علمی : کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس۹۲- قسمت …

۴-۸ دمای بهینه آنزیمبرای این منظور، درجه حرارت متفاوت (۲۵-۳۵-۴۵-۵۵-۶۵-۷۵-۸۵) در نظر گرفته شد.جهت بررسی فعالیت، سوبسترا که %۱ کازئین می باشد در بافرتریس۵۰ میلی مولار

Read more

سامانه پژوهشی – کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس۹۲- قسمت …

۳-۵-۲ طراحی پرایمر و انجام PCRپرایمر ها به صورت زیر طراحی شدند:oC7 /61Forward primer A: Tm=(۵’-GCCGCCACAACTGGTTACG-3′)Reverse primer B :oC3/60(5′- AAACTCGAGTTACATGATAAAGTCCGTGGCG-3′) Tm=۳-۵-۲-۱مراحل PCRواکنش PCR با استفاده از

Read more