دسترسی به منابع مقالات : بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در- قسمت …

هافستد سه ارزش نیاز به امنیت، تمرکز بر کار و نیاز به اقتدار و شش عمل فریاند‌گرایی در برابر نتیجه‌گرایی، کارمندگرایی در برابر وظیفه‌گرایی، سازمان‌گرایی

Read more

تحقیق دانشگاهی – بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در- قسمت ۶

هدف از فعالیت‌های دانش در سازمان، اطمینان از رشد و‌تداوم فعالیت‌ها در جهت حفظ دانش حیاتی در تمامی سطوح، به‌کارگیری دانش موجود در تمامی چرخه‌ها،

Read more