فهرست بستن

منبع مقاله درباره دو قطبی، دینامیکی

N
۵۳.۷۴۱۶
۸۱.۷۶۵۱
۲۱۰.۲۹۰۱
۱۱۵.۲۶۵۶
۱۴۲.۵۳۶۷
۹۵.۰۲۴۵
۱۴۲.۵۳۶۸
۰.۲۹۴۹۰۸
۲۱ B
۶۶.۰۹۲۱
۷۶.۷۵۲۷
۱۱۱.۵۶۷۱
۸۴.۸۰۳۹
۴۰.۱۴۴۷
۲۶.۷۶۳۲
۴۰.۱۴۴۷
۰.۳۹۸۳۳۱
۲۲ N
۶۳.۶۹۳
۸۴.۸۵۱
۲۴۶.۴۵۲۹
۱۳۱.۶۶۵۶
۱۷۲.۱۸۰۹
۱۱۴.۷۸۷۳
۱۷۲.۱۸۰۹
۰.۱۸۴۳۲۴
۲۳ B
۶۷.۷۵۸۴
۷۴.۴۷۵۲
۱۰۸.۱۸۶
۸۳.۴۷۳۲
۳۷.۰۶۹۲
۲۴.۷۱۲۸
۳۷.۰۶۹۲
۰.۲۷۱۷۹۴
۲۴ N
۵۳.۸۶۴۴
۸۱.۸۲۱۳
۲۱۰.۲۷۹۴
۱۱۵.۳۲۱۷
۱۴۲.۴۳۶۶
۹۴.۹۵۷۷
۱۴۲.۴۳۶۶
۰.۲۹۴۴۱۴
۲۵ B
۵۴.۱۶۷
۸۹.۰۷۰۲
۱۰۴.۲۶۴
۸۲.۵۰۰۴
۳۲.۶۴۵۴
-۲۸.۳۳۳۴
-۴۲.۵۰۰۱
۰.۵۳۶۲۵۱
۲۶ N
۸۵.۴۳۲۳
۱۵۶.۱۳۶
۱۸۶.۷۵۱۶
۱۴۲.۷۷۳۳
۶۵.۹۶۷۵
-۵۷.۳۴۱
-۸۶.۰۱۱۵
۰.۵۳۳۹۲۲
۲۷ B
۲۰.۷۴۹۹
۴۰.۸۲۴
۱۸۱.۸۲۷
۸۱.۱۳۳۷
۱۵۱.۰۴
۱۰۰.۶۹۳۳
۱۵۱.۰۴۰۱
۰.۱۹۹۳۵۹
۲۸ N
-۱۱.۳۰۲۷
۲۶.۱۰۶۷
۲۴۴.۵۲۸۹
۸۶.۴۴۴۳
۲۳۷.۱۲۶۹
۱۵۸.۰۸۴۶
۲۳۷.۱۲۶۹
۰.۲۳۶۶۴۲
۲۹ B
۲۰.۸۰۵۶
۴۰.۷۸۳
۱۸۱.۷۴۸۶
۸۱.۱۱۲۴
۱۵۰.۹۵۴۳
۱۰۰.۶۳۶۲
۱۵۰.۹۵۴۳
۰.۱۹۸۵۱۱
۳۰ N
-۱۱.۱۴۶۱
۲۵.۸۵۱۴
۲۴۴.۳۸۷۵
۸۶.۳۶۴۳
۲۳۷.۰۳۴۹
۱۵۸.۰۲۳۲
۲۳۷.۰۳۴۹
۰.۲۳۴۱۲۷
۳۱ B
۵۴.۱۰۲۳
۸۹.۱۷۱۷
۱۰۴.۲۴۵۸
۸۲.۵۰۶۶
۳۲.۶۰۸۸
-۲۸.۴۰۴۳
-۴۲.۶۰۶۵
۰.۵۳۰۶۹۸
۳۲ N
۸۵.۶۵۵۱
۱۵۶.۳۲۹۴
۱۸۶.۶۸۸۵
۱۴۲.۸۹۱
۶۵.۶۹۶۲
-۵۷.۲۳۵۹
-۸۵.۸۵۳۹
۰.۵۳۰۴۲۱
۳۳ B
۶۷.۷۵۸۴
۷۴.۴۷۵۲
۱۰۸.۱۸۶
۸۳.۴۷۳۲
۳۷.۰۶۹۲
۲۴.۷۱۲۸
۳۷.۰۶۹۲
۰.۲۷۱۷۹۴
۳۴ N
۵۳.۸۶۴۱
۸۱.۸۲۱۳
۲۱۰.۲۷۹۴
۱۱۵.۳۲۱۶
۱۴۲.۴۳۶۷
۹۴.۹۵۷۸
۱۴۲.۴۳۶۷
۰.۲۹۴۴۱۷
۳۵ B
۶۵.۹۶۰۷
۷۶.۶۷۲
۱۱۱.۵۹۳۴
۸۴.۷۴۲
۴۰.۲۷۷۱
۲۶.۸۵۱۴
۴۰.۲۷۷۰۵
۰.۳۹۸۹۱
۳۶ N
۶۳.۴۳۹۸
۸۴.۶۲۹۸
۲۴۶.۲۳۸۹
۱۳۱.۴۳۶۲
۱۷۲.۲۰۴۱
۱۱۴.۸۰۲۷
۱۷۲.۲۰۴۱
۰.۱۸۴۵۷۸
۳۷ B
۶۷.۸۱۴
۷۴.۵۶۵۲
۱۰۸.۱۳۶۲
۸۳.۵۰۵۱
۳۶.۹۴۶۶
۲۴.۶۳۱۱
۳۶.۹۴۶۶
۰.۲۷۴۰۹۳
۳۸ N
۵۴.۱۹۳۵
۸۱.۸۲۷۴
۲۱۰.۲۵۹۸
۱۱۵.۴۲۶۹
۱۴۲.۲۴۹۳
۹۴.۸۳۲۹
۱۴۲.۲۴۹۴
۰.۲۹۱۳۹۶
۳۹ B
۵۴.۱۱۳۹
۸۹.۱۱۹۴
۱۰۴.۲۵۸۶
۸۲.۴۹۷۳
۳۲.۶۴۱۹
-۲۸.۳۸۳۴
-۴۲.۵۷۵۱
۰.۵۳۳۳۸۲
۴۰ N
۸۵.۶۱۷۷
۱۵۶.۲۶۴۴
۱۸۶.۹۰۳۱
۱۴۲.۹۲۸۴
۶۵.۹۶۲۱
-۵۷.۳۱۰۷
-۸۵.۹۶۶۱
۰.۵۳۴۶۰۷
۴۱ B
۲۰.۸۰۵۶
۴۰.۷۸۳
۱۸۱.۷۴۸۷
۸۱.۱۱۲۴
۱۵۰.۹۵۴۴
۱۰۰.۶۳۶۳
۱۵۰.۹۵۴۴
۰.۱۹۸۵۱۱
۴۲ N
-۱۱.۱۴۶
۲۵.۸۵۱۵
۲۴۴.۳۸۷۸
۸۶.۳۶۴۴
۲۳۷.۰۳۵
۱۵۸.۰۲۳۴
۲۳۷.۰۳۵۱
۰.۲۳۴۱۲۷

جدول (۳-۱۳) مقادیر پارامترهای NMR مربوط به ترکیب B21N21 تحت متد B3LYP و تابع پایه ۶-۳۱G در حلال تترا کلرید کربن
atom
?۱۱
?۲۲
?۳۳
?iso
?aniso
?
??
?
۱ B
۲۰.۷۵۸۶
۴۰.۸۷۵۵
۱۸۱.۸۶۰۴
۸۱.۱۶۴۸
۱۵۱.۰۴۳۴
۱۰۰.۶۹۵۶
۱۵۱.۰۴۳۴
۰.۱۹۹۷۷۹
۲ N
-۱۱.۴۰۲۹
۲۵.۵۹۰۸
۲۴۴.۶۳۴۸
۸۶.۲۷۴۲
۲۳۷.۵۴۰۹
۱۵۸.۳۶۰۶
۲۳۷.۵۴۰۹
۰.۲۳۳۶۰۴
۳ B
۵۴.۰۹۱
۸۹.۱۱۸۹
۱۰۴.۲۰۱۵
۸۲.۴۷۰۵
۳۲.۵۹۶۵
-۲۸.۳۷۹۵
-۴۲.۵۶۹۲
۰.۵۳۱۴۶۱
۴ N
۸۵.۴۴۸۷
۱۵۶.۳۸۴۳
۱۸۶.۸۰۳۲
۱۴۲.۸۷۸۷
۶۵.۸۸۶۸
-۵۷.۴۳
-۸۶.۱۴۵۱
۰.۵۲۹۶۶۹
۵ B
۶۷.۸۴۶
۷۴.۵۶۸
۱۰۸.۲۵۲۵
۸۳.۵۵۵۵
۳۷.۰۴۵۴
۲۴.۶۹۷
۳۷.۰۴۵۵
۰.۲۷۲۱۷۹
۶ N
۵۴.۰۱۸۷
۸۱.۸۱۳
۲۱۰.۲۷۹۷
۱۱۵.۳۷۰۵
۱۴۲.۳۶۳۹
۹۴.۹۰۹۲
۱۴۲.۳۶۳۹
۰.۲۹۲۸۵۱
۷ B
۶۶.۰۵۳۹
۷۶.۷۰۶۵
۱۱۱.۵۷۵۱
۸۴.۷۷۸۵
۴۰.۱۹۴۹
۲۶.۷۹۶۶
۴۰.۱۹۴۹
۰.۳۹۷۵۳۶
۸ N
۶۳.۴۳۷۴
۸۴.۶۵۹۴
۲۴۶.۲۲۶۹
۱۳۱.۴۴۱۲
۱۷۲.۱۷۸۵
۱۱۴.۷۸۵۷
۱۷۲.۱۷۸۵
۰.۱۸۴۸۸۴
۹ B
۶۷.۶۹۵۵
۷۴.۵۴۸۶
۱۰۸.۱۸۷۸
۸۳.۴۷۷۳
۳۷.۰۶۵۷
۲۴.۷۱۰۵
۳۷.۰۶۵۷۵
۰.۲۷۷۳۳۶
۱۰ N
۵۳.۸۷۹۹
۸۱.۶۸۴۱
۲۱۰.۳۱۱۷
۱۱۵.۲۹۱۹
۱۴۲.۵۲۹۶
۹۵.۰۱۹۸
۱۴۲.۵۲۹۷
۰.۲۹۲۶۱۵
۱۱ B
۵۴.۰۸۷۴
۸۹.۲۰۷۵
۱۰۴.۲۴۹۸
۸۲.۵۱۴۹
۳۲.۶۰۲۳
-۲۸.۴۲۷۵
-۴۲.۶۴۱۳
۰.۵۲۹۱۴۶
۱۲ N
۸۵.۵۰۰۷
۱۵۶.۴۸۷۹
۱۸۶.۷۳۶۵
۱۴۲.۹۰۸۴
۶۵.۷۴۲۲
-۵۷.۴۰۷۷
-۸۶.۱۱۱۵
۰.۵۲۶۹۰۸
۱۳ B
۲۰.۷۵۸۵
۴۰.۸۷۵۴
۱۸۱.۸۶۰۴
۸۱.۱۶۴۸
۱۵۱.۰۴۳۵
۱۰۰.۶۹۵۶
۱۵۱.۰۴۳۵
۰.۱۹۹۷۷۹
۱۴ N
-۱۱.۴۰۲۶
۲۵.۵۹۰۹
۲۴۴.۶۳۴۶
۸۶.۲۷۴۳
۲۳۷.۵۴۰۴
۱۵۸.۳۶۰۳
۲۳۷.۵۴۰۵
۰.۲۳۳۶۰۳
۱۵ B
۲۰.۷۴۰۱
۴۰.۸۶۵۵
۱۸۱.۸۸۰۱
۸۱.۱۶۱۹
۱۵۱.۰۷۷۳
۱۰۰.۷۱۸۲
۱۵۱.۰۷۷۳
۰.۱۹۹۸۱۹
۱۶ N
-۱۱.۲۶۰۱
۲۵.۷۹۴۲
۲۴۴.۴۱۳۶
۸۶.۳۱۵۹
۲۳۷.۱۴۶۵
۱۵۸.۰۹۷۷
۲۳۷.۱۴۶۶
۰.۲۳۴۳۷۶
۱۷ B
۵۴.۰۹۱۲
۸۹.۱۳۴۸
۱۰۴.۲۷۱۳
۸۲.۴۹۹۱
۳۲.۶۵۸۳
-۲۸.۴۰۷۹
-۴۲.۶۱۱۹
۰.۵۳۲۸۲۷
۱۸ N
۸۵.۳۹۲۲
۱۵۶.۱۹۷۸
۱۸۶.۷۶۰۷
۱۴۲.۷۸۳۶
۶۵.۹۶۵۷
-۵۷.۳۹۱۴
-۸۶.۰۸۷۱
۰.۵۳۲۵۳۴
۱۹ B
۶۷.۶۹۵۶
۷۴.۵۴۸۵
۱۰۸.۱۸۷۸
۸۳.۴۷۷۳
۳۷.۰۶۵۷
۲۴.۷۱۰۵
۳۷.۰۶۵۷۵
۰.۲۷۷۳۲۷
۲۰ N
۵۳.۸۷۹۹
۸۱.۶۸۴۱
۲۱۰.۳۱۱۶
۱۱۵.۲۹۱۹
۱۴۲.۵۲۹۷
۹۵.۰۱۹۷
۱۴۲.۵۲۹۶
۰.۲۹۲۶۱۵
۲۱ B
۶۶.۱۰۹۷
۷۶.۷۵۱۹
۱۱۱.۷۲۲۸
۸۴.۸۶۱۵
۴۰.۲۹۲
۲۶.۸۶۱۳
۴۰.۲۹۲
۰.۳۹۶۱۹۱
۲۲ N
۶۳.۵۵۰۲
۸۴.۷۷۴۱
۲۴۶.۳۰۷۲
۱۳۱.۵۴۳۸
۱۷۲.۱۴۵۱
۱۱۴.۷۶۳۴
۱۷۲.۱۴۵۱
۰.۱۸۴۹۳۶
۲۳ B
۶۷.۸۲۱۳
۷۴.۵۴۴۹
۱۰۸.۲۲۴۲
۸۳.۵۳۰۱
۳۷.۰۴۱۱
۲۴.۶۹۴۱
۳۷.۰۴۱۱
۰.۲۷۲۲۷۶
۲۴ N
۵۳.۷۰۵۵
۸۱.۷۶۵۵
۲۱۰.۲۲۲۴
۱۱۵.۲۳۱۱
۱۴۲.۴۸۶۹
۹۴.۹۹۱۳
۱۴۲.۴۸۶۹
۰.۲۹۵۳۹۵
۲۵ B
۵۴.۰۹۱
۸۹.۱۱۸۹
۱۰۴.۲۰۱۴
۸۲.۴۷۰۴
۳۲.۵۹۶۵
-۲۸.۳۷۹۴
-۴۲.۵۶۹۲
۰.۵۳۱۴۵۹
۲۶ N
۸۵.۴۴۸۷
۱۵۶.۳۸۴۳
۱۸۶.۸۰۳۳
۱۴۲.۸۷۸۸
۶۵.۸۸۶۸
-۵۷.۴۳۰۱
-۸۶.۱۴۵۱
۰.۵۲۹۶۷
۲۷ B
۲۰.۷۴۰۲
۴۰.۸۶۵۶
۱۸۱.۸۸۰۲
۸۱.۱۶۲
۱۵۱.۰۷۷۳
۱۰۰.۷۱۸۲
۱۵۱.۰۷۷۳
۰.۱۹۹۸۱۹
۲۸ N
-۱۱.۲۵۹۶
۲۵.۷۹۴۷
۲۴۴.۴۱۳۸
