فهرست بستن

مقاله درباره شهرستان سپیدان، انقلاب اسلامی، منابع طبیعی، نیروی کار

خانواده ام که همواره همراه و همیار من بوده اند……
و به تمام آزاد مردانی که نیک می اندیشند و عقل و منطق را پیشه خود نموده و جز رضای الهی و پیشرفت و سعادت جامعه، هدفی ندارند……

سپاسگزاری:
اکنون به الطاف خاص خداوند نوشتن این رساله به پایان رسید ضروری است از زحمات اساتید بزرگوار جناب آقای دکتر سید کاظم بردبار به عنوان استاد راهنما، جناب آقای دکتر اصغر قاسمی به عنوان استاد مشاور، جناب آقای دکتر حسین قرهداغی معاونت محترم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان جناب آقای مهندس طبیعی ریاست دانشکده منابع طبیعی و کلیه دوستانی که در این خصوص بنده را یاری نمودند، سپاسگزارم. همچنین از جناب آقای مهندس کیانوش اسرار کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی استان فارس که در تحلیل آماری این پژوهش از مشاوره ایشان استفاده نمودم، از صمیم قلب تشکر و قدردانی و برای ایشان آرزوی توفیق مینمایم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………۳
۱-۱-۱- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………۶
۲-۱-۱- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..۶
۳-۱-۱- اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….۷
۲-۱-کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………۸
۱-۲-۱-معرفی موضوع………………………………………………………………………………………………………………۸
۲-۲-۱- مراتع دارای طرح مرتعداری…………………………………………………………………………………………۱۰
۳-۲-۱- تاریخچه تهی? طرح‌های مرتعداری در کشور…………………………………………………………………..۱۱
۴-۲-۱- روند تهیه طرح‌های مرتعداری و عملکرد آن‌ها قبل از انقلاب اسلامی……………………………….۱۲
۵-۲-۱- روند تهیه طرح‌های مرتعداری و عملکرد آن‌ها بعد از انقلاب اسلامی……………………………….۱۴
فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده
۱-۲- مطالعات انجام شده درایران…………………………………………………………………………………………….۲۰
۲-۲- مطالعات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………………………..۳۱
فصل سوم: مواد و روشها
۱-۳- مواد و روش‌ها ……………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۱-۱-۳- مشخصات منطقه مورد مطالعه …………………………………………………………………………………….۳۸
۲-۱-۳- مشخصات مناطق مورد بررسی…………………………………………………………………………………….۴۱
۲ـ۳- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۴۴
۱-۲-۳- مطالعات کتابخانه‌ای…………………………………………………………………………………………………..۴۴
۲-۲-۳- تعیین جامعه هدف…………………………………………………………………………………………………….۴۴
۳-۲-۳- تعیین جامعه نمونه پیمایش…………………………………………………………………………………………۴۵
۴-۲-۳- نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………۴۶
۵-۲-۳- ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………..۴۶
۶-۲-۳- بررسی روایی ـ پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………۴۷
۷-۲-۳- روش تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………….۴۷
۸-۲-۳- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۴۸
فصل چهارم: نتایج
۱ـ۴ـ داده کاوی …………………………………………………………………………………………………………………….۵۰
۲-۴- سوالات پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………….۶۸
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….۹۸
پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷

پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۹
منابع
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۸
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۱

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱ـ۳ـ مشخصات عمومی مراتع مورد بررسی……………………………………………………………………..۴۲
جدول شماره ۱ـ۴: توصیف اطلاعات مربوط به ورود و خروج دام به مراتع روستایی و عشایری مراتع مورد بررسی در سپیدان ………………………………………………………………………………………………………… ۵۲
جدول شماره ۲ـ۴: توصیف و تحلیل نگرش مرتعداران شهرستان سپیدان به تاثیرگذاری طرحهای مرتعداری بر بیکاری منطقه ……………………………………………………………………………………………………. ۶۹
جدول شماره ۳ـ۴: توصیف و تحلیل نگرش مرتعداران شهرستان سپیدان در ارتباط با تاثیر کلاسهای آموزشی و ترویجی بر جلب مشارکت مرتعداران در اجرای طرحهای مرتعداری …………………………….۷۱
جدول شماره ۴ـ۴: توصیف و تحلیل نگرش مرتعداران شهرستان سپیدان در ارتباط با میزان توجه اداره متولی به درخواستهای آنها در اجرای طرحهای مرتعداری ……………………………………………………………۷۳
جدول شماره ۵ـ۴: توصیف و تحلیل نگرش مرتعداران شهرستان سپیدان در ارتباط با تاثیر طرح مرتعداری بر معیشت آنها ………………………………………………………………………………………………………..۷۶
جدول شماره ۶ـ۴: توصیف و تحلیل نگرش مرتعداران شهرستان سپیدان در ارتباط با اطلاع از اهداف طرح مرتعداری ……………………………………………………………………………………………………………………..۷۸
جدول شماره ۷ـ۴: توصیف و تحلیل نگرش مرتعداران شهرستان سپیدان در ارتباط با اهمیت مرتع……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰
جدول شماره ۸ـ۴: توصیف و تحلیل نگرش مرتعداران شهرستان سپیدان در ارتباط با مشارکت آنها در اجرای طرحهای مرتعداری ………………………………………………………………………………………………………۸۳
جدول شماره ۹ـ۴ : توصیف و تحلیل نگرش مرتعداران شهرستان سپیدان در ارتباط با مشارکت آنها در شناسایی مشکلات در رابطه با اجرای طرح مرتعداری …………………………………………………………………۸۶
جدول شماره ۱۰ـ۴: توصیف و تحلیل نگرش مرتعداران شهرستان سپیدان در ارتباط با مشارکت آنها در رفع مشکلات در رابطه با اجرای طرح مرتعداری ……………………………………………………………………….۸۸
جدول شماره ۱۱ـ۴: توصیف و تحلیل نگرش مرتعداران شهرستان سپیدان در تامین نیروی کار در رابطه با اجرای طرح مرتعداری ………………………………………………………………………………………………………..۹۰
جدول شماره ۱۲ـ۴: توصیف و تحلیل نگرش مرتعداران شهرستان سپیدان در در حفاظت و نگهداری از پروژه های اجرای طرح مرتعداری ……………………………………………………………………………………………۹۳
جدول شماره ۱۳ـ۴: توصیف و تحلیل نگرش مرتعداران شهرستان سپیدان در ارتباط با عدم همکاری آنها در اجرای عملیات اصلاحی و احیایی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *