين
معصوم: موسي بن جعفر (ع)
3-1-13. من لا يحضره الفقيه (قرن 4 نيمه2)
تعداد روايت: 1
راوي قبل معصوم: –
معصوم: –
3-1-14.مئة منقبة (قرن5 نيمه2)
تعداد روايت: 1
راوي قبل معصوم: جابر بن عبد الله الانصاري
معصوم: پيامبر (ص)
3-1-15.تهذيب الاحکام (قرن 5 نيمه 1)
تعداد روايت:2
راوي قبل معصوم:
1. حمزه
2. القاسم بن وليد
معصوم:
1. ابي جعفر (ع)
2. ابي عبد الله (ع)
3-1-16. الاختصاص (قرن 5 نيمه 1)
تعداد روايت: 8
راوي قبل معصوم:
1. المفضل بن عمر
2. عبد الله بن سليمان
3. الفضل بن يسار
4. موسي بن اشيم
5. اديم بن حر
6. ابي اسحاق النحوي
7. عبد الله بن مسکان
8. جابر بن يزيد
معصوم:
1. ابو عبد الله (ع)
2. ابي عبد الله (ع)
3. ابا عبد الله (ع)
4. ابي عبد الله (ع)
5. ابا عبد الله (ع)
6. ابا جعفر (ع)
7. ابو عبد الله (ع)
8. ابي جعفر (ع)
3-1-17.کشف الغمه
(قرن 7 نيمه 2)
تعداد روايت: 1
راوي قبل معصوم: جابر
معصوم: پيامبر (ص)
3-1-18. وسائل الشيعه (قرن 11نيمه 2)
تعداد روايت: 8
راوي قبل معصوم:
1. زراره
2. زراره
3. زراره
4. موسي بن اشيم
5. عن جعفر عن ابيه
6. القاسم بن محمد
7. محمد بن عذافر عن رجل من اخواننا
8. ابي اسحاق النحوي
معصوم:
1. ابي جعفر (ع)
2. ابي عبد الله (ع)
3. ابي جعفر (ع)
4. ابي عبد الله (ع)
5. علي (ع)
6. (نا مشخص)
7. محمد بن علي (ع)
8. ابا عبد الله (ع)
3-1-19. بحار الانوار (قرن 12 نيمه 1)
همه روايات از کتب ديگر نظير بصاير الدرجات، الکافي و … نقل شده اند.
3-1-20. مستدرک الوسائل (قرن 13)
تعداد روايت: 1
راوي قبل معصوم: ابي اسحاق النحوي
معصوم: ابي عبد الله (ع)
3-2. جدول جرح و تعديل راويان
در اين بخش نام راويان را پس از حذف مکررات، و با توجه به طبقه و مروي عنه آن‌ها به همان صورت که در سند احاديث ذکر شده است، در جدول آورده‌ايم. سپس با توجه به اصول فني رجالي و مراجعه به کتب ثمانيه رجالي73 به جرح و تعديل راويان پرداخته ايم؛ نيز عبارتي که در اين منابع ثمانيه درباره راوي بيان شده است را در جدول ذکر کرده‌ايم.
رديف
نام راوي
روي عنه
روي عن
توصيف در منابع
توصيف
نهايي
1
ابان بن ابي عياش
__
سليم بن قيس
1. رجال الطوسي، ص 126: ضعيف.
2. رجال ابن الغضائري، ج1، ص 36: ضعيف لا يلتفت اليه.
3. الخلاصه للحلي، ص 207: ضعيف جدا.
ضعيف
2
ابراهيم بن عبد الحميد
يونس
ابي بصير
رجال الطوسي، ص 332: واقفي.
الفهرست، ص 18: ثقة.
الخلاصه للحلي، ص 197: [مضمون عبارت]: لا يقبل قوله.
مختلف فيه
3
ابراهيم بن هاشم
علي بن ابراهيم
حماد
1. الخلاصه للحلي، ص 5: و الارجح قبول قوله.
2. رجال النجاشي، ص 16: معتمد عند الاصحاب.
ثقة
4
ابن ابي عمير
ابيه
عمر بن اذينه
رجال الطوسي، ص 365: ثقة.
الفهرست، ص 405: کان من اوثق الناس عند الخاصه.
ثقة
5
ابن ابي نجران
محمد بن الحسين بن ابي الخطاب
المثني
رجال النجاشي، ص 236: ثقة ثقة.
الخلاصه للحلي، ص 114: ثقةثقة.
ثقة
6
ابن بکير
جعفر بن
بشير
زراره
رجال الکشي، ص 161: کانوا مستقيمين.
الخلاصه للحلي، ص 28: مشکور مات علي الاستقامه.
ممدوح
7
ابن سنان
___
المفضل بن عمر
مشترک بين عبدالله بن سنان و محمد بن سنان که عبدالله ثقة است و محمد اختلافي است.
مختلف فيه
8
ابن فضال
محمد بن عبد الجبار
ثعلبه بن ميمون
رجال الکشي، ص 565: فطحي.
رجال الطوسي، ص 354: ثقة.
رجال الکشي، ص 556: من اصحاب الاجماع علي قول.
ثقة
9
ابن مسکان
علي بن النعمان
اسماعيل بن عبد العزيز
فهرست الطوسي، ص 294: ثقة.
رجال النجاشي، ص 215: ثقة امامي.
ثقة
10
ابو اسامه
ابراهيم بن عبد الحميد
___
الفهرست، ص 201: ثقة
الخلاصه للحلي، ص 73: ثقة عين.
ثقة
11
ابو اسحاق النحوي
عاصم بن حميد
ابو عبد الله (ع)
رجال النجاشي، ص 118: کان وجها في اصحابنا.
ثقة
12
ابو الطيب احمد بن محمد الوراق
___
علي بن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *