فهرست بستن

منابع و ماخذ پایان نامه محیط زیست، فناوری نانو، آلودگی محیط زیست، اثرات زیست محیطی

…………………………………………………….۲
بازیافت و استفاده مجدد:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳
۱-۱- نفت وحفاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶
۱-۱-۱- مروری بر تاریخچه ی استخراج نفت در ایران و جهان……………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۱-۲- تعریف حفاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۱-۳- وسایل و تجهیزات مورد نیاز حفاری………………………………………………………………………………………………….. ۹
۱-۱-۴- گل حفاری……………………………………………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۱-۴-۱- وظایف اصلی گل حفاری……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۱-۴-۲- طبقه بندی گل های حفاری…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۱-۲- محیط زیست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۱-۲-۱-محیط زیست و انواع آن……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۱-۲-۲-آلودگی و محیط زیست…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
۱-۲-۲-۱-تعریف آلودگی محیط زیست :………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
۱-۲-۲-۲-انواع آلوده کننده های محیط زیست :………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
۱-۲-۲-۳-خطرات و آسیب های ناشی از آلودگی محیط زیست :……………………………………………………………………………………………… ۱۸
۱-۲-۳-اثرات زیست محیطی پسماندهای حفاری………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
۱-۲-۳-۱-تاثیر پساب های ناشی از حفاری بر روی خاک…………………………………………………………………………………………………………. ۱۹
۱-۲-۳-۲-تاثیر پساب های ناشی از حفاری در دریا………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰
۱-۳-تصفیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱
۱-۳-۱-بحث کلی و تعریف تصفیه:…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱
۱-۳-۲-تصفیه ی آب :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱
۱-۳-۲-۱-دو منظور اساسی از تصفیه آب…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
۱-۳-۲-۲-دلایل اهمیت امر تصفیه ی آب ها……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
۱-۳-۳-تصفیه پساب خروجی ناشی از عملیات حفاری :…………………………………………………………………………………………………… ۲۳
۱-۳-۳-۱- سیستم کنترل جامدات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴
۱-۳-۳-۲- سیستم Zero Discharge……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵
۱-۳-۳-۳- سیستم تصفیه و بازیافت آب………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵
۱-۳-۴- به کارگیری سیستم انعقاد یا لخته سازی (flocculation ) برای تصفیه ی آب………………………………………..۲۶
۱-۳-۴-۱- مکانیسم انعقاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷
۱-۳-۴-۲- انواع منعقد کننده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷
۱-۳-۴-۳- عوامل موثر در انعقاد :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۹
۱-۳-۴-۴- بهینه سازی فرایند انعقاد و لخته سازی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰
۱-۴- پلیمر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱
۱-۴-۱- آشنایی با پلیمر ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱
۱-۴-۲- کاربردهای پلیمرها در صنعت حفاری…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳
۱-۴-۲-۱- کاربرد پلیمرهایی مثل پلی آکریل آمید در سیالات حفاری :……………………………………………………………………………………………… ۳۳
۱-۴-۲-۲- تولید سیال پلیمری برای جایگزینی سیال روغنی در صنعت حفاری…………………………………………………………………………………. ۳۳
۱-۴-۲-۳- شیرین سازی گازها با غشاهای پلیمری………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴
۱-۴-۲-۴- دیگر کاربردهای پلیمرها در صنعت حفاری و پالایش نفت……………………………………………………………………………………………… ۳۴
۱-۴-۳- کارایی پلیمرها در تصفیه و انعقاد سازی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵
۱-۴-۳-۱- کاربرد پلی الکترولیت ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵
۱-۴-۳-۲- مکانیسم انعقاد توسط این دسته از پلیمرها……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶
۱-۴-۳-۳- انتخاب نوع و مقدار پلی الکترولیت مناسب………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶
۱-۵- فناوری نانو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
۱-۵-۱- نگاهی کلی بر علم نانو و نانو تکنولوژی………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
۱-۵-۱-۱- تاریخچه فناوری نانو…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۱-۵-۱-۲- تعریف نانو تکنولوژی و تشریح مفهوم کلی آن……………………………………………………………………………………………………………… ۳۸
۱-۵-۱-۳- اصول بنیادی در نانو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹
۱-۵-۲- کاریرد فناوری نانو در زمینه حفاری چاه های

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *