دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در- قسمت ۲۵

آموزش – درگیر کردن کارکنان در فرایندهای مدیریت دانش – کار تیمی – توانمند سازی کارکنان – حمایت مدیریت عالی – اجبار سازمانی – بنچ

Read more

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در- قسمت ۲۱

مک درموت از ویژگی‌های ذیل به‌عنوان ویژگی‌های عمده دانش نام می‌برد:دانش، یک عمل انسانی و وابسته به انسان است. سیستم‌های رایانه‌ای تضمین کننده رشد دانش

Read more

علمی : بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در- قسمت …

فرهنگ: فرهنگ سازمان‌ها باید مشوق توزیع دانش و اطلاعات باشد.سازماندهی: سازماندهی دانش‌های موجود (Haines, 2001: 12)کارل ویگ (۲۰۰۲) معتقد است که مدیریت دانش یعنی ایجاد فرایندهای

Read more

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در- قسمت ۲۳

پژوهش‌گران دریافته‌اند که داده‌های ساختار یافته سازمان و نظام‌های اطلاعاتی، فقط در برگیرنده ۱۰ تا ۲۰ درصد کل داده‌های سازمان است.تسهیل و بهبود دستیابی به

Read more

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در- قسمت …

رهبرییکپارچگیحمایت مدیریتکنترلهویتسامانه‌ی پاداشسازش با پدیده تعارضالگوهای ارتباطی شایسته سالاریحاکمیت قانون و مقرراتشفافیت و ابهام گریزیروحیه‌ِ کارتیمینظم و انضباط سازمانیبصیرت و خلاقیت سازمانیرشد و تعالی سازمانوجدان

Read more

پژوهش دانشگاهی – بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در- قسمت ۱۸

دیدگاه های موجود درباره مدیریت فرهنگ سازمانیدیدگاه اول (موافق تغییر): هر چند تغییر فرهنگ سازمانی بسیار مشکل است، با این همه فرهنگ‌ها می‌توانند تغییر کنند.

Read more

فایل – بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در- قسمت ۱۹

۲-۲-۲-۳) مفهـوم دانش: پیچیدگی مفهوم دانش باعث شده است که دیدگاه‌های مختلفی در خصوص آن شکل بگیرد. رادینگ معقتد است که برای برخی، دانش سازمانی فرزانگی است که

Read more

مقاله دانشگاهی – بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در- قسمت ۲۰

نسبتاً زیاد بوروکراسی حرفه ای زیاد زیاد نسبتاً زیاد ادهوکراسی کم زیاد زیاد جدول (۲-۲-۱)- کاربرد انواع مختلف دانش در ساختارهای پنج گانه منیزبرگ (Jorna, 2001:8)۲-۲-۳-۳)

Read more