فهرست بستن

دسته: No category

پایان نامه ارشد با موضوع تصمیم گیری، تصمیم گیری چند معیاره، برنامه ریزی ریاضی، تکنیک های تصمیم گیری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون ۴-۶-۳ مقایسه دو الگوریتم ۷۳ ۴-۷ استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب استقرار…

پایان نامه با کلید واژگان تصمیم گیری، تصمیم گیری چند معیاره، برنامه ریزی ریاضی، تکنیک های تصمیم گیری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون ۴-۶-۳ مقایسه دو الگوریتم ۷۳ ۴-۷ استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب استقرار…