۸۶.۳۱۶۳
۲۳۷.۱۴۶۳
۱۵۸.۰۹۷۵
۲۳۷.۱۴۶۳
۰.۲۳۴۳۷۶
۲۹ B
۲۰.۶۸۱۵
۴۰.۸۰۴۲
۱۸۱.۷۵۰۴
۸۱.۰۷۸۷
۱۵۱.۰۰۷۵
۱۰۰.۶۷۱۷
۱۵۱.۰۰۷۶
۰.۱۹۹۸۸۴
۳۰ N
-۱۱.۱۲۲۳
۲۵.۹۵۹۲
۲۴۴.۲۸۱۹
۸۶.۳۷۳
۲۳۶.۸۶۳۵
۱۵۷.۹۰۸۹
۲۳۶.۸۶۳۵
۰.۲۳۴۸۲۸
۳۱ B
۵۴.۰۸۷۴
۸۹.۲۰۷۶
۱۰۴.۲۴۹۸
۸۲.۵۱۴۹
۳۲.۶۰۲۳
-۲۸.۴۲۷۵
-۴۲.۶۴۱۳
۰.۵۲۹۱۴۳
۳۲ N
۸۵.۵۰۰۶
۱۵۶.۴۸۷۹
۱۸۶.۷۳۶۲
۱۴۲.۹۰۸۲
۶۵.۷۴۲
-۵۷.۴۰۷۶
-۸۶.۱۱۱۵
۰.۵۲۶۹۰۴
۳۳ B
۶۷.۸۲۱۳
۷۴.۵۴۴۸
۱۰۸.۲۲۴۱
۸۳.۵۳۰۱
۳۷.۰۴۱۱
۲۴.۶۹۴
۳۷.۰۴۱۰۵
۰.۲۷۲۲۷۳
۳۴ N
۵۳.۷۰۵۵
۸۱.۷۶۵۵
۲۱۰.۲۲۲۴
۱۱۵.۲۳۱۱
۱۴۲.۴۸۶۹
۹۴.۹۹۱۳
۱۴۲.۴۸۶۹
۰.۲۹۵۳۹۵
۳۵ B
۶۵.۹۷۶۵
۷۶.۷۴۵۸
۱۱۱.۵۸۶۵
۸۴.۷۶۹۶
۴۰.۲۲۵۳
۲۶.۸۱۶۹
۴۰.۲۲۵۳۵
۰.۴۰۱۵۸۶
۳۶ N
۶۳.۵۷۵۸
۸۴.۷۷۷۸
۲۴۶.۴۵۷۶
۱۳۱.۶۰۳۷
۱۷۲.۲۸۰۹
۱۱۴.۸۵۳۹
۱۷۲.۲۸۰۸
۰.۱۸۴۶
۳۷ B
۶۷.۸۴۵۹
۷۴.۵۶۸
۱۰۸.۲۵۲۴
۸۳.۵۵۵۴
۳۷.۰۴۵۴
۲۴.۶۹۷
۳۷.۰۴۵۴۵
۰.۲۷۲۱۸۳
۳۸ N
۵۴.۰۱۸۴
۸۱.۸۱۲۹
۲۱۰.۲۷۹۸
۱۱۵.۳۷۰۴
۱۴۲.۳۶۴۱
۹۴.۹۰۹۴
۱۴۲.۳۶۴۲
۰.۲۹۲۸۵۳
۳۹ B
۵۴.۰۹۱۲
۸۹.۱۳۴۹
۱۰۴.۲۷۱۳
۸۲.۴۹۹۱
۳۲.۶۵۸۳
-۲۸.۴۰۷۹
-۴۲.۶۱۱۹
۰.۵۳۲۸۲۴
۴۰ N
۸۵.۳۹۲۱
۱۵۶.۱۹۷۹
۱۸۶.۷۶۰۹
۱۴۲.۷۸۳۶
۶۵.۹۶۵۸
-۵۷.۳۹۱۵
-۸۶.۰۸۷۳
۰.۵۳۲۵۳۵
۴۱ B
۲۰.۶۸۱۵
۴۰.۸۰۴۲
۱۸۱.۷۵۰۴
۸۱.۰۷۸۷
۱۵۱.۰۰۷۵
۱۰۰.۶۷۱۷
۱۵۱.۰۰۷۶
۰.۱۹۹۸۸۴
۴۲ N
-۱۱.۱۲۲۵
۲۵.۹۵۹۱
۲۴۴.۲۸۲
۸۶.۳۷۲۹
۲۳۶.۸۶۳۷
۱۵۷.۹۰۹۱
۲۳۶.۸۶۳۷
۰.۲۳۴۸۲۹

