فهرست بستن

منبع مقاله درباره ۳۷.۰۵۵۸، ۱۵۱.۰۲۰۴، ۱۵۰.۹۳۹۷، ۱۵۱.۱۰۷۷

۳۳
?iso
?aniso
?
??
?
۱ B
۲۰.۷۵۴۵
۴۰.۸۶۰۱
۱۸۱.۸۵۳۱
۸۱.۱۵۵۹
۱۵۱.۰۴۵۸
۱۰۰.۶۹۷۲
۱۵۱.۰۴۵۸
۰.۱۹۹۶۶۴
۲ N
-۱۱.۳۴۶۶
۲۵.۶۲۲۷
۲۴۴.۵۸۰۳
۸۶.۲۸۵۵
۲۳۷.۴۴۲۲
۱۵۸.۲۹۴۸
۲۳۷.۴۴۲۳
۰.۲۳۳۵۴۷
۳ B
۵۴.۱۰۰۸
۸۹.۱۱۱۵
۱۰۴.۲۰۳
۸۲.۴۷۱۷
۳۲.۵۹۶۹
-۲۸.۳۷۰۹
-۴۲.۵۵۶۵
۰.۵۳۱۹۳۶
۴ N
۸۵.۴۷۵۴
۱۵۶.۳۱۹۴
۱۸۶.۸۳۶۵
۱۴۲.۸۷۷۱
۶۵.۹۳۹۱
-۵۷.۴۰۱۷
-۸۶.۱۰۲۶
۰.۵۳۱۶۴۱
۵ B
۶۷.۸۲۹۳
۷۴.۵۶۵۶
۱۰۸.۲۵۰۳
۸۳.۵۴۸۴
۳۷.۰۵۲۹
۲۴.۷۰۱۹
۳۷.۰۵۲۸۵
۰.۲۷۲۷۰۴
۶ N
۵۳.۹۸۸۸
۸۱.۸۱
۲۱۰.۲۵۶۳
۱۱۵.۳۵۱۷
۱۴۲.۳۵۷
۹۴.۹۰۴۶
۱۴۲.۳۵۶۹
۰.۲۹۳۱۴۹
۷ B
۶۶.۰۳۱۱
۷۶.۶۹۶۴
۱۱۱.۵۸۷۴
۸۴.۷۷۱۶
۴۰.۲۲۳۷
۲۶.۸۱۵۸
۴۰.۲۲۳۶۵
۰.۳۹۷۷۲۴
۸ N
۶۳.۴۲۵۹
۸۴.۶۶۲۲
۲۴۶.۲۰۲۵
۱۳۱.۴۳۰۲
۱۷۲.۱۵۸۴
۱۱۴.۷۷۲۳
۱۷۲.۱۵۸۵
۰.۱۸۵۰۳
۹ B
۶۷.۷۱۳۹
۷۴.۵۴۱۷
۱۰۸.۱۸۳۶
۸۳.۴۷۹۷
۳۷.۰۵۵۸
۲۴.۷۰۳۹
۳۷.۰۵۵۸
۰.۲۷۶۳۸۶
۱۰ N
۵۳.۸۹۳۹
۸۱.۶۸۳۱
۲۱۰.۳۱۹۵
۱۱۵.۲۹۸۸
۱۴۲.۵۳۱
۹۵.۰۲۰۷
۱۴۲.۵۳۱
۰.۲۹۲۴۵۴
۱۱ B
۵۴.۱۰۲۴
۸۹.۱۹۱۷
۱۰۴.۲۵۲۸
۸۲.۵۱۵۶
۳۲.۶۰۵۷
-۲۸.۴۱۳۲
-۴۲.۶۱۹۹
۰.۵۳۰۰۷۴
۱۲ N
۸۵.۵۰۴۶
۱۵۶.۵۱۰۴
۱۸۶.۷۸۲۸
۱۴۲.۹۳۲۶
۶۵.۷۷۵۳
-۵۷.۴۲۸
-۸۶.۱۴۲
۰.۵۲۷۱۳۷
۱۳ B
۲۰.۷۵۴۵
۴۰.۸۶۰۱
۱۸۱.۸۵۳۲
۸۱.۱۵۵۹
۱۵۱.۰۴۵۸
۱۰۰.۶۹۷۳
۱۵۱.۰۴۵۹
۰.۱۹۹۶۶۴
۱۴ N
-۱۱.۳۴۶۱
۲۵.۶۲۲۷
۲۴۴.۵۸
۸۶.۲۸۵۵
۲۳۷.۴۴۱۷
۱۵۸.۲۹۴۵
۲۳۷.۴۴۱۷
۰.۲۳۳۵۴۴
۱۵ B
۲۰.۷۲۹۹
۴۰.۸۵۶۳
۱۸۱.۸۸۹۴
۸۱.۱۵۸۵
۱۵۱.۰۹۶۳
۱۰۰.۷۳۰۹
۱۵۱.۰۹۶۳
۰.۱۹۹۸۰۴
۱۶ N
-۱۱.۳۰۲۶
۲۵.۸۰۳۹
۲۴۴.۴۰۶۶
۸۶.۳۰۲۷
۲۳۷.۱۵۵۹
۱۵۸.۱۰۳۹
۲۳۷.۱۵۶
۰.۲۳۴۶۹۷
۱۷ B
۵۴.۰۶۹۸
۸۹.۱۳۱۹
۱۰۴.۲۷۷
۸۲.۴۹۲۹
۳۲.۶۷۶۲
-۲۸.۴۲۳۱
-۴۲.۶۳۴۷
۰.۵۳۲۸۴۵
۱۸ N
۸۵.۴۱۱۳
۱۵۶.۱۸۹۲
۱۸۶.۷۵۲۲
۱۴۲.۷۸۴۳
۶۵.۹۵۲
-۵۷.۳۷۳
-۸۶.۰۵۹۴
۰.۵۳۲۷۰۷
۱۹ B
۶۷.۷۱۳۹
۷۴.۵۴۱۷
۱۰۸.۱۸۳۶
۸۳.۴۷۹۷
۳۷.۰۵۵۸
۲۴.۷۰۳۹
۳۷.۰۵۵۸
۰.۲۷۶۳۸۶
۲۰ N
۵۳.۸۹۳۸
۸۱.۶۸۳
۲۱۰.۳۱۹۵
۱۱۵.۲۹۸۸
۱۴۲.۵۳۱۱
۹۵.۰۲۰۷
۱۴۲.۵۳۱۱
۰.۲۹۲۴۵۴
۲۱ B
۶۶.۱۱۲۳
۷۶.۷۵۴۳
۱۱۱.۷۰۸۷
۸۴.۸۵۸۴
۴۰.۲۷۵۴
۲۶.۸۵۰۳
۴۰.۲۷۵۴
۰.۳۹۶۳۴۶
۲۲ N
۶۳.۵۶۷۵
۸۴.۸۰۴۶
۲۴۶.۳۲۳۹
۱۳۱.۵۶۵۳
۱۷۲.۱۳۷۹
۱۱۴.۷۵۸۶
۱۷۲.۱۳۷۹
۰.۱۸۵۰۵۹
۲۳ B
۶۷.۸۰۵۱
۷۴.۵۳۲۴
۱۰۸.۲۲۸
۸۳.۵۲۱۸
۳۷.۰۵۹۲
۲۴.۷۰۶۲
۳۷.۰۵۹۲۵
۰.۲۷۲۲۹۲
۲۴ N
۵۳.۷۲۸۵
۸۱.۷۸۷۵
۲۱۰.۲۱۶۴
۱۱۵.۲۴۴۱
۱۴۲.۴۵۸۴
۹۴.۹۷۲۳
۱۴۲.۴۵۸۴
۰.۲۹۵۴۴۴
۲۵ B
۵۴.۱۰۰۷
۸۹.۱۱۱۳
۱۰۴.۲۰۳
۸۲.۴۷۱۷
۳۲.۵۹۶۹
-۲۸.۳۷۱
-۴۲.۵۵۶۵
۰.۵۳۱۹۴۱
۲۶ N
۸۵.۴۷۵۴
۱۵۶.۳۱۹۵
۱۸۶.۸۳۶۴
۱۴۲.۸۷۷۱
۶۵.۹۳۹
-۵۷.۴۰۱۷
-۸۶.۱۰۲۶
۰.۵۳۱۶۳۸
۲۷ B
۲۰.۷۲۹۹
۴۰.۸۵۶۴
۱۸۱.۸۸۹۳
۸۱.۱۵۸۵
۱۵۱.۰۹۶۲
۱۰۰.۷۳۰۸
۱۵۱.۰۹۶۲
۰.۱۹۹۸۰۵
۲۸ N
-۱۱.۳۰۲۶
۲۵.۸۰۴
۲۴۴.۴۰۶۵
۸۶.۳۰۲۷
۲۳۷.۱۵۵۸
۱۵۸.۱۰۳۸
۲۳۷.۱۵۵۸
۰.۲۳۴۶۹۸
۲۹ B
۲۰.۶۷۶۸
۴۰.۸۰۵۹
۱۸۱.۷۶۱۷
۸۱.۰۸۱۵
۱۵۱.۰۲۰۴
۱۰۰.۶۸۰۲
۱۵۱.۰۲۰۴
۰.۱۹۹۹۳۱
۳۰ N
-۱۱.۱۸۹۲
۲۵.۹۱۳۶
۲۴۴.۳۲۷۸
۸۶.۳۵۰۷
۲۳۶.۹۶۵۶
۱۵۷.۹۷۷۱
۲۳۶.۹۶۵۶
۰.۲۳۴۸۶۲
۳۱ B
۵۴.۱۰۲۴
۸۹.۱۹۱۷
۱۰۴.۲۵۲۸
۸۲.۵۱۵۶
۳۲.۶۰۵۷
-۲۸.۴۱۳۲
-۴۲.۶۱۹۹
۰.۵۳۰۰۷۴
۳۲ N
۸۵.۵۰۴۴
۱۵۶.۵۱۰۴
۱۸۶.۷۸۲۵
۱۴۲.۹۳۲۴
۶۵.۷۷۵۱
-۵۷.۴۲۸
-۸۶.۱۴۲۱
۰.۵۲۷۱۳۱
۳۳ B
۶۷.۸۰۵۱
۷۴.۵۳۲۳
۱۰۸.۲۲۷۹
۸۳.۵۲۱۸
۳۷.۰۵۹۲
۲۴.۷۰۶۱
۳۷.۰۵۹۲
۰.۲۷۲۲۸۹
۳۴ N
۵۳.۷۲۸۲
۸۱.۷۸۷۵
۲۱۰.۲۱۶۳
۱۱۵.۲۴۴
۱۴۲.۴۵۸۵
۹۴.۹۷۲۳
۱۴۲.۴۵۸۵
۰.۲۹۵۴۴۷
۳۵ B
۶۵.۹۹۹
۷۶.۷۳۰۱
۱۱۱.۵۷۲۹
۸۴.۷۶۷۳
۴۰.۲۰۸۴
۲۶.۸۰۵۶
۴۰.۲۰۸۳۵
۰.۴۰۰۳۳۱
۳۶ N
۶۳.۵۸۶۵
۸۴.۷۶۱۲
۲۴۶.۴۷۴۳
۱۳۱.۶۰۷۳
۱۷۲.۳۰۰۴
۱۱۴.۸۶۷
۱۷۲.۳۰۰۵
۰.۱۸۴۳۴۱
۳۷ B
۶۷.۸۲۹۴
۷۴.۵۶۵۶
۱۰۸.۲۵۰۴
۸۳.۵۴۸۴
۳۷.۰۵۲۹
۲۴.۷۰۲
۳۷.۰۵۲۹
۰.۲۷۲۶۹۹
۳۸ N
۵۳.۹۸۸۷
۸۱.۸۰۹۹
۲۱۰.۲۵۶۳
۱۱۵.۳۵۱۶
۱۴۲.۳۵۷
۹۴.۹۰۴۷
۱۴۲.۳۵۷
۰.۲۹۳۱۴۹
۳۹ B
۵۴.۰۶۹۸
۸۹.۱۳۲
۱۰۴.۲۷۷۱
۸۲.۴۹۲۹
۳۲.۶۷۶۲
-۲۸.۴۲۳۱
-۴۲.۶۳۴۸
۰.۵۳۲۸۴۵
۴۰ N
۸۵.۴۱۱۴
۱۵۶.۱۸۹۲
۱۸۶.۷۵۲۳
۱۴۲.۷۸۴۳
۶۵.۹۵۲
-۵۷.۳۷۲۹
-۸۶.۰۵۹۴
۰.۵۳۲۷۱
۴۱ B
۲۰.۶۷۶۸
۴۰.۸۰۵۹
۱۸۱.۷۶۱۷
۸۱.۰۸۱۵
۱۵۱.۰۲۰۴
۱۰۰.۶۸۰۲
۱۵۱.۰۲۰۴
۰.۱۹۹۹۳۱
۴۲ N
-۱۱.۱۸۹۳
۲۵.۹۱۳۶
۲۴۴.۳۲۷۹
۸۶.۳۵۰۷
۲۳۶.۹۶۵۸
۱۵۷.۹۷۷۲
۲۳۶.۹۶۵۸
۰.۲۳۴۸۶۲

جدول (۳-۱۱) مقادیر پارامترهای NMR مربوط به ترکیب B21N21 تحت متد B3LYP و تابع پایه ۶-۳۱G در حلال دی‌کلرواتان

atom
?۱۱
?۲۲
?۳۳
?iso
?aniso
?
??
?
۱ B
۲۰.۷۷
۴۰.۸۲۶۵
۱۸۱.۸۳۵۸
۸۱.۱۴۴۱
۱۵۱.۰۳۷۶
۱۰۰.۶۹۱۷
۱۵۱.۰۳۷۶
۰.۱۹۹۱۸۷
۲ N
-۱۱.۲۷۱۵
۲۵.۶۸۶۹
۲۴۴.۴۵۵۸
۸۶.۲۹۰۴
۲۳۷.۲۴۸۱
۱۵۸.۱۶۵۴
۲۳۷.۲۴۸۱
۰.۲۳۳۶۶۹
۳ B
۵۴.۱۲۲۶
۸۹.۰۶۶۵
۱۰۴.۲۳۲۷
۸۲.۴۷۳۹
۳۲.۶۳۸۱
-۲۸.۳۵۱۳
-۴۲.۵۲۷
۰.۵۳۴۹۳۸
۴ N
۸۵.۴۸۴۸
۱۵۶.۱۶۵۴
۱۸۶.۸۳۳۱
۱۴۲.۸۲۷۸
۶۶.۰۰۸
-۵۷.۳۴۳
-۸۶.۰۱۴۵
۰.۵۳۴۸۱۲
۵ B
۶۷.۸۱
۷۴.۵۷۳۶
۱۰۸.۱۹۹۸
۸۳.۵۲۷۸
۳۷.۰۰۷۹
۲۴.۶۷۲
۳۷.۰۰۸
۰.۲۷۴۱۴۱
۶ N
۵۳.۹۸۱۱
۸۱.۸۱۱۱
۲۱۰.۲۴۲۸
۱۱۵.۳۴۵
۱۴۲.۳۴۶۷
۹۴.۸۹۷۸
۱۴۲.۳۴۶۷
۰.۲۹۳۲۶۳
۷ B
۶۶.۰۱۶۱
۷۶.۶۳۷
۱۱۱.۵۷۹۷
۸۴.۷۴۴۲
۴۰.۲۵۳۲
۲۶.۸۳۵۵
۴۰.۲۵۳۱۵
۰.۳۹۵۷۷۸
۸ N
۶۳.۵۰۴
۸۴.۶۷۶
۲۴۶.۰۹۳۱
۱۳۱.۴۲۴۴
۱۷۲.۰۰۳۱
۱۱۴.۶۶۸۷
۱۷۲.۰۰۳۱
۰.۱۸۴۶۳۶
۹ B
۶۷.۷۰۶۴
۷۴.۵۰۳۹
۱۰۸.۱۶۶۲
۸۳.۴۵۸۸
۳۷.۰۶۱۱
۲۴.۷۰۷۴
۳۷.۰۶۱۰۵
۰.۲۷۵۱۲
۱۰ N
۵۳.۹۴۳۳
۸۱.۶۸۴۶
۲۱۰.۳۰۱۱
