پایان نامه حقوق : دسترسی به اطلاعات

صل از آن نیز مورد بحث خواهد بود.کلید واژگان : تلقیح مصنوعی، لقاح، جنین اهدایی، نسب، توارث مقدمهیکی از روشهای درمان ناباروری و رساندن زوجین نابارور به هدف خود، یعنی…

ادامه خواندن پایان نامه حقوق : دسترسی به اطلاعات

مقاله با موضوع کارکردهای پنهان

مانند انگشتری که در دریا غرق شده، تملیک بلا اثر خواهد بود. این است که قدرت بر تسلیم، شرط صحت انتقال قرار گرفته ‌است (امامی، 1377: 446). آثار و احکام…

ادامه خواندن مقاله با موضوع کارکردهای پنهان

مقاله با موضوع طلاق

بنابراین نکاح ثغار از اقسام نکاح معاوضه به شمار مى‌رفت، اسلام این رسم را منسوخ کرد. رسول اکرم در این مورد فرموده اند: «لا ثغار فى الاسلام» نکاح ثغار در…

ادامه خواندن مقاله با موضوع طلاق

مقاله با موضوع سرمایه اقتصادی

اقتصادی برای زن مطرح می‌باشد به عنوان اصل مهم، با انتظار تحقق آثار و پیامدهای روانی و اجتماعی مورد نظر عرف (در صورتی که ارزش مادی قابل توجهی داشته باشد)،…

ادامه خواندن مقاله با موضوع سرمایه اقتصادی

مقاله با موضوع تغییرات اجتماعی

ساختاری است. امرسون و شاگردش کوک در یک بررسی تجربی اثبات کرده‌اند که قدرت کارکرد جایگاهی است که کنش‌گران در یک ساختار بزرگ‌تر اشغال می‌کنند، حتا اگر کنش‌گران اشغال‌کننده ‌این…

ادامه خواندن مقاله با موضوع تغییرات اجتماعی

مقاله با موضوع مردانگی هژمونیک

از سوی ساختارهای اجتماعی و سپس بازتولید این ساختارها در قالب کنش‌های ساختمند است، بنابراین منش صرفا مجموعه‌ای از انگیزه‌های روانی نیست، بلکه محصول جامعه‌پذیری بلندمدت در شرایط اجتماعی خاص…

ادامه خواندن مقاله با موضوع مردانگی هژمونیک

مقاله با موضوع انسجام خانواده

یکی از این دو نوع ممکن است برای فرد زیردست مرجح باشد، مقایسه شده ‌است و به‌این نتیجه‌ی جالب رسیده‌ است که در تحلیل نهایی این که کدام مرجح است،…

ادامه خواندن مقاله با موضوع انسجام خانواده

منابع و ماخذ تحقیق : دیوان بین المللی

ترین چالش های دیوان؛ محدودیت های صلاحیتی و به خصوص اتکای بیش از حد رضایی بودن صلاحیتش است که موجب شده تا دیوان در بسیاری از موارد نتواند اعمال صلاحیت…

ادامه خواندن منابع و ماخذ تحقیق : دیوان بین المللی

مقاله با موضوع رضامندی زناشویی

خانواده‌هایی که در آن زن شاغل و خانواده‌هایی که زن در آن خانه‌دار بوده؛ بررسی شده‌است. بر مبنای نظریه مبادله، این دو خانواده دارای منابع مختلف و الگوی مبادله متفاوتی…

ادامه خواندن مقاله با موضوع رضامندی زناشویی

منابع و ماخذ تحقیق : سازمان های بین المللی

کلیه قضات رسیدگی می شوند، مگر آنکه به درخواست طرفین رسیدگی، به شعبه واگذار گردد. به واقع این تقاضای طرفین اختلاف است که در این مورد تعیین کننده می باشد.…

ادامه خواندن منابع و ماخذ تحقیق : سازمان های بین المللی