فصل چهارم
نتایج

۴-۱- بررسی نتایج حاصل برای ساختار B21N21 در فاز گازی و دمای ۲۹۸ کلوین
همان‌طوریکه در فصل سوم بیان شد، ساختاری به فرمول B21N21 طراحی شد، سپس این ساختار در دو متد HF و B3LYP با توابع پایه‌ی مختلف مورد بررسی قرار گرفت. البته این بررسی‌ها فقط در فاز گازی و دمای ۲۹۸ درجه‌ی کلوین انجام شد که توابع ترمودینامیکی حاصل را می‌توان در جدول (۳-۱) مشاهده نمود. از مقایسه‌ی مقادیر مربوط به پارامترهای ترمودینامیکی تحت متدها و توابع ذکر شده می‌توان نتیجه‌ گرفت که منفی‌ترین مقدار انرژی آزاد گیبس برای ساختار، در متد HF مربوط به تابع گوسی ۶-۳۱G می‌باشد. همین‌طور منفی‌ترین مقدار آنتالپی و انرژی درونی نیز مربوط به همین تابع پایه می‌باشد. در متد B3LYP منفی‌ترین مقدار انرژی آزاد گیبس، انرژی درونی و آنتالپی مربوط به تابع پایه‌ی ۶-۳۱G می‌باشد. حال با مقایسه‌ی این دو زوج متد و تابع پایه می‌توان دریافت که مقدار مربوط به متد B3LYP منفی‌تر است پس زوج متد و تابع پایه B3LYP/6-31G به عنوان بهترین متد و تابع پایه انتخاب شد.
نمودارهای مربوط به پارامترهای ترمودینامیکی تحت متدها و توابع گوسی مختلف در زیر آمده است.

شکل (۴-۱) نمودار انرژی آزاد گیبس در متدها و توابع پایه‌ی مختلف

شکل (۴-۲) نمودار آنتالپی در متدها و توابع پایه‌ی مختلف

شکل (۴-۳) نمودار انرژی درونی در متدها و توابع پایه‌ی مختلف

شکل (۴-۴) نمودار zero point energy در متدها و توابع پایه‌ی مختلف

در مرحله‌ی بعدی به سراغ گشتاورهای دو قطبی ساختار تحت متدها و توابع پایه مختلف می‌رویم. با مقایسه‌ی این مقادیر که در جدول (۳-۲) آمده است به این نتیجه می‌رسیم که بیشترین ممان دو قطبی تحت متد B3LYP و توابع پایه‌ی ۳-۲۱G، ۳-۲۱G* و ۳-۲۱G** دیده می‌شود. یعنی ساختار در این حالات بیشترین قطبیت را از خود نشان می‌دهد. در نمودار زیر گشتاروهای دو قطبی سیستم در توابع حالات و متدهای مختلف آمده است.

شکل (۴-۵) نمودار ممان دو قطبی سیستم B21N2 در متدها و توابع پایه‌ی مختلف

۴-۲- بررسی نتایج حاصل برای ساختار B21N21 در حلال‌های مختلف
همان‌طورکه در فصل سوم اشاره شد، پس از انتخاب متد و توابع گوسی B3LYP/6-31G به عنوان بهترین متد و تابع پایه، با استفاده از آن، ساختار را در حلال‌های مختلف بررسی می‌کنیم.
نتایج توابع ترمودینامیکی حاصل برای ساختار B21N21 در حلال‌های مختلف که در جدول (۳-۳) آمده است نشان می‌دهد که منفی‌ترین مقدار انرژی آزاد گیبس برای حلال آب به‌دست آمده و به این معنا است که ساختار ما در حلال آب که یک حلال قطبی است پایداری بیشتری از خود نشان می‌دهد.
حال با مقایسه‌ی مقادیر گشتاورهای دو قطبی سیستم در حلال‌های مختلف به این نتیجه می‌رسیم که ساختار فوق در حلال ۲ و ۱- دی‌کلرو اتان که یک حلال غیرقطبی است، بیشترین ممان دو قطبی را دارد. یعنی در این حلال بیشترین قطبیت را از خود نشان می‌دهد. جدول (۳-۵) مقادیر گشتاروهای دو قطبی را در حلال‌های مختلف با ثوابت دی‌الکتریک متنوع نشان می‌دهد برای مقایسه‌ی راحت‌تر مقادیر می‌توان به نمودار زیر مراجعه نمود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *