دسترسی به منابع مقالات : تحلیل فضایی تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد در …

 ضریب جینی:عبارت است از نسبت متوسط مجموع قدرمطلق تفاوت بین کلیه جفت درآمدها به حداکثر اندازه ممکن این تفاوت.ضریب جینی برای توزیع درآمد ناپیوسته عبارت

Read more

دسته بندی علمی – پژوهشی : تحلیل فضایی تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد در استان های …

احتمال آماره یMoranʼs I ضریبMoranʼs I ۴۶/۰ ۷۳/۰ ۲۷/۰ منبع: نتایج پژوهشنتایج مربوط به آماره ی مورد نظر در جدول (۴-۱۱) نشان داده شده است.

Read more

منابع مقالات علمی : تحلیل فضایی تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد …

۳-۳-۲-۳- نتایج حاصل از تخمین روش رگرسیون وزنی جغرافیایینتایج حاصل از رگرسیون وزنی جغرافیایی مجموعه‌ای از تخمین‌های پارامترهای منطقه‌ای می‌باشند که قابلیت تولید نقشه را

Read more