بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه مشتریان …

۲-۱۶-۲٫ مدل نظری ریوس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱۲-۱۶-۳٫ روش ارزشگذاری BAV………………………………………………………………………………………………………………………………………….41۲-۱۶-۴٫ مدل Brandz…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………45۲-۱۶-۵٫ مدل ایکویترند………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷۲-۱۶-۶٫ مدل YDL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48۲-۱۶-۷٫ مدل رزونانس (طنین) برند………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۹۲-۱۶-۸٫ مدل ارزش ویژه نام و نشان تجاری کاپفرر…………………………………………………………………………………………………………………….۵۰۲-۱۶-۹٫

Read more

بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه مشتریان بر …

۲-۳٫ عناصر برند از دیدگاه کلر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۲-۳-۱٫ نام برند……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۲-۳-۲٫ نام دامنه برند………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲۲-۳-۳٫ لوگو و سمبل برند……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳۲-۳-۴٫ کاراکتر برند…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳۲-۳-۵٫ شعار برند……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳چ۲-۳-۶٫ آهنگ برند………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴۲-۳-۷٫ بسته بندی برند……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴۲-۴٫ معیارهای

Read more

تحقیق دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه مشتریان بر اساس …

الفدانشگاه آزاد اسلامیواحد فیروزکوهپایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی(MA)گرایش: مالیموضوعبررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه مشتریان بر اساس

Read more

سیستم اعلان واطفاء حریقارائه مدل ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی برای انتخاب …

برنامه ریزی آرمانی (Goal Programming): یکی از روشهای تصمیم گیری چند هدفه است که از ویژگیهای آن دستیابی همزمان به چندین هدف(آرمان) بر مبنای اولویت بندی

Read more

سیستم اعلان واطفاء حریقارائه مدل ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی …

برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری و سرمایه برداری در بخش بازاریابی شرکت و تامین مواد اولیهشناسایی موانع و تنگناهای شرکت در خرید مواد اولیه و

Read more

جستجوی مقالات فارسی – سیستم اعلان واطفاء حریقارائه مدل ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی …

شکل ۲-۴- نمای یک زنجیره تامین ویژه ۳۳شکل ۳-۱- مراحل توسعه مدل ترکیبی AHP-GP 57شکل ۳-۲- معیارهای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان ۶۱فهرست جدول هاعنوان

Read more

پژوهش – تحلیل فضایی تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد …

۷ -۱٫۰۶۸۴۲ ۷٫۵۲۲۹۳ -۸٫۵۹۱۳۵ -۰٫۰۴۳۸۸۸ ۰٫۰۰۰۰۰۰ -۱۱٫۵۳۱۶۸۹ ۰٫۰۰۰۰۰۹۸ -۱٫۱۱۱۸۸ -۸٫۹۲۷۳۹ ۷٫۸۱۵۵۱ -۹۹۹٫۰۰۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰۰۰ ۸٫۰۲۰۲۰۷ -۹۹۹٫۰۰۰۰۰۰۹ -۰٫۹۲۴۶۸ -۴٫۵۳۵۲۲ ۳٫۶۱۰۵۴ ۰٫۰۷۳۹۶۶ ۰٫۰۰۰۰۰۰ ۰٫۲۲۰۷۸۶ -۰٫۰۰۰۰۰۷۱۰ -۱٫۰۹۹۴۹ -۲۶۵٫۰۰۴۸۶ ۲۶۳٫۹۰۵۳۸

Read more