علمی : ارایه مدلی برای تعمیرات پیشگویانه تجهیزات درکارخانه های نفتی با تکنیکهای داده کاوی، …

-۱٫۲۸۲۰۴ ۴٫۱۵۷۱۱ ۳۰۲ ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ ۰٫۰۹۰۶۸ -۰٫۸۳۵۷ -۰٫۴۷۱۴۲ -۱٫۳۴۴۸۳ ۰٫۱۵۱۷۵ -۰٫۳۰۶۵ -۱٫۳۰۸۴۸ در نهایت در این مرحله با بررسیهایی که برای آنالیز رخداد خرابی صورت گرفت

Read more

فایل دانشگاهی – ارایه مدلی برای تعمیرات پیشگویانه تجهیزات درکارخانه های نفتی با تکنیکهای داده کاوی، …

اینکه هر قطعه یا تجهیز از کل ماشین تعمیر شود یا جایگزین شود و این برای همه قطعات بررسی مشود.الگوریتم تصمیم گیری این فرایند در

Read more

متن کامل – ارایه مدلی برای تعمیرات پیشگویانه تجهیزات درکارخانه های نفتی با تکنیکهای داده کاوی، مطالعه …

نتیجهدر نتیجه این تحقیق یک روش عملی ارایه شد. این روش شامل گامهای متفاوتی از داده کاوی ، تکنیکهای قابلیت اطمینان و الگوریتمهای پیش بینی

Read more

ارایه مدلی برای تعمیرات پیشگویانه تجهیزات درکارخانه های نفتی با تکنیکهای داده کاوی، مطالعه موردی …

مدل فیزیکیدر مدل فیزیکی از مدلهای ریاضی مرتبط با فرآیندهای فیزیکی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم روی سلامت و کارکرد تجهیزات اثر دارند استفاده

Read more