فهرست بستن

پایان نامه با واژه های کلیدی منابع حقوق، روش پژوهش، عوامل بازدارنده

وش شناسي با هستي شناسي و معرفت شناسي..15
1-5-هستي شناسي………………………………….15
2-5- معرفت شناسي(بحث شناسي)………………………17
1-2-5- تقسيمات کلي در معرفت شناسي…………………18
3-5- تحليل رابطه معرفت شناسي و هستي شناسي………….19
بند ششم- بحث شکاکيت………………………………20
1-6-کليات 20
2-6- شرح موضوع…………………………………..21
بندهفتم-طبقه بندي مراتب شناسي از ديدگاهفيلسوفان مخالف. 21
1-7-ماهيت شناخت………………………………..22
2-7-حد شناسايي ……………………………..22
3-7-معيار شناسايي ……………………………..23
4-7-اعتبارشناسايي………………………………23
بند هشتم-منشاء شناخت…………………………….23
1-8- تجربه 24
2-8-اشکالات اصالت تجربه 24
1-2-8-اشکال اول………………………………….25
2-2-8-اشکال دوم 25
3-2-8-اشکال سوم 25
4-2-8-اشکال چهارم 25
5-2-8-اشکال پنجم…………………………………26
3-8- عقل………………………………………..26
4-8- دو حوزه حدس و عشق……………………………26
بند نهم- بحث حجيَت………………………………..27
1-9-دکارت……………………………………….28
2-9-متکلمين……………………………………..28
بند دهم-رابطه روش شناسي و نظريه……………………28
بند يازدهم- تعامل روش ش ناسيو علم………………….29
بند دوازدهم-روش شناسي و فلسفه……………………..29
فصل دوم-رويکرد فلسفي
بند اول -انواع رويکردها…………………………..31
1-1-رويکرد دروني و بروني………………………….31
2-1-رويکردتک منظري و چند منظري…………………….32
بند دوم- رويکرد فلسفي…………………………….32
بند سوم-حيطه شناسي مباحث فلسفي در حقوق بين الملل…….35
1-3-موضوعات دروني حقوق……………………………37
2-3-موضوعات بيروني حقوق…………………………..37
بخش دوم-روش شناسي حقوق بين الملل در ساحت هستي شناسي و
معرفت شناسي
فصل اول-هستي شناسي حقوق بين الملل
بند اول -کليات…………………………………….40
بند دوم-انکارکنندگان حقوق بين الملل………………….41
1-2-آيا جامعه بين المللي وجود دارد…………………..42
1-1-2-پاسخ………………………………………..43
2-2-نظر کانت در باب ماهيت جامعه بين المللي……………44
3-2-آيا در روابط بين المللي قواعد حقوقي حکمفرماست……..46
1-3-2-پاسخ………………………………………..46
4-2-نظريه کانت در باب امکان وجود قواعد حقوقي در حقوق بين
الملل ……………………………………………47
5-2-مساله ي عدم وجود دستگاه دادگستري بين المللي……….48
1-5-2-پاسخ………………………………………..48
2-5-2-نظر کانت در باب عوامل بازدارنده ي حقوق بين الملل…49
6-2-شبهه ي عدم وجود يا عدم ضمانت اجراي حقوق بين الملل….51
1-6-2-پاسخ………………………………………..51
2-6-2-نظر کانت در باب ضمانت اجرا در حقوق بين الملل…….52
3-6-2-علل مخالفت کانت باوجود يک حکومت جهاني براي تضمين و
اجراي حقوق بين الملل……………………………….53
بند سوم-نظريه مارتين کاسکه نيمي در نفي موجوديت حقوق بين
الملل…………………………………………….54
بند چهارم-نتيجه……………………………………55
فصل دوم-معرفت شناسي حقوق بين الملل
بند اول -کليات…………………………………….58
بند دوم-اهميت اين نوع روش شناسي در حقوق بين الملل……..61
بند سوم- تقسيم بندي مکتب ها…………………………63
بند چهارم-مکتب حقوق طبيعي…………………………..64
1-4- معرفت شناسي مبدأ ومنشأ حقوق طبيعي……………….65
2-4-انتقاد بر مکتب حقوق طبيعي……………………….66
3-4- روش استنتاج در مکتب حقوق طبيعي………………….67
5-4-انتقاد بر روش استنتاجي حقوق طبيعي………………..68
بند پنجم- روش شناسي مکتب حقوقي جديد………………….69
بند ششم-مکتب حقوق ارادي…………………………….70
1-6-نقد…………………………………………..70
2-6-روش استنتاجي در مکتب حقوق ارادي………………….71
1-2-6-نقد…………………………………………71
بند هفتم-پوزيتيويسم اثبات گرايي……………………..72
1-7-روش شناسي مکتب پوزيتيويسم……………………….74
1-1-7-تجربه گرايي………………………………….74
2-1-7-تعارض اخلاق با جامعه شناسي……………………..75
3-1-7-ماترياليسم(مادي گرايي)فلسفي و تاريخي……………75
2-7-اثرات پوزيتيويسم حقوقي در حقوق بين الملل………….76
3-7-نقد…………………………………………..76
بند هشتم -مکتب رئاليسم سياسي………………………..77
1-8-رئالسيم و حقوق بين الملل………………………..77
2-8-رئاليسم نئو کلاسيک………………………………79
3-8-رئاليسم خردگرا…………………………………79
4-8-نقد…………………………………………..80
فصل سوم-معرفت شناسي منابع حقوق بين المللل
بند اول -اهميت معرفت شناسي منابع حقوق بين الملل……….81
بند دوم-معرفت شناسي منابع حقوق بين الملل ازمنظر رئاليسم..82
بند سوم-معاهده از نظر رئالسيم……………………….82
1-3-وضعيت هاي پيش از معاهده…………………………83
1-1-3-وضعيت همسازي منافع……………………………83
2-1-3-وضعيت معماي هماهنگي…………………………..84
3-1-3-وضعيت هارموني………………………………..85
4-1-3-وضعيت معماي زنداني……………………………85
2-3-جايگاه هنجاري معاهده منعقده در حالت معماي زنداني…..86
بند چهارم-عرف از منظر رئاليسم……………………….90
1-4- عنصر اعتقادي حقوقي وتحليل فلسفي آن………………91
بخش سوم-روش هاي استننتاج و پژوهش در حقوق بين الملل
فصل اول-روش هاي استنتاج در حقوق بين الملل
بند اول-ديباچه…………………………………….98
بند دوم-جايگاه روش منطقي در تحليل حقوق بين الملل………98
1-2-روش قياسي……………………………………..99
2-2-قياس در حقوق وحقوق بين الملل……………………100
بند سوم روش استقرايي………………………………102
1-3-استقراء در حقوق بين الملل………………………102
2-3-تحليل فلسفي استقراء در حقوق بين المللل…………..104
بند چهارم-بت هاي ذهني……………………………..104
1-4-بت هاي قبيله اي و طايفه اي……………………..105
2-4-بتهاي غار…………………………………….105
1-2-4- مثال در حقوق بين الملل………………………106
3-4- بتهاي بازاري…………………………………107
4-4-بتهاي نمايشي………………………………….107
بند پنجم- بتهارا بشکن……………………………..109
1-5-همه بتها نمي شکنند…………………………….109
بند ششم-روش علمي………………………………….110
فصل دوم-روش پژوهش در حقوق بين الملل
بند اول-ديباچه……………………………………111
بند دوم-رابطه روش پژوهش و روش شناسي در حقوق بين الملل…112
بند سوم- مواد پژوهش در حقوق بين الملل……………….113
بند چهارم- پژوهش توصيفي در حقوق بين الملل……………113
1-4-روش همبستگي…………………………………..114
2-4-پديده شناسي…………………………………..114
بند پنجم – پژوهش هنجاري در حقوق بين الملل……………115
بندششم- پژوهش فرا حقوقي در حقوق بين الملل……………115
1-6-فلسفه حقوق بين الملل…………………………..115
2-6-معناشناسي در حقوق بين الملل…………………….116
3-6-متن پژوهي…………………………………….116
4-6-تفسير………………………………………..117
1-4-5- روش هاي تفسير………………………………117
5-5-منطق خطايي در حقوق بين الملل……………………119
بند ششم-مراحل پژوهش در حقوق بين الملل با رويکرد فلسفي و
روش شناسي………………………………………..120
1-6-انتخاب موضوع………………………………….120
2-6-يافتن موضوع پژوهش……………………………..121
3-6-ويژيگي هاي موضوع پژوهش…………………………121
4-6- کتابشناسي……………………………………122
5-6-جمع آوري و پردازش اطلاعات……………………….122
1-5-6-اطلاعات بايد کافي و کامل باشد………………….123
2-5-6-اطلاعات بايد صادق باشد………………………..123
3-5-6-اطلاعات بايد دقيق باشد………………………..124
4-5-6-اطلاعات بايد مستند باشد……………………….126
6-6-نگارش………………………………………..127
نتيجه گيري……………………………………….128
فهرست منابع………………………………………132
چـکـيـده
روش شناسي حقوق بين الملل همانند روش شناسي هاي ديگر، مستقيماً به مسائل آن علم نمي پردازد. روش شناسي حقوق بين الملل، وسيله ي راستي آزمايي و معيار و مِحک شناخت قواعداين علم است. حال که قرار است روش شناسي، علم وآگاهي ما وکيفيّت کسب آن آگاهي را مورد بررسي قرار دهد پاي دانش ديگري به بحث کشيده مي شود که آن “معرفت شناسي” است . معرفت شناسي چه به معناي محض آن و چه به معناي حقوقي آن در روش شناسي لازم است. موضوع معرفت شناسي، چگونگي کسب علم و آگاهي براي انسان است. در معرفت شناسي، بحث برسر اين است که آيا “تجربه” براي انسان “علم” به ارمغان مي آورد يا”تعقل” محض؟ ويا”شهود”؟ و يا ملغمه اي از آنها؟ روش شناسي ازمنظر معرفت شناسي حکم مي کند ذهن پژوهشگرو ابزارحسى او براى پژوهش هميشه خوب قضاوت نمى كند. برخى مواقع ذهن او چيزهايى را بديهى وقابل يقين فرض مى كند؛ در حالى كه آن چيزهاى به ظاهر بديهى ، خود نياز به اثبات دارد وخود آلوده به پيش فرض هايى است كه ذهن و نتيجه تحقيق را به بى راهه مى برد. اگر ذهن را با نورفلسفه و روش شناسي که خود نوعي فلسفه است هدايت نكنيم ممكن است به خطا رويم و آنچه كه دستاورد علمى مى شماريم در واقع جزيک پريشان گويى نباشد كه لباس پر ابّهت گزاره هاى علمى را به تن كرده است . اينجاست که روش شناسي آن علم به ياري ما خواهد شتافت . مکاتب مختلف حقوق بين الملل، بنا برهستي شناسي ها و معرفت شناسي هايي که بدان قائل بودند ، قواعد حقوق بين الملل و نظام بين المللي را

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *