دسترسی به منابع مقالات : طراحی سیستم هیبریدی متشکل از سیستم خبره فازی و متد تاپسیس فازی برای …

در این مقاله سه مبحث اصلی مورد توجه قرار گرفت :۱- میزانارتباطوتصمیمگیرندهباهرمعیار۲- درجه شباهت میان تصمیم گیرندگان۳- آستانه مخالفتدراین مقاله از سه تصمیم گیرنده ،دوازده

Read more

سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته مغزی۹۲- …

تعریف عملیاتی: در این پژوهش عبارتست از میزان نمره کسب شده در آزمون آشورث اصلاح شده[۱۳۸](۵-۶-۳) عملکرد روزمره زندگیتعریف نظری: تکالیف معمول عملکردی هستند که

Read more

مقاله علمی با منبع : بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته …

۳ جنس زمینه ای کیفی/اسمی پرسشنامه دموگرافیک ۵ اسپاستیسیته وابسته کمی/فاصله ای آزمون آشورث ۶ دامنه حرکتی مچ دست وابسته کمی/فاصله ای گونیامتر ۷ عملکرد

Read more

مقاله علمی با منبع : اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون- …

وضعیت خانوادگی شامل: ارتباط با همسر، ارتباط با فرزندان و شادی های خانوادگیوضعیت عملکرد جسمانی شامل: میزان تحرک و فعالیت، علائم جسمی، فعالیت جنسی، عوارض

Read more

کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس۹۲- قسمت ۸

با فرمانتورهای بزرگ سازش پذیر می باشد.بدلیل سابقه تاریخی استفاده از اشریشیاکولی، بسیاری از دستکاریهای ژنتیکی در جهت کاربردهای مختلف کلونینگ و بیان بر روی

Read more