دسترسی به منابع مقالات : تحلیل فضایی تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد در …

 ضریب جینی:عبارت است از نسبت متوسط مجموع قدرمطلق تفاوت بین کلیه جفت درآمدها به حداکثر اندازه ممکن این تفاوت.ضریب جینی برای توزیع درآمد ناپیوسته عبارت

Read more

دسته بندی علمی – پژوهشی : تحلیل فضایی تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد در استان های …

احتمال آماره یMoranʼs I ضریبMoranʼs I ۴۶/۰ ۷۳/۰ ۲۷/۰ منبع: نتایج پژوهشنتایج مربوط به آماره ی مورد نظر در جدول (۴-۱۱) نشان داده شده است.

Read more

منابع مقالات علمی : تحلیل فضایی تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد …

۳-۳-۲-۳- نتایج حاصل از تخمین روش رگرسیون وزنی جغرافیایینتایج حاصل از رگرسیون وزنی جغرافیایی مجموعه‌ای از تخمین‌های پارامترهای منطقه‌ای می‌باشند که قابلیت تولید نقشه را

Read more

تحلیل فضایی تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد در استان …

(۳-۸)a: ارتفاع قله منحنیb: موقعیت مرکز قلهc: پهنای باندبرای این تابع داریم:(۳-۹)توزیع گاوسی یا توزیع نرمال یکی از انواع توزیع‌های احتمالاتی پیوسته است؛ این توزیع

Read more

تحلیل فضایی تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد در استان های کشور …

در داده های مکانمند دو مشکل در الگو سازی روابط می تواند رخ دهد:وابستگی موجود بین مشاهداتناهمسانی فضاییاین دو مسأله که باعث نقض فروضگاس-مارکوف میگردند،

Read more