مقاله – بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- قسمت ۲۵

ـ بازخور دادن به مدیران در خصوص نحوه ی عملکردشان در سازمان به وسیله ی زیردستان، بالادستان، همترازان و مشتریان می تواند تأثیر مثبتی بر

Read more

بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- …

الف: ارزشیابی سرپرست مستقیممعمولاً ارزشیابی فرد به وسیله ی سرپرست مستقیم او انجام می شود. در واقع، ارزشیابی مرئوسان به وسیله ی رئیس مستقیم آنان،

Read more