فهرست بستن

پایان نامه با کلید واژگان روش تحقیق، تصمیم گیری، تحلیل داده، روش شناسی

ووالدهای جدید جایگزین شود وسپس اقدام به تولید مثل شود.درالگوریتم دوم ارائه شده برای مسئله QAPما از همین روش برای به روز رسانی کروموزوم های کاندید والد استفاده کردیم. به این صورت که کروموزوم های بد با کروموزوم های تولیدی بهتر جایگزین می شوند.
۳۶ ۲-۷ جمع بندی
در این فصل مروری بر مدل سازی مسئله QAP نموده و یکی از متداولترین مدل های معرفی شده برای این گونه مسائل را مطرح نمودیم. همچنین تصمیم گیری و انواع روش های تصمیم گیری را شرح داده شد. در ادامه الگوریتم ژنتیک به عنوان یک از روش های فراابتکاری معرفی شد و نقاط ضعف و قوت آن برشمرده شد.

فصل سوم:
روش‌ تحقیق

۳۷ فصل سوم: روش تحقیق

۳۸ ۳-۱ مقدمه
دست یابی به هدف اصلی تحقیق (یعنی نظریه سازی) زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی درست صورت پذیرد میسر خواهد بود. بنابراین اصلی ترین نقش را در یک پژوهش علمی، روش کشف آن یافته ها بر عهده دارد . روش شناسی (فارغ از ابعاد فلسفی آن) به مجموعه ای به هم پیوسته از قواعد ، اصول و شیوه های معمول در یک رشته از دانش اطلاق می شود [۷]. به عبارت دیگر ، منظور از انتخاب روش انجام تحقیق این است که مشخص گردد چه روش تحقیقی برای بررسی موضوع خاص لازم است . انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد ، بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش ، هدف ها و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد . به سخن دیگر ، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق تر ، آسان تر ، و ارزان تر در دستیابی به پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های تحقیق مورد نظر یاری رساند [۴].
در این فصل به منظور پاسخ به سؤالات تحقیق و بر اساس آنچه در فصل قبل شناسایی و گرد آوری گردید، به معرفی مورد مطالعاتی و موضوع، روش تحقیق در این پژوهش ، روش شناسی پژوهش و شیوه ها و ابزارهای جمع آوری و تحلیل اطلاعات کار گرفته شده در پژوهش جهت حل مسأله ، اشاره خواهیم نمود.
۳۹ ۳-۲ روش تحقیق
روش تحقیق از قواعد ، ابزارها ، راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها ، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است . اتخاذ روش تحقیق علمی تنها راه دست یابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی است ( خاکی ۱۳۸۳و۹۸ ) . به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان بر اساس دو معیار طبقه بندی کرد :
* نحوه گرد آوری دادهها
* بر اساس هدف
تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز (طرح تحقیق ) می توان به دسته های زیر تقسیم کرد [۹]:
الف) تحقیقات توصیفی ( غیر آزمایشی ) : تحقیقات توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است . اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد . تحقیقات توصیفی را می توان به دسته های زیر تقسیم نمود [۹].:
تحقیقات پیمایشی : برای بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه آماری به کار می رود .
تحقیقات همبستگی : در این نوع تحقیق رابطه بین متغیر ها بر اساس هدف تحقیق ، تحلیل می گردد که به سه دسته همبستگی دو متغیره ، تحلیل رگرسیون و تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس تقسیم می شود.
اقدام پژوهی ( پژوهش علمی ) : که هدف آن توصیف شرایط و پدیده های مربوط به سیستم است .
مطالعه موردی : در اینجا پژوهشگر به انتخاب یک مورد پرداخته و آن را از جنبه های مختلفی بررسی می کند .
پس رویدادی (علمی مقایسه ای ): که در آن در جستجوی پی بردن به علت احتمالی از طریق معلول هستند.
ب) تحقیقات آزمایشی : به منظور بر قراری رابطه علت و معلولی میان چند متغیر از طرح های آزمایشی استفاده می شود . ویژگی این تحقیق عبارتند از :
* دستکاری متغیر های مستقل
* کنترل و ثابت نگه داشتن سایر متغیر ها بجز متغیر وابسته
* مشاهده تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
از طرفی دیگر تحقیقات علمی بر اساس هدف به سه دسته کلی تقسیم می شوند[۸].
الف) تحقیقات بنیادی : هدف اصلی این نوع تحقیقات ، آزمون نظریه ها ، تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است . تحقیقات بنیادی نظریه ها را بررسی کرده و آنها را تایید ، تعدیل یا رد می کند . با تبیین روابط میان پدیده ها ، به کشف روابط میان علوم می پردازد .
با این هدف ، تحقیقات بنیادی در صدد توسعه مجموعه دانسته های موجود در مورد اصول و قوانین علمی است . این نوع تحقیقات ، نتیجه گرا بوده و در رابطه با نیاز های تصمیم گیری انجام نمی شوند .
ب) تحقیقات کاربردی : هدف این نوع تحقیقات ، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است . به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می شوند . این نوع تحقیقات ، تحقیقاتی هستند که نظریه ها ، قانونمندی ها ، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را به منظور حل مسائل اجرایی و واقعی بکار می گیرند . این تحقیقات ، تصمیم گرا می باشند . به عبارت دیگر هدف ، یافتن پاسخ مسئله است که نتیجه آن بلافاصله می تواند در تصمیم گیری استفاده گردد .
ج) تحقیقات توسعه ای : فرآیندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده آموزشی نظیر طرحها ، روشها و برنامه ها انجام می شود . هدف اصلی این نوع تحقیقات ، تدوین یا تهیه برنامه ها و امثال آن است ، به طوریکه ابتدا موقعیت نا معین خاص مشخص شده و بر اساس یافته های پژوهشی ، طرح یا برنامه ویژه آن تدوین می شود.
تحقیق حاضر از یک تحقیق کاربردی است که هدف آن یافتن راه حل برای یک مساله و یا بهبود راههای موجود است. هدف اصلی تلاش های تحقیقات کاربردی تنظیم و ارائه یا آزمون نظریه نیست، بلکه ارائه کاربردی نوین برای محصول خاص یا فرآیندهای جدید است.
۴۰ ۳-۳ سوالات تحقیق
بهترین چیدمان ساختمانها توسط تکنیک های تصمیم گیری کدام می باشد؟
بهترین چیدمان ساختمانها توسط برنامه ریزی ریاضی کدام است؟
بهترین چیدمان ساختمانها از بین چیدمان موجود و چیدمان های انتخاب شده کدام است؟
۴۱ ۳-۴ اهداف تحقیق
اهداف این تحقیق را می توات به صورت ذیل ارائه نمود:
* انتخاب بهترین مکان برای ساختمان ها ودانشکده های دانشگاه.
* ارائه رویه ای یکپارچه به منظور جانمایی وتعمیم دادن آن به مسائل مشابه دیگر.
* بکارگیری واستفاده از یک روش متاهیورستیک مناسب با توجه به ماهیت ومحدودیت های حکم بر مسئله جهت حاصل شدن جواب رضایت بخش.

۴۲ ۳-۵ روش های گردآوری اطلاعات
گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق یکی از مراحل اساسی آن است.مرحله گردآوری اطلاعات آغاز فرایندی است که طی آن محقق یافته های میدانی و کتابخانه ای را گردآوری می کند و به روش استقرائی به فشرده سازی آنها از طریق طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل می پردازد و فرضیه های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می دهد و در نهایت حکم صادر می کند و پاسخ مساله تحقیق را به اتکای آنها مییابد.
روشهای گردآوری اطلاعات را به طور کلی به چند طبقه می توان تقسیم کرد :
روشهای کتابخانه ای بسته به نوع سند و موضوع تحقیق ممکن است با استفاده از فیش یا جدول یا نقشه و کروکی یا فرم های شبه پرسشنامه یا ترکیبی از همه آنها انجام پذیرد.
روشهای میدانی که از شهرت بیشتری برخوردارند عبارتند از : روش پرسشنامه ای ، روش مصاحبه ،روش مشاهده ، روش آزمون و روشهای صوتی و تصویری.
. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از منابع زیر استفاده گردید :
* سایتهای اطلاعاتی شبکه جهانی اینترنت
* کتب و مقالات انگلیسی و فارسی
* فیش برداری از مستندات
* استفاده ار نظر خبرگان
۴۳ ۳-۶ اعتبار سنجی
عمدتا جهت اعتبار سنجی مدل های ریاضی از روش های زیر بهره مند می شوند .
استفاده از مدل های ریاضی معتبر افراد سر شناس که در حیطه مدل سازی ریاضی مرتبط ارائه شده است .
استفاده از نظرات خبرگان و اهل فن در این حوزه. راه دیگر ، استفاده از مقایسه بین نتایج حاصل از مدل و وضعیت موجود ( نتایج واقعی ) می باشد . در صورتی مدل دارای روایی است که نتایج حاصله از نتایج واقعی بهتر باشد .
در این پژوهش به فراخور مدل از روش های ذکر شده استفاده شده است .
۴۴ ۳-۷ روش حل مدل
جهت حل مدل وتجزیه و تحلیل آن ازنرم افزار MATLAB وهمچنین از نرم افزار صفحه گسترده EXCEL استفاده شده است.
۴۵ ۳-۸ شیوه تجزیه و تحلیل داده ها
در فرآیند تحقیق، پس از گردآوری داده‌ها، گام بعدی شامل تجزیه و تحلیل داده‌ها است. وقتی سخن از تجزیه و تحلیل داده‌ها به میان می‌آید، این تصور حاصل می‌شود که منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها تنها به شیوه آماری است، در صورتی که چنین نیست و این شیوه فقط یکی از طرق مهم تجزیه و تحلیل است که برای تحقیقات و داده‌هایی به‌کار می‌رود که جنبه آماری داشته باشد. تحقیقات فراوانی وجود دارد که فاقد جنبه آماری است و عمدتاً متکی به اسناد و مدارک و شهود و ادراک و تحلیل عقلانی است. و این‌گونه تحقیقات نیز از فرایند کامل تحقیق علمی تبعیت می‌کند و دارای مرحله تجزیه و تحلیل است. بنابراین، تجزیه و تحلیل، ‌به طور کلی بر دو قسم است: تجزیه ‌و تحلیل کمّی و تجزیه ‌و تحلیل کیفی.
۴۶ ۳-۹ جمع‌بندی
در این فصل روش ارائه شده در این پژوهش تشریح شد. ابتدا روش پژوهش شناسایی شده و بعد از آن مدل ارائه شده تشریح می‌گردد. مدل ارائه شده از نوع برنامه‌ریزی غیرخطی می‌باشد. در این مدل تابع هدف حداقل‌سازی هزینه رفتوآمد میان ساختمان ها و دانشکدههای دانشگاه است.
در فصل بعد نتایج حاصل از این مدل بیان خواهد شد.

فصل چهارم:
محاسبات و
یافته های تحقیق

۴۷
۴۸ فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق
۴۹
۵۰ ۴-۱ مقدمه
با تعیین مدل جانمایی و انتخاب شهرک دانشگاهی به عنوان مورد مطالعه در این فصل به ارائه رویه پیشنهادی برای بررسی مسئله پرداخته می شود.
در اینجا ابتدا داده های مورد نیاز شناسایی وثبت گردیده و با توجه به غیر خطی بودن مسئله برنامه ریزی جهت حل مدل از روش تخصیص درجه دوم استفاده می شود. با توجه به ابعاد بالای مسئله و زمان بر بودن حل آن از طریق روش های دقیق و از طرف دیگر امکان قرار گیری در نقطه بهینه محلی، از الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله استفاده می شود.مراحل حل مطابق الگوریتم ارائه شده است.پس از تشکیل جمعیت اولیه با استفاده از عملگرهای مختلف بهترین جواب تعیین می شود. در ادامه برای دخالت برخی از

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *