بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- …

۲ـ۷ پیشینه ی تحقیق۲ـ۷ـ۱پیشینه ی داخلیریسمانچیان (۱۳۷۱)، از طرف گروه تحقیق و برنامه ریزی کارشناسی آموزش ابتدایی استان اصفهان به بررسی”رابطه عملکرد مدیران مدارس با

Read more

بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- قسمت ۱۳

۲- الگوهای قضاوتی (ملاکهای درونی و برونی)۳- الگوهای تسهیل تصمیم گیریدستهبندیهای چهارگانه، پنجگانه و بیشتر نیز انجام گرفته است. از جمله این دستهبندیها، میتوان به

Read more