تحلیل فضایی تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد در استان …

(۳-۸)a: ارتفاع قله منحنیb: موقعیت مرکز قلهc: پهنای باندبرای این تابع داریم:(۳-۹)توزیع گاوسی یا توزیع نرمال یکی از انواع توزیع‌های احتمالاتی پیوسته است؛ این توزیع

Read more

تحلیل فضایی تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد در استان های کشور …

در داده های مکانمند دو مشکل در الگو سازی روابط می تواند رخ دهد:وابستگی موجود بین مشاهداتناهمسانی فضاییاین دو مسأله که باعث نقض فروضگاس-مارکوف میگردند،

Read more

علمی : ارایه مدلی برای تعمیرات پیشگویانه تجهیزات درکارخانه های نفتی با تکنیکهای داده کاوی، …

-۱٫۲۸۲۰۴ ۴٫۱۵۷۱۱ ۳۰۲ ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ ۰٫۰۹۰۶۸ -۰٫۸۳۵۷ -۰٫۴۷۱۴۲ -۱٫۳۴۴۸۳ ۰٫۱۵۱۷۵ -۰٫۳۰۶۵ -۱٫۳۰۸۴۸ در نهایت در این مرحله با بررسیهایی که برای آنالیز رخداد خرابی صورت گرفت

Read more

فایل دانشگاهی – ارایه مدلی برای تعمیرات پیشگویانه تجهیزات درکارخانه های نفتی با تکنیکهای داده کاوی، …

اینکه هر قطعه یا تجهیز از کل ماشین تعمیر شود یا جایگزین شود و این برای همه قطعات بررسی مشود.الگوریتم تصمیم گیری این فرایند در

Read more