۱۱۵.۳۰۹۷
۱۴۲.۴۸۷۱
۹۴.۹۹۱۴
۱۴۲.۴۸۷۲
۰.۲۹۲۰۴
۱۱ B
۵۴.۱۲۳۳
۸۹.۱۶۲۳
۱۰۴.۲۷۴۱
۸۲.۵۱۹۹
۳۲.۶۳۱۳
-۲۸.۳۹۶۶
-۴۲.۵۹۴۹
۰.۵۳۲۱۶۹
۱۲ N
۸۵.۵۴۳۴
۱۵۶.۵۳۳۲
۱۸۶.۹۰۱۱
۱۴۲.۹۹۲۶
۶۵.۸۶۲۹
-۵۷.۴۴۹۲
-۸۶.۱۷۳۸
۰.۵۲۸۶۰۴
۱۳ B
۲۰.۷۷
۴۰.۸۲۶۵
۱۸۱.۸۳۶
۸۱.۱۴۴۲
۱۵۱.۰۳۷۷
۱۰۰.۶۹۱۸
۱۵۱.۰۳۷۸
۰.۱۹۹۱۸۷
۱۴ N
-۱۱.۲۷۰۹
۲۵.۶۸۷
۲۴۴.۴۵۵۸
۸۶.۲۹۰۶
۲۳۷.۲۴۷۷
۱۵۸.۱۶۵۲
۲۳۷.۲۴۷۸
۰.۲۳۳۶۶۶
۱۵ B
۲۰.۷۲۰۲
۴۰.۸۳۸۲
۱۸۱.۸۸۶۹
۸۱.۱۴۸۵
۱۵۱.۱۰۷۷
۱۰۰.۷۳۸۴
۱۵۱.۱۰۷۷
۰.۱۹۹۷۰۵
۱۶ N
-۱۱.۳۸۲۱
۲۵.۸۸۷۳
۲۴۴.۳۳۰۱
۸۶.۲۷۸۴
۲۳۷.۰۷۷۵
۱۵۸.۰۵۱۷
۲۳۷.۰۷۷۵
۰.۲۳۵۸۰۵
۱۷ B
۵۴.۰۷۱۷
۸۹.۱۲۳۹
۱۰۴.۲۶۳۶
۸۲.۴۸۶۴
۳۲.۶۶۵۸
-۲۸.۴۱۴۷
-۴۲.۶۲۲۱
۰.۵۳۲۸۱۲
۱۸ N
۸۵.۵۱۲۱
۱۵۶.۰۷۲۲
۱۸۶.۷۵۹۶
۱۴۲.۷۸۱۳
۶۵.۹۶۷۵
-۵۷.۲۶۹۲
-۸۵.۹۰۳۸
۰.۵۳۵۸۴۵
۱۹ B
۶۷.۷۰۶۳
۷۴.۵۰۳۹
۱۰۸.۱۶۶۲
۸۳.۴۵۸۸
۳۷.۰۶۱۱
۲۴.۷۰۷۴
۳۷.۰۶۱۱
۰.۲۷۵۱۲۴
۲۰ N
۵۳.۹۴۳۳
۸۱.۶۸۴۷
۲۱۰.۳۰۱۱
۱۱۵.۳۰۹۷
۱۴۲.۴۸۷۱
۹۴.۹۹۱۴
۱۴۲.۴۸۷۱
۰.۲۹۲۰۴۱
۲۱ B
۶۶.۱۱۲
۷۶.۷۶۶۲
۱۱۱.۶۱۹۷
۸۴.۸۳۲۶
۴۰.۱۸۰۶
۲۶.۷۸۷۱
۴۰.۱۸۰۶
۰.۳۹۷۷۳۶
۲۲ N
۶۳.۶۰۸۲
۸۴.۷۹۲۵
۲۴۶.۳۳۸۷
۱۳۱.۵۷۹۸
۱۷۲.۱۳۸۴
۱۱۴.۷۵۸۹
۱۷۲.۱۳۸۴
۰.۱۸۴۵۹۸
۲۳ B
۶۷.۷۶۲۶
۷۴.۴۹۷۱
۱۰۸.۲۲۱
۸۳.۴۹۳۶
۳۷.۰۹۱۱
۲۴.۷۲۷۴
۳۷.۰۹۱۱۵
۰.۲۷۲۳۵
۲۴ N
۵۳.۷۴۰۳
۸۱.۷۷۲۴
۲۱۰.۱۵۰۹
۱۱۵.۲۲۱۲
۱۴۲.۳۹۴۶
۹۴.۹۲۹۷
۱۴۲.۳۹۴۶
۰.۲۹۵۲۹۳
۲۵ B
۵۴.۱۲۲۶
۸۹.۰۶۶۳
۱۰۴.۲۳۲۶
۸۲.۴۷۳۹
۳۲.۶۳۸۲
-۲۸.۳۵۱۳
-۴۲.۵۲۶۹
۰.۵۳۴۹۴۲
۲۶ N
۸۵.۴۸۴۷
۱۵۶.۱۶۵۵
۱۸۶.۸۳۳۱
۱۴۲.۸۲۷۸
۶۶.۰۰۷۹
-۵۷.۳۴۳۱
-۸۶.۰۱۴۶
۰.۵۳۴۸۰۹
۲۷ B
۲۰.۷۲۰۲
۴۰.۸۳۸۳
۱۸۱.۸۸۶۹
۸۱.۱۴۸۵
۱۵۱.۱۰۷۷
۱۰۰.۷۳۸۴
۱۵۱.۱۰۷۷
۰.۱۹۹۷۰۶
۲۸ N
-۱۱.۳۸۲۲
۲۵.۸۸۷۳
۲۴۴.۳۳۰۱
۸۶.۲۷۸۴
۲۳۷.۰۷۷۵
۱۵۸.۰۵۱۷
۲۳۷.۰۷۷۶
۰.۲۳۵۸۰۶
۲۹ B
۲۰.۷۲۱۹
۴۰.۷۸۰۴
۱۸۱.۷۸۸۹
۸۱.۰۹۷۱
۱۵۱.۰۳۷۷
۱۰۰.۶۹۱۸
۱۵۱.۰۳۷۸
۰.۱۹۹۲۰۷
۳۰ N
-۱۱.۲۹۷۶
۲۵.۸۸۶۵
۲۴۴.۴۳۸۹
۸۶.۳۴۲۶
۲۳۷.۱۴۴۵
۱۵۸.۰۹۶۳
۲۳۷.۱۴۴۵
۰.۲۳۵۱۹۹
۳۱ B
۵۴.۱۲۳۳
۸۹.۱۶۲۳
۱۰۴.۲۷۴۱
۸۲.۵۱۹۹
۳۲.۶۳۱۳
-۲۸.۳۹۶۶
-۴۲.۵۹۴۹
۰.۵۳۲۱۶۹
۳۲ N
۸۵.۵۴۳۱
۱۵۶.۵۳۳۲
۱۸۶.۹۰۰۸
۱۴۲.۹۹۲۴
۶۵.۸۶۲۶
-۵۷.۴۴۹۳
-۸۶.۱۷۳۹
۰.۵۲۸۵۹۸
۳۳ B
۶۷.۷۶۲۸
۷۴.۴۹۷
۱۰۸.۲۲۱
۸۳.۴۹۳۶
۳۷.۰۹۱۱
۲۴.۷۲۷۴
۳۷.۰۹۱۱
۰.۲۷۲۳۳۸
۳۴ N
۵۳.۷۴۰۲
۸۱.۷۷۲۴
۲۱۰.۱۵۰۹
۱۱۵.۲۲۱۲
۱۴۲.۳۹۴۶
۹۴.۹۲۹۷
۱۴۲.۳۹۴۶
۰.۲۹۵۲۹۴
۳۵ B
۶۵.۹۸۲۸
۷۶.۶۶۲۱
۱۱۱.۵۲۱۸
۸۴.۷۲۲۲
۴۰.۱۹۹۴
۲۶.۷۹۹۶
۴۰.۱۹۹۳۵
۰.۳۹۸۴۸۷
۳۶ N
۶۳.۵۶۸۹
۸۴.۷۰۴۳
۲۴۶.۴۱۹۸
۱۳۱.۵۶۴۳
۱۷۲.۲۸۳۲
۱۱۴.۸۵۵۵
۱۷۲.۲۸۳۲
۰.۱۸۴۰۱۷
۳۷ B
۶۷.۸۱۰۱
۷۴.۵۷۳۶
۱۰۸.۱۹۹۸
۸۳.۵۲۷۸
۳۷.۰۰۸
۲۴.۶۷۲
۳۷.۰۰۷۹۵
۰.۲۷۴۱۳۷
۳۸ N
۵۳.۹۸۱
۸۱.۸۱۱۱
۲۱۰.۲۴۲۹
۱۱۵.۳۴۵
۱۴۲.۳۴۶۸
۹۴.۸۹۷۹
۱۴۲.۳۴۶۹
۰.۲۹۳۲۶۴
۳۹ B
۵۴.۰۷۱۷
۸۹.۱۲۳۹
۱۰۴.۲۶۳۶
۸۲.۴۸۶۴
۳۲.۶۶۵۹
-۲۸.۴۱۴۷
-۴۲.۶۲۲۱
۰.۵۳۲۸۱۲
۴۰ N
۸۵.۵۱۲۱
۱۵۶.۰۷۲۲
۱۸۶.۷۵۹۶
۱۴۲.۷۸۱۳
۶۵.۹۶۷۵
-۵۷.۲۶۹۲
-۸۵.۹۰۳۸
۰.۵۳۵۸۴۵
۴۱ B
۲۰.۷۲۱۹
۴۰.۷۸۰۴
۱۸۱.۷۸۸۹
۸۱.۰۹۷۱
۱۵۱.۰۳۷۷
۱۰۰.۶۹۱۸
۱۵۱.۰۳۷۸
۰.۱۹۹۲۰۷
۴۲ N
-۱۱.۲۹۷۷
۲۵.۸۸۶۵
۲۴۴.۴۳۸۹
۸۶.۳۴۲۶
۲۳۷.۱۴۴۵
۱۵۸.۰۹۶۳
۲۳۷.۱۴۴۵
۰.۲۳۵۲

جدول (۳-۱۲) مقادیر پارامترهای NMR مربوط به ترکیب B21N21 تحت متد B3LYP و تابع پایه ۶-۳۱G در حلال کلروفرم

atom
?۱۱
?۲۲
?۳۳
?iso
?aniso
?
??
?
۱ B
۲۰.۹۲۰۹
۴۰.۸۱۸۵
۱۸۱.۸۰۹۴
۸۱.۱۸۲۹
۱۵۰.۹۳۹۷
۱۰۰.۶۲۶۵
۱۵۰.۹۳۹۷
۰.۱۹۷۷۳۷
۲ N
-۱۱.۴۶۴۷
۲۵.۸۰۳
۲۴۴.۴۲۴۸
۸۶.۲۵۴۴
۲۳۷.۲۵۵۶
۱۵۸.۱۷۰۴
۲۳۷.۲۵۵۷
۰.۲۳۵۶۱۷
۳ B
۵۴.۱۶۷۱
۸۹.۰۷۰۴
۱۰۴.۲۶۴
۸۲.۵۰۰۵
۳۲.۶۴۵۳
-۲۸.۳۳۳۴
-۴۲.۵۰۰۱
۰.۵۳۶۲۴۳
۴ N
۸۵.۴۳۲۵
۱۵۶.۱۳۶
۱۸۶.۷۵۱۹
۱۴۲.۷۷۳۵
۶۵.۹۶۷۶
-۵۷.۳۴۱
-۸۶.۰۱۱۵
۰.۵۳۳۹۲۷
۵ B
۶۷.۸۱۴۱
۷۴.۵۶۵۲
۱۰۸.۱۳۶۲
۸۳.۵۰۵۲
۳۶.۹۴۶۶
۲۴.۶۳۱
۳۶.۹۴۶۵۵
۰.۲۷۴۰۹
۶ N
۵۴.۱۹۳۷
۸۱.۸۲۷۵
۲۱۰.۲۵۹۷
۱۱۵.۴۲۷
۱۴۲.۲۴۹۱
۹۴.۸۳۲۷
۱۴۲.۲۴۹۱
۰.۲۹۱۳۹۵
۷ B
۶۶.۰۴۴۲
۷۶.۶۶۹۳
۱۱۱.۵۲۰۹
۸۴.۷۴۴۸
۴۰.۱۶۴۱
۲۶.۷۷۶۱
۴۰.۱۶۴۱۵
۰.۳۹۶۸۱۳
۸ N
۶۳.۶۵۸۷
۸۴.۷۸۷۳
۲۴۶.۱۴۰۲
۱۳۱.۵۲۸۸
۱۷۱.۹۱۷۲
۱۱۴.۶۱۱۴
۱۷۱.۹۱۷۲
۰.۱۸۴۳۵
۹ B
۶۷.۷۰۷۷
۷۴.۵۱۹۹
۱۰۸.۲۰۰۵
۸۳.۴۷۶
۳۷.۰۸۶۷
۲۴.۷۲۴۵
۳۷.۰۸۶۷
۰.۲۷۵۵۲۴
۱۰ N
۵۳.۷۴۱۶
۸۱.۷۶۵۱
۲۱۰.۲۹
۱۱۵.۲۶۵۶
۱۴۲.۵۳۶۶
۹۵.۰۲۴۴
۱۴۲.۵۳۶۷
۰.۲۹۴۹۰۸
۱۱ B
۵۴.۱۰۲۴
۸۹.۱۷۱۷
۱۰۴.۲۴۵۷
۸۲.۵۰۶۶
۳۲.۶۰۸۷
-۲۸.۴۰۴۲
-۴۲.۶۰۶۳
۰.۵۳۰۶۹۶
۱۲ N
۸۵.۶۵۵۴
۱۵۶.۳۲۹۵
۱۸۶.۶۸۸۸
۱۴۲.۸۹۱۲
۶۵.۶۹۶۴
-۵۷.۲۳۵۸
-۸۵.۸۵۳۸
۰.۵۳۰۴۲۵
۱۳ B
۲۰.۹۲۱۱
۴۰.۸۱۸۶
۱۸۱.۸۰۹۵
۸۱.۱۸۳۱
۱۵۰.۹۳۹۷
۱۰۰.۶۲۶۴
۱۵۰.۹۳۹۷
۰.۱۹۷۷۳۶
۱۴ N
-۱۱.۴۶۴۱
۲۵.۸۰۳۳
۲۴۴.۴۲۴۸
۸۶.۲۵۴۷
۲۳۷.۲۵۵۲
۱۵۸.۱۷۰۱
۲۳۷.۲۵۵۲
۰.۲۳۵۶۱۶
۱۵ B
۲۰.۷۴۹۹
۴۰.۸۲۴
۱۸۱.۸۲۷
۸۱.۱۳۳۶
۱۵۱.۰۴۰۱
۱۰۰.۶۹۳۴
۱۵۱.۰۴۰۱
۰.۱۹۹۳۵۹
۱۶ N
-۱۱.۳۰۲۷
۲۶.۱۰۶۶
۲۴۴.۵۲۸۹
۸۶.۴۴۴۳
۲۳۷.۱۲۶۹
۱۵۸.۰۸۴۶
۲۳۷.۱۲۷
۰.۲۳۶۶۴۱
۱۷ B
۵۴.۱۱۳۸
۸۹.۱۱۹۵
۱۰۴.۲۵۸۶
۸۲.۴۹۷۳
۳۲.۶۴۱۹
-۲۸.۳۸۳۵
-۴۲.۵۷۵۳
۰.۵۳۳۳۷۷
۱۸ N
۸۵.۶۱۷۷
۱۵۶.۲۶۴۴
۱۸۶.۹۰۳۱
۱۴۲.۹۲۸۴
۶۵.۹۶۲۱
-۵۷.۳۱۰۷
-۸۵.۹۶۶۱
۰.۵۳۴۶۰۷
۱۹ B
۶۷.۷۰۷۶
۷۴.۵۱۹۹
۱۰۸.۲۰۰۵
۸۳.۴۷۶
۳۷.۰۸۶۷
۲۴.۷۲۴۵
۳۷.۰۸۶۷۵
۰.۲۷۵۵۲۸
۲۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *