پایان‌نامه ارشد b (487)

تولید زراعی این گیاهان پس از گذار از مرحله امکان سنجی کشت و تولید مزرعه‌ای نیازمند یک بررسی و توجیه اقتصادی جهت تصمیم‌گیری و برنامه ریزی در خصوص آن ،…

ادامه خواندن پایان‌نامه ارشد b (487)

منابع پایان‌نامه ارشد b (481)

1-12-1- توانمندسازی91-12-2- آموزش ضمن خدمت91-12-3- اثر بخشی آموزش ضمن خدمت9فصل دوم: ادبیات و پیشینه ی تحقیق2-1- مبانی نظری آموزش ضمن خدمت112-1-1- کلیات آموزش کارکنان112-1-1-1- تفاوت آموزش و توسعه132-1-1-2- مشکلات آموزش…

ادامه خواندن منابع پایان‌نامه ارشد b (481)

مقاله b (475)

2 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ پژوهش های داخلی712-3- جمع‏بندی73فصل سوم: روششناسی پژوهشمقدمه ......................................................................................................................................................... 763 ـ 1 ـ طرح تحقیق، بیان متغیرها و نحوه ی تغییر یا کنترل…

ادامه خواندن مقاله b (475)